17.4 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Περίπου 20 χρόνια μετά μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το έργο Πόρτες – Γέφυρα της Ν.  Ποτίδαιας

Στις αρχές του 2022 θα είναι έτοιμο το οδικό τμήμα από την περιοχή Πόρτες μέχρι την Γέφυρα της Ν.  Ποτίδαιας μετά την υπογραφή της συμβασης μεταξύ της Εγνατία Οδός ΑΕ και της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Η Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Ποτίδαιας, μήκους 36 χλμ. περίπου, είναι οδός διπλής κατευθύνσεως με διαχωρισμένους κλάδους κυκλοφορίας, πλην του τελευταίου χιλιομέτρου περίπου, από την περιοχή Πόρτες μέχρι την Γέφυρα της Ν.  Ποτίδαιας.

Το  οδικό αυτό τμήμα εκκρεμούσε να ολοκληρωθεί από το 2001 και «ταλαιπωρούσε» τους χρήστες της οδού, ειδικά την τουριστική περίοδο.  Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν  9.920.000,00 €   (με ΦΠΑ), ενώ το συμβατικό τίμημα τελικά ανέρχεται σε 4.247.029,68€ πλέον ΦΠΑ που ανέρχεται σε 1.019.287,12 €.

Η συμβατική διάρκεια περαίωσης του έργου είναι 18 μήνες από τις 15-7-2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το τμήμα Ν Μουδανιά – Ν. Ποτίδαια, μήκους 5,3 περίπου χιλιομέτρων, ως αυτό λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα, ήταν μία οδός διπλής κατεύθυνσης, με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας και πλάτος οδοστρώματος 9,00 μέτρων με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανα κατεύθυνση με πλάτος κάθε λωρίδας 4,50 μ. (Τυπική διατομή 9/10,50).

Η οδός διέρχεται σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον τουριστική, καθώς παρατηρούνται εκατέρωθεν της οδού, εκτάσεις με οικόπεδα, στα οποία έχουν ανεγερθεί παραθεριστικές κατοικίες, τουριστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα, βιοτεχνικές μονάδες και διάφορες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, όπως πρατήρια βενζίνης, καταστήματα τροφίμων και ποτών κ.λ.π.

Η κυκλοφορία επί της οδού είναι αρκετά μεγάλη, ιδιαίτερα δε κατά τους θερινούς μήνες γίνεται πολύ μεγάλη λόγω της εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου από την πόλη της Θεσσαλονίκης προς τα παραθεριστικά κέντρα της Χαλκιδικής. Το πλάτος κάθε λωρίδας (4,50 μ.) είναι επιπλέον του αναγκαίου 3,75 μ., έτσι ώστε, κατά τους χρόνους υψηλών φόρτων να λειτουργούν, καταχρηστικά, δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη ασφάλειας της κυκλοφορίας.

Με τη μελέτη του παρόντος έργου διατηρείται το υφιστάμενο οδόστρωμα, εντασσόμενο στη νέα τυπική διατομή, δηλαδή πρόκειται για έργο βελτίωσης της υφιστάμενης οδού και μετατροπής της σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, με διαχωρισμό της κυκλοφορίας και δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Με προγενέστερη εργολαβία η οδός, από το τέλος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Μουδανιών στη Χ.Θ. 0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 4+200 με κατεύθυνση την Ν. Ποτίδαια, διαπλατύνθηκε και μετατράπηκε από δίιχνη σε τετράιχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας. Έτσι απέκτησε δύο διαχωρισμένους κλάδους κυκλοφορίας, δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο και διαχωριστική νησίδα διαμορφωμένη με αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με συνολικό πλάτος ασφαλτικού οδοστρώματος 16,00μ. και ερείσματα πλάτους 1,40 μ. – 2,00 μ. στις θέσεις των επιχωμάτων, ενώ στα ορύγματα διαμορφώθηκαν πλευρικές τριγωνικές τάφροι με έρεισμα συνολικού πλάτους 1,95μ. Στα σημεία που η κύρια αρτηρία εφάπτεται με το δεξιό παράπλευρο διαμορφώθηκε πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ με κρασπεδόρειθρο.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Με το υπόψη έργο ολοκληρώνεται το νότιο τμήμα της οδού μέχρι τις προσβάσεις της γέφυρας της Ν. Ποτίδαιας μήκους 1,2χλμ καθώς και το παράπλευρο δίκτυο αριστερά και δεξιά αυτής,

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται :

  • Η βελτίωση, διαπλάτυνση και ενίσχυση της Επαρχιακής οδού Μουδανιών – Καλλιθέας, σε μήκος 1,2 περίπου χιλιομέτρων (συμπεριλαμβανομένων των μικρού μήκους τμημάτων συναρμογής στα άκρα του) από τη Χ.Θ.4+200 μέχρι πριν τη Γέφυρα της Ν. Ποτίδαιας (Χ.Θ. 5+240), με σκοπό την μετατροπή της υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράϊχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας. Η τυπική διατομή της αρτηρίας θα είναι, όπως και στα εκατέρωθεν τμήματα, η διατομή γ4ν* των ΟΜΟΕ-Δ και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με αμφίπλευρο κεντρικό στηθαίο συνολικού πλάτους 0,50μ, εσωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,75μ, δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ και εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,50μ ανά κατεύθυνση, ε συνολικό πλάτος ασφαλτικού οδοστρώματος 16,00μ. και ερείσματα πλάτους 1,40 μ. – 2,00 μ. στις θέσεις των επιχωμάτων, ενώ στα ορύγματα διαμορφώνονται πλευρικές τριγωνικές τάφροι με έρεισμα συνολικού πλάτους 1,95μ. Στα σημεία που η κύρια αρτηρία εφάπτεται με παράπλευρο διαμορφώνεται πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ με κρασπεδόρειθρο.
  • Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δίκτυο (SR) που θα αποτελείται από τον αριστερό παράπλευρο ολικού μήκους 3.150 μέτρων περίπου (εν επαφή με την αρτηρία στο μεγαλύτερο του μήκος), και τον δεξιό παράπλευρο εν επαφή με την αρτηρία, ολικού μήκους περίπου 300 μέτρων. Η τυπική διατομή των παράπλευρων οδών είναι 6,00/7,50. Στις θέσεις όπου, από τη μελέτη, προβλέπονται πεζοδρόμια αντί ερεισμάτων η διατομή γίνεται 6,00/8,00. Για την εξασφάλιση της σύνδεσης των παραπλεύρων με τα οικεία ρεύματα κυκλοφορίας άλλα και την εξυπηρέτηση των κινήσεων προς το τοπικό δίκτυο θα κατασκευαστούν (3) τρεις κυκλικοί ισόπεδοι κόμβοι (Roundabouts). Οι ακτινικές συνδέσεις των τριών κυκλικών κόμβων με την αρτηρία και το τοπικό δίκτυο πραγματοποιούνται με την κατασκευή οδών ανάλογης διατομής με των παραπλεύρων (6,00μ) σε συνολικό μήκος περί τα 500μ. για τον αριστερό και 300μ. για τον δεξιό παράπλευρο.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, περιλαμβάνονται :

  1. μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)
  2. δύο (2) πεζογέφυρες (η μία εκ των οποίων χωροθετείται στο κατασκευασθέν από την προηγούμενη εργολαβία τμήμα της οδού), περί τις Χ.Θ.2+980 και Χ.Θ. 4+440 αντίστοιχα καθώς και η επέκταση της υφιστάμενης πεζογέφυρας περί τη Χ.Θ. 3+800 ώστε να γεφυρώνει και τον προς κατασκευή με τη παρούσα σύμβαση αριστερό παράπλευρο.
  3. εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης,
  4. εργασίες σήμανσης – ασφάλισης
  5. εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων
  6. εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και φύτευσή τους

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η μεγάλη γιορτή του γαλλόφωνου κινηματογράφου στην Ελλάδα με την υποστήριξη της NOVA

Η NOVA, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστήριξε το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 29...

SoftOne: Η πρώτη ελληνική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται στην πλατφόρμα SHOPRANOS

Η SoftOne, οδηγώντας για ακόμα μια φορά τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού και των cloud εφαρμογών, ανακοινώνει ότι το SHOPRANOS  γίνεται η...

Άνδρες και γυναίκες: Οι διαφορές ως προς τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών

Η νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky "The smart home of almost everything: From the fridge to TV, how we’ll embrace the year of the virtual assistant...

Με 10,6% θα τρέξουν οι επενδύσεις για κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη το 2023

  της Νατάσας Φραγκούλη Οι αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας, οι νέοι κανονισμοί και ο κλιμακούμενος κίνδυνος επιθέσεων ransomware λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης συνεχίζουν να οδηγούν...

Στην Profile το έργο αναβάθμισης του συστήματος τήρησης αρχείων των Δικαστηρίων

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμα ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποφάσισε ότι ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση...