23.7 C
Athens
Κυριακή, 11 Ιουνίου, 2023

Όμιλος Quest: Διψήφια αύξηση των μεγεθών το 2021

Ο Όμιλος Quest κατά το 2021 κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση  πωλήσεις €947,9 εκατ., κέρδη EBITDA €75,6 εκατ. και κέρδη προ φόρων €136,1 εκατ. Αν αφαιρεθούν τα μεγέθη της Cardlink, που πουλήθηκε την 30/9/2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €915,9 εκατ., τα κέρδη EBITDA σε €64 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων σε €51,3 εκατ.

Συνοπτικά ο Όμιλος κατά το 2021:

  • Ολοκλήρωσε τη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του στην εταιρεία Cardlink A.E., επιτυγχάνοντας έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη €78,1 εκατ.
  • Αύξησε κατά 33,3% τις πωλήσεις, 33,7% τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και 59,6% τα προ φόρων κέρδη του (ΕΒΤ), με τριπλασιασμό των καθαρών μετά φόρων κερδών (ΕΑΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τρεις από τις δραστηριότητες του είχαν σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία ΕΒΤ, άνω των €10 εκατ. η κάθε μία.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και αναλύονται σε «συνεχιζόμενες» και «διακοπείσες» δραστηριότητες (οι οποίες αντιστοιχούν στις Cardlink A.E. και Cardlink One A.E και στην πώληση της Cardlink A.E., σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ):

* Δεν περιλαμβάνονται τα “Λοιπά κέρδη / (ζημίες)” των αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€84,6 εκ. έναντι – €10,2 εκ. στις 31/12/2020, δεδομένου ότι τα έσοδα από την πώληση της Cardlink ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητα του Ομίλου. Οι επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €24,2 εκ. με την πλειονότητά τους να κατευθύνεται στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη (ΕΒΤ και ΕΑΤ) ύψους €2 εκ., κυρίως από την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Teka Systems AE. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 12Μ2020 ήταν επιβαρυμένα από έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους €11,1 εκ.. Εξαιρώντας την εν λόγω έκτακτη επιβάρυνση, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο 12Μ2021 ήταν βελτιωμένα κατά 73% από πέρυσι.

Αποτελέσματα 12Μ 2021 ανά δραστηριότητα:

  • Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, FoQus).

Κατά το 2021 σημειώθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+47,3%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν επίσης ισχυρά διψήφια (+73,7%) σε σχέση με το 2020, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ζήτησης σε προϊόντα πληροφορικής και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην covid και μετά covid-19 εποχή. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους επί των πωλήσεων οφείλεται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και ταυτόχρονης συγκράτησης των δαπανών.

  • Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi).

Κατά το 2021 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15,6%), υπερδιπλασιασμός στην προ φόρων κερδοφορία (+122%) και σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής αυξάνεται, καθώς επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα η Uni Systems λειτουργεί πλέον πιο αποδοτικά, περιορίζοντας χρηματοοικονομικές και λοιπές δαπάνες, ώστε να αυξάνονται τα περιθώρια κέρδους.

Την 1η Οκτωβρίου 2021 η Uni Systems ολοκλήρωσε τη συναλλαγή  απόκτησης του 60% της εταιρείας Intelli Solutions έναντι ποσού €3,8 εκ. Η συνολική επένδυση ενδέχεται να ανέλθει έως τα €5,2 εκ. λόγω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού (earn out) προς τους παλαιούς μετόχους, εφ’ όσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι κατά τη διετία 2021-2022.

  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS).

Το 2021 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+7,3%), η οποία συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+36%). Η κερδοφορία της ACS το 2021 ήταν αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω και έκτακτων αποτελεσμάτων από την αντιστροφή παλαιότερων προβλέψεων, που ενίσχυσαν τα κέρδη προ φόρων κατά περίπου €3 εκ. Χωρίς αυτά τα έκτακτα αποτελέσματα, η πορεία της προ φόρων κερδοφορίας κινήθηκε θετικά, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς. Οι ρυθμοί αύξησης της ACS έχουν επιβραδυνθεί ακολουθώντας την αντίστοιχη κάμψη του ηλεκτρονικού εμπορίου, που παρατηρείται μετά την επαναλειτουργία των φυσικών καταστημάτων.

  • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink) – Διακοπείσα Δραστηριότητα.

Κατόπιν της συμφωνίας με τη Worldline και με βάση τα ΔΛΠ, η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως «διακοπείσα» και έχει πάψει να ενοποιείται στα αποτελέσματα του Ομίλου από την 1 Οκτωβρίου 2021. Τα αποτελέσματα του 9μήνου 2021 ήταν: πωλήσεις €31,9εκ. και EBΤ €6,7 εκ.

  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Το 2021 οι πωλήσεις της εταιρείας δεν παρουσίασαν σημαντική διαφορά από εκείνες του 2020, αλλά η προ φόρων κερδοφορία είναι αρκετά αυξημένη (+23,3%), λόγω της απουσίας της έκτακτης εισφοράς που είχε επιβληθεί στους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ κατά την προηγούμενη χρήση.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2021 ανήλθαν σε €13,2 εκ. έναντι €15 εκ. το 2020. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €150,4εκ. έναντι €13,1 εκ. στη χρήση του 2020. Τα έσοδα της μητρικής κατά το 2021 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €11,4 εκ. έναντι €13,3 εκ. του 2020. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας επηρεάστηκαν θετικά κατά περίπου €85,2 εκ. από την πώληση της Cardlink και κατά €2 εκ. από την πώληση των μειοψηφικών συμμετοχών σε ΤΕΚΑ Systems A.E και Impact AE.

