13.8 C
Athens
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023

Οριστικός ανάδοχος για την επόμενη γενιά του Δικτύου Δημόσιου Τομέα

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Την .. επόμενη γενιά (Next Gen) του Δικτύου Δημοσίου Τομέα θα σχεδιάζει η κοινοπραξία ERNST & YOUNG AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE, ως οριστικός ανάδοχος του έργου που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο αποτελεί επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Η κοινοπραξία ERNST & YOUNG AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE είναι ο οριστικός ανάδοχος – σύμβουλος που θα βοηθήσει το δημόσιο να αναβαθμίσει με υπηρεσίες επόμενης γενιάς το δίκτυο του δημοσίου τομέα υλοποιώντας ένα ακόμα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την οριστική Κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  για το υποέργο Α/Α 9: «Υπηρεσίες σχεδιασμού της επόμενης γενιάς του ΔΔΤ (ΔΔΤ Next Gen)», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» («Επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για την παροχή αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο Δημόσιο»), αποφάσισε η Κοινωνία της Πληροφορίας, αντί του συνολικού ποσού των  261.689 ευρώ.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διαμόρφωση μελέτης για τη σχεδίαση και υλοποίηση της επόμενης γενεάς του δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ) – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Οι υπηρεσίες αυτές θα βασισθούν στην μέχρι σήμερα διαθέσιμη πολύτιμη εμπειρία σχεδίασης και υλοποίησης του «ΣΥΖΕΞΙΣ ΙΙ» αλλά και των παλαιοτέρων έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Α) Υπηρεσίες αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης του Δικτύου Δημόσιου Τομέα.

Στην αποτύπωση περιλαμβάνεται περιγραφή/καταγραφή της λογικής τοπολογίας και χωρητικότητας καθώς και των υπηρεσιών του Δικτύου Δημόσιου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει τη μελέτη αποτύπωσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, του  υφιστάμενου εξοπλισμού του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και του υφιστάμενου θεσμικού – ρυθμιστικού πλαισίου και ανάδειξη των υφιστάμενων ενδεχόμενων δυσλειτουργειών/προβλημάτων, την καταγραφή Οικογενειών Φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με έμφαση στις ιδιαιτερότητες τους όσο αφορά σε αρχιτεκτονική και στις απαιτούμενες υπηρεσίες, των Δικτύων ακαδημαϊκής – εκπαιδευτικής κοινότητας, και φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και πρέπει να περιληφθούν στην επόμενη φάση του.

Επίσης θα περιλαμβάνει άλλες προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που απολαμβάνουν Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και θα μπορούσαν να καλυφθούν από το ΔΔΤ και καταγραφή υφιστάμενων  αναγκών που δεν καλύπτονται επαρκώς από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αλλά και νέων / μελλοντικών αναγκών, που θα πρέπει να καλυφθούν από τη νέα γενεά του ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Επιτόπιες αυτοψίες

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, ο ανάδοχος θα επικοινωνήσει (ή προβεί σε επιτόπιες αυτοψίες εφόσον κριθεί απαραίτητο) με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις σημαντικότερες οικογένειες φορέων (πχ ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, ΕΛΑΣ, κλπ), οι οποίες θα προταθούν από την Αναθέτουσα Αρχή για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης τους.

Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα προβεί σε διερεύνηση και ανάλυση άλλων συναφών έργων και πρακτικών από το εξωτερικό (τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις / case studies από τεχνολογικά προηγμένες χώρες της Ε.Ε. ή άλλες), με σκοπό τη μεταφορά της εμπειρίας των εμπλεκόμενων εκείνων φορέων στο παρόν έργο.

Από όλες τις παραπάνω καταγραφές / μελέτες, θα αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη ακολουθηθεί καθώς και τα υφιστάμενα προβλήματα λειτουργικής, τεχνικο-επιχειρησιακής ή θεσμικής / ρυθμιστικής φύσης.

Β) Υπηρεσίες μελέτης σχεδιασμού νέας γενεάς ΔΔΤ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ:

Κατά τη φάση αυτή, θα προταθούν τα σχέδια της νέας γενεάς του ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ όσον αφορά τις υπηρεσίες, την αρχιτεκτονική δικτύου, τις υποδομές και τις τροποποιήσεις που ενδεχομένως πρέπει να γίνουν στο θεσμικό – ρυθμιστικό πλαίσιο. Για τη διαμόρφωση των προτάσεων, θα ληφθούν υπόψη τα πορίσματα / αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας Α) και οι προτάσεις θα συνοδεύονται από επαρκή τεχνικο-οικονομική τεκμηρίωση (Μελέτη Βιωσιμότητας, Μελέτη Κόστους – Οφέλους, Διαχείριση κινδύνων, κλπ).

Β1) Υπηρεσίες μελέτης σχεδιασμού νέων υπηρεσιών:

Ο Ανάδοχος θα προτείνει ένα πλήρες μοντέλο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο Τομέα, που θα πρέπει να παρέχονται από το νέο δίκτυο. Το μοντέλο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

 • Τις υπηρεσίες που θα παρέχονται. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν όλο το επιχειρησιακό/λειτουργικό φάσμα του Δημοσίου και να λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές (σε επίπεδο 15ετίας) ανάγκες κάθε οικογένειας φορέων. Επομένως θα πρέπει να δοθεί έμφαση και σε νέες υπηρεσίες που θα πρέπει να παρασχεθούν στους φορείς, οι οποίες θα υποστηρίξουν και επιταχύνουν το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Επιπροσθέτως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόταση νέων υπηρεσιών, που θεωρούνται ως η νέα τεχνολογική τάση (πχ ασύρματα δίκτυα 5/6G, IoT, Location Based Services, IPv6, Μobile VPN, πλατφόρμες τηλεργασίας, Social Media for Digital Governance, κλπ)
 • Το τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών, προτείνοντας όλους τους εμπλεκόμενους στην αξιακή αλυσίδα (ενδεικτικά Service design, provision, delivery, account management, billing, kλπ).
 • Τον τρόπο εφαρμογής του SLA (πχ τμηματικός ανά πάροχο / ανάδοχο δικτύου ή συνολικός από ένα μόνο πάροχο)
 • Τον τρόπο μετάπτωσης από τις υφιστάμενες υπηρεσίες στις νέες / αναβαθμισμένες.
 • Τεχνικο-οικονομική ανάλυση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών
 • Το θεσμικό – ρυθμιστικό πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών αυτών
 • Οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση ενός πλήρους μοντέλου.

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, ο Ανάδοχος θα καταγράψει και αναλύσει για τις νέες προτεινόμενες υπηρεσίες τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε υπηρεσίας, τον ανταγωνισμό της αγοράς σε σχέση με την κάθε υπηρεσία, τη στόχευση της κάθε υπηρεσίας και παραδείγματα και επιτυχημένες εγκαταστάσεις (case studies).

Β2) Υπηρεσίες Μελέτης σχεδιασμού αρχιτεκτονικής δικτύου και νέων υποδομών:

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και προτείνει συγκεκριμένες εναλλακτικές για την αρχιτεκτονική και τις υποδομές του νέου δικτύου. Θα προβεί σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε εναλλακτικής, βασισμένη σε τεχνικο-οικονομική ανάλυση που επίσης θα διενεργήσει. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

 • Τις βέλτιστες αρχιτεκτονικές δικτύου που προτείνονται. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση πολλαπλών Κέντρων Δεδομένων, η εφαρμογή του μοντέλου των «νησίδων» του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, κλπ. Οι αρχιτεκτονικές αυτές θα παρουσιάζονται σε όλο το αναγκαίο επίπεδο λεπτομέρειας τους.
 • Τον τρόπο διάθεσης των υποδομών αυτών (πχ κατασκευή από το Δημόσιο και πλήρης κυριότητα, μοντέλο “xaaS” (as a Service), υβριδικό μοντέλο, κλπ)
 • Τον τρόπο χρηματοδότησης των υποδομών αυτών (πχ πλήρης χρηματοδότηση από το Δημόσιο, μοντέλο ΣΔΙΤ, κρατική ενίσχυση, κλπ)
 • Την πηγή χρηματοδότησης των υποδομών αυτών (πχ από εθνικούς πόρους, από κοινοτικά προγράμματα και ποια, μοντέλο ΣΔΙΤ, κλπ)
 • Το μοντέλο διαχείρισης και λειτουργίας των υποδομών αυτών
 • Το μοντέλο μετάπτωσης από την υφιστάμενη υποδομή στη νέα προτεινόμενη
 • Το μοντέλο διαχείρισης / ανακύκλωσης των υποδομών που πρόκειται να αποσυρθούν
 • Το θεσμικό – ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των υποδομών αυτών
 • Την διερεύνηση χρήσης των υφιστάμενων υποδομών (πχ G-Cloud, Δίκτυα ΜΑΝ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ΠΣΔ, κλπ) με στόχο τη μέγιστη κατά το δυνατό αξιοποίηση τους
 • Οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση μιας πλήρους πρότασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Δωρεάν απεριόριστα data για τα Χριστούγεννα από τη Vodafone

Οι ημέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν και η Vodafone προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της δωρεάν απεριόριστα data για 10 ημέρες για να απολαύσουν απεριόριστο...

Αναστάσιος Αρανίτης: Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2024

Το μεγάλο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2024 ώστε να εισέλθει σε διαδικασία έναρξης λειτουργίας, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Intrakat,...

Δωρεάν εκπαίδευση 1000 ατόμων από τη Microsoft & το ReGeneration

Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ: η Microsoft σε συνεργασία με το ReGeneration εκπαιδεύει και πιστοποιεί δωρεάν 1.000 άτομα από όλη τη χώρα...

Χριστούγεννα 2023: Η μαγεία να μοιράζεσαι ξεκινά στα Public!

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο φωτεινή περίοδος του χρόνου που σημαίνει ανάγκη για μεγαλύτερη προσφορά, περισσότερα χαμόγελα και αληθινές αγκαλιές με τα αγαπημένα μας...

ADAPTIT: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και διεύρυνση των συνεργασιών

Την πορεία της ADAPTIT το τελευταίο έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου διεύρυνε σημαντικά το πελατολόγιο και τις συνεργασίες της, καθώς και τα σχέδιά...