18.2 C
Athens
Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου, 2023

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για το e-justice – Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης

 • της Μαρίας Μόσχου 

Πραγματικότητα θα γίνει η ψηφιακή δικαιοσύνη με την τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα παρέχονται στους πολίτες και τους εμπλεκόμενους στην απονομή δικαιοσύνης.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση των υποδομών πληροφορικής στην Δικαιοσύνη, προϋπολογισμού πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε διαφορετικούς τομείς της ελληνικής δικαιοσύνης.

Πληρφοριακά συστήματα

Οι δράσεις του e-justice που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

 • Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του
 • Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό 105,6 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός για το e-justice θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η σημερινή κατάσταση

Τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και για την προάσπιση του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης είναι απαραίτητα για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, το επενδυτικό κλίμα και τη βιωσιμότητα της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η Ελλάδα σύμφωνα με τους πίνακες αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης (EU Justice Scoreboards) βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σειρά δεικτών σχετικά με την ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης, ενώ είναι από τους ουραγούς στην αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών.

Ενδεικτικό για την επιρροή της ταχύτητας απόδοσης δικαιοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η χαμηλή βαθμολογία (Θέση 146 μεταξύ 190 χωρών) που λαμβάνει η Ελλάδα στη συνιστώσα επιβολή συμβατικών όρων (contract enforcement) του δείκτη Ease of Doing Business, κυρίως λόγω της χαμηλής ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης

Σκοπός του έργου e-justice είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Δικαιοσύνης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ΤΠΕ. Οι τρεις λειτουργικές ενότητες του έργου καλύπτουν σημαντικό τμήμα των βασικών λειτουργιών της Δικαιοσύνης, με παρεμβάσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών, αλλά και την αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ.

Το έργο αποτελεί εμβληματική δράση για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της Δικαιοσύνης. Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση και αποτελεί το σημαντικότερο έργο στην εν λόγω κατεύθυνση. Έμμεσα αφορά και την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, καθώς αυτή αποτελεί βασικό στόχο του έργου και συνδέεται στενά με την αύξηση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων που θα φέρει η ψηφιοποίηση.

Τα οφέλη

Σε κάθε περίπτωση, η δικαιοσύνη αποτελεί κομβικό τομέα για τη λειτουργία του πολιτεύματος της κοινωνίας και της οικονομίας. H επίτευξη των στόχων του έργου e-justice αναμένεται να προσδώσει σειρά από οφέλη για τη χώρα μας, όπως:

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Προσέλκυση επενδύσεων
 • Ενδυνάμωση των Θεσμών
 • Τόνωση του αισθήματος εμπιστοσύνης και Ασφάλειας των πολιτών και των επιχειρήσεων
 • Πιο αναλυτικά, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:
 • Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες:
  • Ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος
  • Αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής Δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης των Δικαστικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους
  • Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών
  • Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία για υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης όπως η υποβολή και παραλαβή εγγράφων, αιτημάτων κ.ο.κ. μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης
 • Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος:
  • Παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης
  • Αντικειμενική πληροφόρηση για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος
  • Υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών της Δικαιοσύνης
 • Αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος:

  • Δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης
  • Ηλεκτρονική τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου
 • Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους φορείς
 • Εξοικονόμηση πόρων

  • Μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα
  • Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος
 • Την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος
 • Την αναβάθμιση του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και λογαριασμών
 • Την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαμόρφωση ορθότερης κρίσης
 • Την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαμόρφωση ορθότερης ελεγκτικής κρίσης
 • Την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων
 • Την ταχύτερη διεκπεραίωση των ελεγκτικών διαδικασιών
 • Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών

Ωφελούμενος πληθυσμός

Ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός είναι το δικαστικό σώμα, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ωφελούνται οι δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές και το σύνολο των επαγγελματιών που συναλλάσσεται τακτικά με τη δικαιοσύνη.

Έμμεσα, το έργο ωφελεί το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς οποιοσδήποτε δύναται να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη και να καρπωθεί τα οφέλη από την ψηφιοποίηση και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Το Vimodji βελτιώνει με AI την εμπειρία των χρηστών της πλατφόρμας του

Σε αναβάθμιση της πλατφόρμας του προχωρά το Vimodji, το καινοτόμο ελληνικό startup, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αποστολής video μηνυμάτων που εκφράζουν τα συναισθήματα...

Στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου το AWS Cloud Day

Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες λύσεις της Amazon Web Services (AWS) και το πως οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνολογία AWS Cloud...

«Όχι» στις χρεώσεις για χειραποσκευές στο αεροπλάνο λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι χρεώσεις για τις χειραποσκευές ενδέχεται σύντομα να αποτελούν παρελθόν - τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι προσπαθεί να απλοποιήσει την τιμολόγηση των εισιτηρίων για αεροπορικά ταξίδια. Η Ολομέλεια...

Η Boston Scientific Hellas επεκτείνει τη συνεργασία της με την IMPACT

Η Boston Scientific, κορυφαία εταιρεία στο χώρο των ιατρικών ειδών, με όραμα τη βελτίωση των συνθηκών ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο μέσα από...

Ήρθε η ώρα να προστατεύσετε το εμπορικό σας σήμα από απειλές στο διαδίκτυο

Παρότι κάποιοι άνθρωποι έχουν εργαστεί σκληρά για να χτίσουν το brand name μιας επιχείρησης, οι κακόβουλοι χρήστες το εκμεταλλεύονται και επωφελούνται από αυτό, καθώς το χρησιμοποιούν...