Επιπλέον οι αποτιμήσεις των θυγατρικών εταιρειών με τη μέθοδο των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (DCF), ανέδειξαν σημαντικά μεγαλύτερες αξίες στις θυγατρικές «Info Quest Technologies M.A.Β.E.» και «Uni Systems Μ.Α.Ε.» σε σχέση με τις καθαρές τους αξίες, όπως αυτές απεικονίζονταν στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι αξίες αυτές είχαν προκύψει μετά από σχετικές απομειώσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τη νεότερη αυτή αποτίμηση, προέκυψαν σημαντικά κέρδη προ φόρων για την εταιρεία ύψους €52,4εκ. Το αποτέλεσμα αυτό δεν επηρεάζει τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου, καθώς αυτό απαλείφεται, δεδομένου ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις λαμβάνεται υπόψη η καθαρή θέση των θυγατρικών και όχι η αξία κτήσης τους.

Προοπτικές για το σύνολο του 2022 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Για το 2022 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση εσόδων προερχόμενη από αύξηση του μεριδίου αγοράς, την ανάπτυξη των νέων κατηγοριών προϊόντων και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου κυρίως από τον Απρίλιο και μετά. Παράλληλα, υπάρχουν επιφυλάξεις για την πορεία της κατανάλωσης και της οικονομίας γενικότερα, δεδομένης της επίδρασης στο εμπόριο του κόστους ενέργειας καθώς και του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Για το 2022 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν περαιτέρω αύξηση των εσόδων προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ο κλάδος αυτός αναμένεται να ενισχυθεί και από την εξαγορά της εταιρείας Ιntelli Solutions η οποία εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα έχει λειτουργική κερδοφορία EBITDA  άνω του € 1,0 εκ.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Για το 2022  οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν  ήπια αύξηση των εσόδων προερχόμενη από την περίοδο μετά το Α’ τετράμηνο του έτους από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εντούτοις υπάρχουν επιφυλάξεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεδομένης της αύξησης του κόστους ενέργειας καθώς και των εξελίξεων στην Ουκρανία.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Η εταιρεία αύξησε την εγκατεστημένη βάση της στις αρχές του 2022 και πλέον η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εν λειτουργία ηλιακών σταθμών φθάνει τα 30 ΜW. Για το 2022 σχεδιάζεται η σταδιακή υλοποίηση και νέων επενδύσεων με στόχο η συνολική ισχύς να υπερβεί τα 32ΜW και εκτιμάται ήπια ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη της εταιρείας.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €200 εκ., επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων.

Επιπλέον ο Όμιλος διένειμε τον Φεβρουάριο του 2022 προμέρισμα στους μετόχους του συνολικού ύψους €45 εκ. περίπου (€1,25 ανά μετοχή).

Συνολικά, οι αρχικές εκτιμήσεις για το 2022 προέβλεπαν ανάπτυξη στα έσοδα και την κερδοφορία του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρουμένων υπεραξιών από πώληση συμμετοχών) κάτι που επιβεβαιώθηκε από την πορεία του Α’ διμήνου του έτους. Πλέον με δεδομένη την ρευστότητα που επικρατεί στην Ελληνική, αλλά και παγκόσμια οικονομία όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στις τιμές της ενέργειας και βασικών αγαθών, την οικονομία και την κατανάλωση, στην παρούσα φάση o Όμιλος επιφυλάσσεται να διατυπώσει ακριβείς προβλέψεις για την πορεία των οικονομικών του μεγεθών κατά το 2022, τoνίζοντας παράλληλα ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική του θέση θα του επιτρέψει να ανταπεξέλθει με επιτυχία τις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Emirates: Νέα πρωτοβουλία ανακύκλωσης κλειστού βρόχου για μείωση των πλαστικών μιας χρήσης

Η Emirates αναλαμβάνει μια νέα πρωτοβουλία ανακύκλωσης κλειστού βρόχου, μέσω της οποίας εκατομμύρια πλαστικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται εν πτήσει, όπως πλαστικοί δίσκοι σερβιρίσματος, μπολ...

MyRoomie: Ο απόλυτος οδηγός για συγκατοίκηση

Καλώς ήρθατε στον δυναμικό κόσμο του flatsharing, μιας συναρπαστικής και οικονομικής διαβίωσης που κερδίζει σε δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα....

PwC Ελλάδας: Εγκαινιάζει το νέο Ψηφιακό Κέντρο της στα Ιωάννινα

Το νέο Ψηφιακό της Κέντρο στην πόλη των Ιωαννίνων εγκαινιάζει η PwC, ενισχύοντας την παρουσία της στη χώρα μας με ένα ακόμα γραφείο-δορυφόρο. Το Digital Center...

Η OPPO παρουσιάζει το νέο A98 5G με εκπληκτικές επιδόσεις μπαταρίας

Η OPPO εισάγει στη ελληνική αγορά το OPPO A98 5G, τη νεότερη προσθήκη στην οικογένεια smartphones της σειράς A. Η νέα συσκευή διαθέτει μπαταρία ναυαρχίδας...

Απλά Ψηφιακά 99: Τα drones και οι λύσεις που προσφέρουν (Πλειάδες), τα σχέδια του ΟΤΕ και της Apple

To project που ετοιμάζει η ομάδα του Pleiades IoT cluster, Drones Inspection αλλά και τους στόχους αυτού, ανέλυσαν στον Δημήτρη Μαλλά και τη Νίκη...