12.4 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

Σε εφαρμογή το ψηφιακό Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε εφαρμογή ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ), με στόχο την ορθή λειτουργία κι εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτου.

Με την λειτουργία του ΜΕΜΟ, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά πλέον το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και βελτιστοποιείται το σύστημα ελέγχου.

Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που δημιούργησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα τηρούνται όλα τα στοιχεία εισαγωγής και πρώτης ταξινόμησης πρωτίστως εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα µας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους συναρμόδιους φορείς της πολιτείας να έχουν άμεση και διαρκή πρόσβαση και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους και επαληθεύσεις.

Δειγματοληπτική επαλήθευση της γνησιότητας των στοιχείων των οχημάτων

Παράλληλα, το ΜΕΜΟ προσφέρει τη δυνατότητα δειγματοληπτικής επαλήθευσης της γνησιότητας των στοιχείων των οχημάτων που υποβάλουν οι εισαγωγείς, καθιστώντας δυνατή τη διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων από τους επίσημους αντιπροσώπους.

Με την εφαρμογή του ΜΕΜΟ, επιτυγχάνεται ένας διττός στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  Πρώτον, διευκολύνεται η εξυγίανση της αγοράς, μέσα από τη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας και τον έλεγχο των εισαγόμενων  μεταχειρισμένων οχημάτων, ώστε να εξαλειφθεί η διάθεση των οχημάτων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό (π.χ. τρακαρισμένα οχήματα, οχήματα µε αλλοιωμένο μετρητή χιλιομέτρων κλπ.).

Δεύτερον, βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα εξασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα οχήματα που θα τίθενται σε κυκλοφορία θα τηρούν τη σχετική νομοθεσία περί εκπομπών ρύπων.

Κατηγοριοποιημένες παραβάσεις

Ταυτόχρονα, προκειμένου το ΜΕΜΟ να είναι άμεσα αποτελεσματικό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη νομοθετήσει κατηγοριοποιημένες παραβάσεις που μπορεί να σχετίζονται με ελλιπείς, ανακριβείς ή εκπρόθεσμες καταχωρίσεις και έχουν θεσπιστεί τόσο τα διοικητικά πρόστιμα, όσο και η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής τους.

Το ΜΕΜΟ ανταποκρίνεται  στην δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για διαρκή αξιοποίηση των δυνατότητων του ψηφιακού μετασχηματισμού, της σύγχρονης τεχνολογίας και της ανάπτυξης νέων, καινοτόμων εργαλείων που βελτιώνουν το παραγόμενο έργο της Πολιτείας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, την αγορά και τους επαγγελματίες, αλλά και για την οικονομία και το περιβάλλον.

Διαθέσιμη όλη η σχετική νομοθεσία

Με το άρθρο 51, του ν. 4784/2021 (Α΄ 40) συστήθηκε το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), η σχετική αυτού πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία, καθώς και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι αυτής είναι οι κάτωθι:

1. Ν. 4784/2021 (Α΄40)

2. Η υπ’ αριθμ. 315550/05-11-2021 (ΑΔΑ:6ΥΕΗ465ΧΘΞ-56Υ) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ. 4, του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40) «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», των διοικητικών προστίμων που επισύρουν και του τρόπου επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.». (ΦΕΚ Β΄5781)

3. Η με αριθ. πρωτ. 363516/16-12-2021(ΑΔΑ: 6ΠΒΙ465ΧΘΞ-54Ο) Εγκύκλιος με τίτλο: “Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 315550/05-11-2021 (Β΄5781) κοινής υπουργικής απόφασης”.

4. Η υπ’ αριθμ. 50579/18-02-2022 (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια».(ΦΕΚ Β΄ 1183)

5. Η με αριθ. πρωτ. 96548/30-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΙ5465ΧΘΞ-ΓΨΗ) Εγκύκλιος με τίτλο: “Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 50579/18-02-2022 (Β΄ 1183) υπουργικής απόφασης (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ)”.

6. Η με αριθ. πρωτ. 405333/20-12-2022 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΙΥΝ465ΧΘΞ-ΡΤΚ) με τίτλο: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την υποχρέωση κτήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certification of Conformity – CoC) έγκρισης τύπου εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και της καταχώρισης αυτού στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

7. Η με αριθ. πρωτ. 417044/29-12-2022 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΚΖΟ465ΧΘΞ-ΩΡΦ) με τίτλο: «Θέση σε λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), για την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2 και O3.»

Πίνακας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α), με στοιχεία των εθνικών διανομέων οχημάτων και του ενδεικτικού χρόνου έκδοσης του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης έγκρισης τύπου ή Βεβαιώσεων ότι νομίμως δεν έχει εκδοθεί αυτό και των Βεβαιώσεων για τυχόν εκκρεμών ανακλήσεων ασφαλείας.(αρχείο excel)

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο Όμιλος Quest ολοκλήρωσε τoν 5ο κύκλο του Quest Mini MBA

Ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος του Quest Mini MBA, του προγράμματος επιμόρφωσης εργαζομένων, που έχει σχεδιασθεί από το Alba Graduate Business School αποκλειστικά για τις...

Πέντε ανανεωμένες ζώνες και τεράστιες επιλογές κινηματογραφικού περιεχομένου στα Novacinema

  ​Με «World Cinema», «Bloody Cinema», «Family Cinema», «Classic Cinema», και «Sunday Premiere», οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν μοναδική κινηματογραφική εμπειρία θέασης Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023. Novacinema,...

Προκήρυξη διαγωνισμού για τον οδικό άξονα Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά

Ένα σημαντικό έργο για την Ήπειρο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε τον διαγωνισμό για τον οδικό άξονα «Ιωάννινα...

«Γκάζι» για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων με ΙοΤ και Ταμείο Ανάκαμψης

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Με στόχο οι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας να μετατραπούν σε έξυπνες εξασφαλίζοντας το ψηφιακό αύριο της Ελλάδας η χώρα αποκτά...

Στα 23,3 δισ. ευρώ η ευρωπαϊκή αγορά βιντεοπαιχνιδιών

 Της Νατάσας Φραγκούλη Να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά διαδικτυακών βιντεοπαιχνιδιών, δημιουργώντας, παράλληλα, ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους παίκτες, επιδιώκει η Ευρώπη. Η αγορά...