18 C
Athens
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

ΚτΠ : «Θωρακίζεται» ενόψει των σημαντικών έργων που αναμένεται να προκηρύξει

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Πέντε από τα 12 πρώτα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», που προωθούνται άμεσα υλοποιεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε», αναδεικνύοντας και τον καταλυτικό ρόλο της ΚτΠ στο εγχείρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της ψηφιακής “αναδιάρθρωσης” των υφιστάμενων διοικητικών δομών.

Προκειμένου να αποδώσει όσον τον δυνατό ταχύτερα χωρίς καθυστερήσεις και απώλεια χρημάτων, η ΚτΠ προχωρά σε διαγωνισμό για την θωράκισή της κυρίως όσον αφορά στην διασφάλιση του Εσωτερικού Ελέγχου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο «παροχής υπηρεσιών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Δημοσιονομικών Κινδύνων για την Ενίσχυση και Βελτιστοποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε»

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), Φ.Π.Α.: 14.400,00€).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις 13-09-2021 και ώρα 12:00.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της, την πρόληψη ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και ενισχύοντας τις υπηρεσίες, προβαίνει στην ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω της ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο των υπηρεσιών αξιολόγησης – εκτίμησης των δημοσιονομικών κινδύνων βάσει των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας ανα διαδικασία παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες και πρόταση προτυποποίησης – βελτιστοποίησης των υφιστάμενων διαδικασιών προς ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη διασφάλιση του φορέα.

Ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα σύνολο οργανωτικών πολιτικών και διαδικασιών για την εξασφάλιση της αξιόπιστης τήρησης αρχείων, τη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, την προώθηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με πολιτικές και οδηγίες.

Ο λειτουργικός και ευρύτερος ορισμός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει δράσεις όπως: την εποπτεία της Διοίκησης του φορέα για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για την παροχή των υπηρεσιών, οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, και οι επιχειρησιακές πρακτικές είναι σύμφωνες με τις καθορισμένες πολιτικές, επιχειρησιακούς στόχους και κριτήρια απόδοσης.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σχετίζεται με τη θέσπιση ενός συστήματος όπου όλες οι ενέργειες παρακολουθούνται προληπτικά, οι παρατυπίες διορθώνονται και οι ελλείψεις αναφέρονται στη Διοίκηση.

Οι δράσεις αυτές διατρέχουν όλες τις λειτουργίες του οργανισμού σε συνεχή βάση. Η έλλειψη αυτών των οργανωτικών πολιτικών και διαδικασιών, δηλαδή των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως:

1) ανήθικες, αντιοικονομικές, μη αποδοτικές και αναποτελεσματικές λειτουργίες,

2) αδύναμους κρίκους λογοδοσίας,

3) παράνομες ενέργειες, και

4) έλλειψη μέτρων προστασίας κατά της σπατάλης, της κατάχρησης, της κακοδιαχείρισης, των λαθών, της απάτης και των παρατυπιών.

Ο σύγχρονος ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κινείται πέρα από την παραδοσιακή εστίαση στον οικονομικό έλεγχο, ώστε να παρέχει στη Διοίκηση του φορέα τη δυνατότητα να επιβλέπει την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ένα εργαλείο της διοίκησης για να διασφαλιστεί ότι η ηγεσία του οργανισμού:

1) λειτουργεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες,

2) παρέχει υπηρεσίες αποδοτικά και αποτελεσματικά,

3) προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάγια από παράτυπη χρήση,

4) διατηρεί έγκαιρους και ακριβείς λογαριασμούς, και

5) παράγει πληροφορίες οικονομικού και μη περιεχομένου με ακρίβεια.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ως δημοσιονομικοί κίνδυνοι νοούνται ιδίως:

 1. Ο κίνδυνος αυθαίρετης υλικής αφαίρεσης ή καταστροφής της περιουσίας του φορέα (λ.χ. υπεξαίρεση).
 2. Ο κίνδυνος απεμπόλησης από τον φορέα δημόσιων αξιώσεών του εις βάρος τρίτων (λ.χ. μη είσπραξη φόρου).
 3. Ο κίνδυνος ανάληψης από τον φορέα δημόσιων υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα εκπλήρωσης (λ.χ. δάνεια).
 4. Ο κίνδυνος μη σύννομης χορήγησης από τον φορέα δικαιωμάτων υπέρ τρίτων (λ.χ. μη νόμιμη απευθείας ανάθεση).
 5. Ο κίνδυνος μη σύννομης εκταμίευσης από τον φορέα δημόσιου χρήματος ή διάθεσης περιουσίας (λ.χ. πληρωμή χωρίς υπαρκτή παραλαβή), και
 6. Ο κίνδυνος διάθεσης από τον φορέα δημόσιου χρήματος χωρίς εγγυήσεις για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος (λ.χ. σπάταλη διαχείριση).΄΄

Στόχος της ανάθεσης της εκπόνησης εγχειριδίου που θα περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες, τις υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας και τους δημοσιονομικούς κινδύνους ανά ελεγκτικό κύκλωμα είναι να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης σε κάθε δημόσιο φορέα, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί, σύμφωνα με τις επιταγές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασεις είναι η κατάρτιση εγχειριδίου Διαδικασιών κατόπιν Αξιολόγησης – Εκτίμησης Δημοσιονομικών Κινδύνων με περιεχόμενο την καταγραφή των διαδικασιών που αφορούν διεργασίες με δημοσιονομικό χαρακτήρα, αξιολόγηση των κινδύνων και των δικλίδων ασφαλείας που υφίστανται και κατάρτιση προτάσεων για τον περιορισμό των κινδύνων ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.».

Κατάρτιση σχεδίου – εγχειριδίου που θα περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες, τις υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας και τους κινδύνους ανά ελεγκτικό κύκλωμα προς προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών της Εταιρίας.

Το εγχειρίδιο θα περιγράφει ενδεικτικά και θα περιλαμβάνει:

-αναφορά στο υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

-καταγραφή της ροής/στάδια διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο ανά ελεγκτικό κύκλωμα

-καταγραφή των δημοσιονομικών κινδύνων ανά ελεγκτικό κύκλωμα

-καταγραφή των δικλείδων ασφαλείας ανά ελεγκτικό κύκλωμα

-καταγραφή προτεινόμενων – προβλεπόμενων δικλίδων προς αντιμετώπιση των κινδύνων και βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της Εταιρίας.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Πέντε από τα 12 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που προωθούνται άμεσα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ΚτΠ. Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 294,7 εκατ. ευρώ, στα οποία φορέας υλοποίησης επιλέχθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι τα εξής:

 1. Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση. -Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ
 2. Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα. -Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ
 3. Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρεψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. -Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ
 4. Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους -επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. -Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ
 5. Tο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει – με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. -Προϋπολογισμός 129,2 εκατ. ευρώ.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Vodafone Business: Ανάληψη έργου για το Υπουργείο Μετανάστευσης

Αναβαθμίζει το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, αλλά και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών του Υπουργείου προς όφελος των διαχειριστών και των τελικών χρηστών H ένωση εταιρειών Byte-Vodafone Business...

“Digital Transformation Readiness” wizard από τη SoftOne

Οδηγώντας σταθερά τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, η SoftOne παρουσιάζει το “Digital Transformation Readiness” wizard, ένα πρωτοποριακό...

Απλά Ψηφιακά 119: Ενισχύοντας τη θέση των γυναικών στην τεχνολογία (Ελένη Ακτύπη), τα data centers, η Nova και οι νέες επενδύσεις

Το θέμα της ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης σε αυτό το επεισόδιο του...

Εκπτώσεις vs καταναλωτές: Τελικά, ποιος κερδίζει;

Μια νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι το 90% των αγορών πραγματοποιούνται αυθόρμητα κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday. Αποκάλυψε επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής...

IBM Ελλάδας: Υψηλός μονοψήφιος ρυθμός ανάπτυξης και «άνοιγμα» σε startups και δημόσια έργα

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Νέα στρατηγική τόσο σε διεθνή επίπεδο όσο και στην χώρα μας χαράσσει η IBM, η οποία βλέπει ευκαιρίες στην αγορά...