18.5 C
Athens
Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου, 2022

Έρχονται τα big data στο ελληνικό δημόσιο

Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να συγκεντρώσει, μελετήσει και εντέλει αξιοποίησει τον ασύλληπτα μεγάλο όγκο δεδομένων του το ελληνικό δημόσιο και να μπει στην εποχή των big data.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχωρά στη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στόχος του Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου είναι η παροχή πληροφόρησης τόσο προς κυβερνητικούς χρήστες (Κεντρική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ.) όσο και προς εξωτερικούς χρήστες (π.χ. πολίτες, ανεξάρτητες αρχές, θεσμοί, κλπ.), ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς:

 • ο κυβερνητικός στρατηγικός σχεδιασμός,
 • η διαχείριση κρίσεων,
 • η παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες,
 • ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών και γενικότερα
 • η υποστήριξης της διαδικασίας παροχής ενημέρωσης/ πληροφόρησης και της λήψης αποφάσεων.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο, περιλαμβανομένου των δικαιωμάτων προαίρεσης, του ΦΠΑ 24% κτλ., ανέρχεται στο ποσό των 27,79 εκατ. ευρώ.

 Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο  και τα δικαιώματα προαίρεσης Προϋπολογισμός ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός
(χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ)
Αρχική αξία συμφωνίας πλαίσιο 14.945.500,00 € 3.586.920,00 € 18.532.420,00 €
Δικαίωμα προαίρεσης Φυσικού Αντικειμένου 4.334.195,00 € 1.040.206,80 € 5.374.401,80 €
Δικαίωμα προαίρεσης Συντήρησης 3.138.555,00 € 753.253,20 € 3.891.808,20 €
ΣΥΝΟΛΟ: 22.418.250,00 € 5.380.380,00 € 27.798.630,00 €

Τα big data του δημοσίου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών προτίθεται να προμηθευτεί κατά προτεραιότητα και συνολικά για τους φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες για την υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου. Οι υπηρεσίες big data θα συγκεντρώνουν και θα ομογενοποιούν την πληροφορία από το σύνολο των σχετικών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης και θα παράγει δείκτες απόδοσης, με ιεραρχική δομή, για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας της διακυβέρνησης με μετρήσιμο τρόπο.

Οι αναφορές και οι αναλύσεις που θα παρέχονται από τον Κεντρικό Κόμβο Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) βασικούς πυλώνες διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων:

 • Οικονομία & Ανάπτυξη

  Η παρακολούθηση του οικονομικού αποτυπώματος της διακυβέρνησης, συνοψίζει το αποτέλεσμα όλων των δράσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κατά συνέπεια είναι σημαντικό εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ συγχρόνως αποτελεί και τον βασικότερο τρόπο παροχής πληροφόρησης προς εξωτερικούς φορείς και θεσμούς, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία της χώρας.

 • Κοινωνικές Δομές & Υπηρεσίες

  Η βελτίωση και αναβάθμιση των δομών και υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, αποτελεί βασικό στόχο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών. Κατά συνέπεια η παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολίτες και ο εντοπισμός πιθανών ελλείψεων, καθυστερήσεων και αδυναμιών θα διευκολύνει την επίτευξη του ανωτέρου στόχου και την εισαγωγή νέων και καινοτόμων υπηρεσιών.

 • Περιβάλλον & Υποδομές

  Η πράσινη μετάβαση αποτελεί σημαντική επιδίωξη του πλαισίου «Ελλάδα 2.0» και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δημόσιες υποδομές. Κατά συνέπεια η αποτύπωση περιβαλλοντικών δεικτών και η ανάλυση των υποδομών θεωρείται επιβεβλημένη για την παρακολούθηση των δράσεων της πράσινης μετάβασης και την έγκαιρη ανακατεύθυνση τους αν και όπου αυτό χρειαστεί.

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός & κοινή γνώμη

Ο Κεντρικός Κόμβος Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου θα συγκεντρώνει δεδομένα που πρωτογενώς είναι διαθέσιμα σε:

 • συστήματα που υποστηρίζουν εσωτερικές διαδικασίες όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ (Gov ERP), το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ), το Σύστημα Μισθοδοσίας (Ενιαία Αρχή Πληρωμών), το Σύστημα Δι@ύγεια, το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε-procurement), το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), κλπ..
 • συστήματα υποστήριξης πολιτών όπως το Μητρώο Πολιτών, το Κυβερνητικό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (CRM), το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (e-prescription), τις πληροφορίες Στατιστικής Υπηρεσίας, το Εθνικό Μητρώο, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Σύστημα Φορολογικής Διοίκησης (TAXISnet), κλπ.
 • Επιλεγμένοι ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πραγματοποιείται δημόσιος διάλογος, σχετικά με τις δράσεις και τις μεταρρυθμίσεις του πλαισίου «Ελλάδα 2.0».

και στη συνέχεια θα εμπλουτίζεται με τη διασύνδεση και άλλων πληροφοριακών συστημάτων.

Η πληροφορία από όλα τα ανωτέρω συστήματα, ή / και από ενδιάμεσες αποθήκες δεδομένων που τυχόν διαθέτουν εμπλουτισμένη σχετική πληροφορία, θα βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο, ενοποιημένη σε ένα κοινό και ενιαίο μοντέλο, και ομαδοποιημένη ανά τομέα εφαρμογής, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τη δημιουργία αναφορών και αναλύσεων κατά μήκος των προαναφερθέντων πυλώνων.

Τα ανωτέρω συστήματα δεν είναι περιοριστικά, καθώς ο Κεντρικός Κόμβος έχει ως στόχο να συγκεντρώνει δεδομένα από το σύνολο των υφιστάμενων ή μελλοντικών πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Κεντρικός Κόμβος Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου θα συγκεντρώνει δεδομένα από τα 220 πληροφοριακά συστήματα (από όποια από αυτά απαιτείται με βάση την ανάλυση) που φιλοξενούνται σήμερα στο g-cloud.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και η προστασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, όπως δεδομένα δημοτολογίου-ληξιαρχείου, οικονομικά δεδομένα, ιατρικά αρχεία, περιουσιακά δεδομένα (ακίνητα-οχήματα), κ.α., αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το προς υλοποίηση σύστημα.

Κατά συνέπεια αυτό θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμούς και πολιτικές για την ενσωμάτωση των αρχών της σχετικής νομοθεσίας (GDPR), από τη φάση του σχεδιασμού (Personal Data Protection by design and by default), ενδεικτικά καλύπτοντας τον καθορισμό των uses cases και τη διαχείριση της συγκατάθεσης των πολιτών για την χρήση των δεδομένων τους, την ανωνυμοποίηση της πληροφορίας, την παρακολούθηση της ασφάλειας του συστήματος και την αναγνώριση/αναφορά πιθανών κινδύνων (data breaches), κ.α.

Τα οφέλη από τα bid data στο δημόσιο

Σκοπός του έργου είναι η κεντρική διαχείριση της πληροφορίας ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς η διαδικασία παροχής ενημέρωσης/ πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων. Αναλυτικότερα, τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Η ενοποίηση της πληροφορίας από πολλαπλά πηγαία συστήματα σε μια ενιαία υποδομή και σε ένα κοινό μοντέλο δεδομένων, αναμένεται ότι θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την διαδικασία παραγωγής αναφορών και αναλύσεων, δυνητικά και σε πραγματικό χρόνο, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χρήστες.
 • Η διατήρηση ιστορικότητας της πληροφορίας, ακόμα και από πηγαία συστήματα που δεν τον υποστηρίζουν θα επιτρέψει την αναγνώριση τάσεων και την παρακολούθηση δυναμικών φαινομένων στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον που σήμερα δεν είναι εφικτή.
 • Η δημιουργία ενός ενιαίου και κοινού λεξικού δεδομένων θα δημιουργήσει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση μια κοινή και αντικειμενική αποτύπωση των σημαντικότερων δεικτών απόδοσης δημιουργώντας την «κοινή εκδοχή της αλήθειας».
 • Ο καθορισμός του πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας, θα θέσει τους κανόνες διαχείρισης και χρήσης της πληροφορίας διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση της ασφάλεια της και ειδικά σε περιπτώσεις ευαίσθητων δεδομένων.
 • Η χρήση τεχνικών BigData και ειδικά στο δημόσιο υπολογιστικό νέφος, επιτρέπει την ομαλή επέκταση και κλιμάκωση του Κόμβου, διασφαλίζοντας την κάλυψη τόσο των υπαρχόντων, όσο και των μελλοντικών αναγκών μας.
 • Η αξιοποίηση της πληροφορίας θα αναδείξει πιθανά προβλήματα στην ποιότητα των δεδομένων και θα συμβάλει στον καθορισμό διορθωτικών ενεργειών στα πηγαία συστήματα αλλά και στην παρακολούθηση τις εξέλιξης αυτών των ενεργειών.
 • Η δημιουργία ενός και μόνο κεντρικού Κόμβου, διασφαλίζει οικονομίες κλίμακας καθώς οι ανάγκες αναφορών και αναλύσεων θα εξυπηρετούνται κεντρικά και δεν θα χρειάζεται να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα στο πλαίσιο των διαφορετικών έργων και δράσεων που εκτελούνται από το Κράτος.
 • Η δημιουργία έτοιμων αναφορών και αναλύσεων θα επιτρέψει στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης να επικεντρωθούν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων αντί να αναλώνονται στην προετοιμασία τους και την επεξεργασία της πληροφορίας, συχνά με χειροκίνητους τρόπους.
 • Με την επένδυση αυτή η Πολιτεία αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει εργαλεία DataAnalytics στον σχεδιασμό των κρατικών υπηρεσιών.

Ωφέλειες του συστήματος big data:

 1. Η διαφάνεια στη λειτουργία του δημοσίου μέσω της της δυνατότητας διασταύρωσης και της συνδυαστικής αξιοποίησης της πληροφορίας που θα παρέχεται από τις αναλύσεις / αναφορές που θα δημιουργηθούν, θεωρείται πως είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
 2. Η αποτύπωση περιβαλλοντικών δεικτών θα επιτρέψει την παρακολούθηση των δράσεων της πράσινης μετάβασης και την έγκαιρη ανακατεύθυνση τους αν και όπου αυτό χρειαστεί (βλέπε Πυλώνα Περιβάλλον & Υποδομές), σύμφωνα πάντα με τις επιδιώξεις του πλαισίου «Ελλάδα 2.0»
 3. Η μέτρηση της απόδοσης των κρατικών διαδικασιών (βλέπε Πυλώνα Οικονομία) μέσα από στοχευμένους δείκτες απόδοσης που θα υλοποιηθούν θα συμβάλλει στην αναγνώριση πιθανών αδυναμιών και ελλείψεων και θα καθοδηγήσει τη βελτίωση διαδικασιών του δημοσίου προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας.
 4. Η παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολίτες (βλέπε Πυλώνα Υπηρεσίες προς Πολίτες) θα υποστηρίξει την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου και την εισαγωγή νέων και καινοτόμων υπηρεσιών.
 5. Η καταγραφή και ανάλυση του βαθμού χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών (βλέπε Πυλώνα Ψηφιακός μετασχηματισμός & κοινή γνώμη), θα αποτελέσει αντικειμενικό μάρτυρα της προόδου του ψηφιακού μετασχηματισμού και θα αναδείξει βέλτιστες πρακτικές και πεδία που χρήζουν βελτιωτικών παρεμβάσεων.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/10/2022 και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

«Λαγκάρει» η Ευρώπη στο 5G

της Νατάσας Φραγκούλη Υστέρηση έναντι διεθνών ανταγωνιστών της, όπως η ΗΠΑ ή η Νότιος Κορέα, συνεχίζει να καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την...

Υπερθέαμα με τα ντέρμπι Άρης – ΑΕΚ, Άρσεναλ – Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ – Μπάγερν και η κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τα Προκριματικά του...

Τα ποδοσφαιρικά ντέρμπι Άρης – ΑΕΚ, Άρσεναλ – Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ – Μπάγερν μαζί με την κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τα προκριματικά...

Nissan και Team Wild Grace επιστρέφουν στο Rebelle Rally 2022 με το στιβαρό Pathfinder Rock Creek

Το πανέτοιμο για περιπέτεια SUV της Nissan,  θα δοκιμαστεί στην έρημο από τις  6 έως τις 15 Οκτωβρίου Επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην περιπέτεια...

LG Electronics: Η αρχή ενός νέου ταξιδιού – Κάνουμε μαζί τον κόσμο καλύτερο

 Καλύτερη Ζωή για Όλους Η LG Electronics (LG) με ένα διαρκές όραμα για καλύτερη ζωή των πελατών της, επιδιώκει τη βιώσιμη καινοτομία σε όλους τους...

Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας στον Όμιλο INTRAKAT ο Γιώργος Τσαπρούνηςv

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Επικοινωνίας στον Όμιλο INTRAKAT  αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου ο Γιώργος Τσαπρούνης, προερχόμενος από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών & συνδρομητικής τηλεόρασης και την εταιρεία NOVA -...