19.1 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Νέος διαγωνισμός για την αναβάθμιση του λογισμικού Oracle της Δημόσιας Διοίκησης

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Ένα ακόμα σημαντικό έργο που αφορά την «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle» προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος υποδομής λογισμικού για όλη τη Δημόσια Διοίκηση, επιτυγχάνοντας την βελτίωση των υπηρεσιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους.

Πρόκειται για ένα έργο που ο προϋπολογισμός του μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης θα ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης σημασίας.

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης που αφορά την «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού  Oracle» είναι η κάλυψη αδειοδοτήσεων, συντήρησης και αναβάθμισης σε προϊόντα λογισμικού Oracle για  τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες με τη σειρά τους αφορούν στην υποστήριξη μιας σειράς  λειτουργιών/διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον της προμήθειας των παραπάνω αδειών στο  πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων του κατασκευαστή  (Consulting Services) καθώς και η προμήθεια Oracle Universal Credits για τη φιλοξενία συστημάτων στο  Oracle Public Cloud.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται ως ακολούθως:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 40 εκατ. ευρώ με  Φ.Π.Α. 24%. Δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου σύμβασης, συνολικής αξίας 20 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης στοχεύει μεταξύ άλλων στη δημιουργία  ενός ευέλικτου περιβάλλοντος υποδομής λογισμικού (software infrastructure) για όλη τη Δημόσια  Διοίκηση, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις στοχεύοντας στην βελτίωση των υπηρεσιών, την αύξηση της  αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό δράσεων και τη μέριμνα για την κεντρικοποίηση διαχείρισης αδειών χρήσης εμπορικού λογισμικού του συνόλου των Δημοσίων Φορέων, συνάπτοντας κεντρικοποιημένες κυβερνητικές συμφωνίες με τις εταιρίες παροχής τέτοιου είδους λογισμικού, με σκοπό την εξοικονόμηση  πόρων και την οικονομία κλίμακος, αναφορικά με το κόστος απόκτησης και συντήρησής τους.

Σειρά εφαρμογών

Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε ανάγκες όσον αφορά άδειες λογισμικού προϊόντων της εταιρείας Oracle, οι οποίες με τη σειρά τους αφορούν στην υποστήριξη μιας σειράς διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Η ανάπτυξη Εφαρμογών
 • Η Διαχείριση και αξιοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
 • Η Διαχείριση ασφαλείας και πρόσβασης δεδομένων, η διαχείριση και αξιοποίηση εφαρμογών διαχείρισης εγγράφων και επιχειρησιακών διαδικασιών, η διαχείριση και αξιοποίηση Portal, η διαχείριση δικαιωμάτων εισόδου και πρόσβασης χρηστών
 • Συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence)
 • Η υποστήριξη κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στην υποδομή του  Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud).

Η προμήθεια των αδειών λογισμικού, που θα υποστηρίξουν τις διαδικασίες που περιγράφονται  παραπάνω, θα πραγματοποιηθεί μέσω κεντρικής συμφωνίας προμήθειας λογισμικού Oracle.

Με το έργο η Δημόσια Διοίκηση, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι σε θέση να  αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες λογισμικού της εταιρίας Oracle μέσω κεντρικής συμφωνίας προμήθειας  για την υποστήριξη των εξαιρετικά σημαντικών και νευραλγικών της λειτουργιών όπως αυτές  αναφέρθηκαν παραπάνω.

Βέλτιστη τεχνο-οικονομική λύση

Με τον τρόπο αυτό κρίνεται ότι επιλέγεται η βέλτιστη τεχνο-οικονομική λύση  για απόκτηση και χρήση λογισμικού συγκεκριμένων κατασκευαστών, για μια σειρά από λόγους, όπως ενδεικτικά:

 • Χαμηλότερο κόστος κτήσης και συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO‐Total Cost of Ownership). Όσον  αφορά τα συγκεκριμένα κέντρα κόστους, η κεντρική συμφωνία προμήθειας, αποτελεί τον πλέον  οικονομικό τρόπο προμήθειας λογισμικού, σε σχέση με τη μεμονωμένη προμήθεια λογισμικού, βάσει των  διεθνών πρακτικών. Η χρήση μιας ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας (που είναι δυνατή αφού θα υπάρχει  δυνατότητα χρήσης της νεότερης ή ίδιας έκδοσης λογισμικού κάθε προϊόντος) για το σύνολο των  υπολογιστών, οδηγεί σε σημαντική μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και συντήρησης και αύξηση της  παραγωγικότητας και διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, αποσκοπεί στην παροχή της μέγιστης δυνατής  ασφάλειας, ταχύτητας, αξιοπιστίας και στην καλύτερη διαχείριση των πόρων πληροφορικής της Δημόσιας  Διοίκησης (οριζόντια επικοινωνία, απομακρυσμένη διαχείριση κλπ.), κάτι που αποτελεί σημαντικό στόχο  του ΥΨΔ και της ΓΓΠΣΔΔ.
 • Αδιάλειπτη πρόσβαση στις νέες εκδόσεις των προϊόντων λογισμικού. Μέσω της κεντρικής  συμφωνίας προμήθειας εξασφαλίζεται η παροχή όλων των νέων εκδόσεων για τα προϊόντα που  περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο συμβόλαιο. Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας η ΓΓΠΣΔΔ θα  παραλαμβάνει, μέσω διαδικτύου, τα προϊόντα που εντάσσονται στη συμφωνία και τις νέες εκδόσεις  αυτών. Οι άδειες χρήσης της νεότερης έκδοσης κατά την λήξη της συμφωνίας (με την εξαίρεση της  αδειοδότησης που προβλέπει και την παροχή υπηρεσίας) θα ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής  Διακυβέρνησης. Σημειώνεται δε, ότι οι άδειες αυτές, σε αντίθεση με άλλους τρόπους προμήθειας, θα  συνεχίσουν να υφίστανται ακόμα και με αντικατάσταση του εξοπλισμού με νέο.

Εύκολη κεντρική παρακολούθηση των αδειών λογισμικού

 • Απλοποιημένη παρακολούθηση των αδειών χρήσης λογισμικού. Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, η ΓΓΠΣΔΔ έχει τη δυνατότητα εύκολης κεντρικής παρακολούθησης των αδειών λογισμικού,  των διάφορων εκδόσεων αυτών, των πιστοποιητικών αδειών χρήσης κ.λπ. Επιπλέον, διατηρεί τη  δυνατότητα, στην περίπτωση που προκύψει η ανάγκη εγκατάστασης/μεταφοράς λογισμικού σε νέους  υπολογιστές.
 • Σταθερή τιμή προϊόντων σε πιθανή απόκτηση νέων αδειών. Κάθε ενδεχόμενη νέα παραγγελία που δύναται να προκύψει στο πλαίσιο της προαίρεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί πέραν της αρχικής  ποσότητας, υπόκειται σε σταθερές τιμές κατά την διάρκεια ισχύος της κεντρικής συμφωνίας προμήθειων η οποία παρέχει προστασία τιμών καθ’ όλη τη διάρκειά του και για το σύνολο των προϊόντων που  περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
 • Διευκόλυνση πληρωμών – χρηματορροών, δεδομένου ότι το κόστος κατανέμεται σε όλο το χρονικό εύρος διάρκειας του Συμβολαίου.
 • Προτυποποίηση (Standardization) του λογισμικού. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο είναι σχεδιασμένο  για να βοηθάει στη δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος υποδομής λογισμικού (software  infrastructure) έτσι ώστε η Δημόσια Διοίκηση να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις συνεχώς  μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις στοχεύοντας την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη  μείωση του κόστους για την πληροφορική.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η μεγάλη γιορτή του γαλλόφωνου κινηματογράφου στην Ελλάδα με την υποστήριξη της NOVA

Η NOVA, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστήριξε το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 29...

SoftOne: Η πρώτη ελληνική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται στην πλατφόρμα SHOPRANOS

Η SoftOne, οδηγώντας για ακόμα μια φορά τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού και των cloud εφαρμογών, ανακοινώνει ότι το SHOPRANOS  γίνεται η...

Άνδρες και γυναίκες: Οι διαφορές ως προς τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών

Η νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky "The smart home of almost everything: From the fridge to TV, how we’ll embrace the year of the virtual assistant...

Με 10,6% θα τρέξουν οι επενδύσεις για κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη το 2023

  της Νατάσας Φραγκούλη Οι αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας, οι νέοι κανονισμοί και ο κλιμακούμενος κίνδυνος επιθέσεων ransomware λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης συνεχίζουν να οδηγούν...

Στην Profile το έργο αναβάθμισης του συστήματος τήρησης αρχείων των Δικαστηρίων

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμα ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποφάσισε ότι ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση...