20 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

Έρχεται διαγωνισμός για την εγκατάσταση νέων σημείων Wi-Fi σε νοσοκομεία

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Τα ελληνικά νοσοκομεία εκσυγχρονίζονται ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά και να ενισχύσουν την ερευνητική τους δραστηριότητας. Μετά τον διαγωνισμό για την διασύνδεσή τους στο δίκτυο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ / GRNET εγκρίθηκε νέος διαγωνισμός για εγκατάσταση νέων σημείων Wi-Fi σε νοσοκομειακές μονάδες για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο περιλαμβάνεται στην Πράξη «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».

Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού (υλικού, λογισμικού και αδειών) WiFi και μεταγωγέων πρόσβασης σε Νοσοκομειακές Μονάδες. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού για διάστημα πέντε (5) ετών.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 2.391.403,00€ [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.928.550,81€, + ΦΠΑ:462.852,19€]

Φορέας χρηματοδότησης του διαγωνισμού είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023 της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με σχετική πίστωση. Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο έχει  ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την Ανοικτή διαδικασία του Άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το έργο θα ανατεθεί με το κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Υπενθυμίζεται ότι ένα μήνα πριν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε προχωρήσει στην διενέργεια Διαγωνισμού  για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ / GRNET).

Με το έργο το υπουργείο επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα των νοσοκομείων με συνδέσεις 1-10 Gbps που θα τους επιτρέψει να γίνουν ανταγωνιστικά και να αναπτύξουν ερευνητικό έργο.

Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Συνοπτικά, αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τη διασύνδεση του συνόλου των νοσοκομείων της χώρας με ταχύτητες 1-10Gbps και προμήθεια του απαιτούμενου δικτυακού εξοπλισμού (για όσα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν ήδη συνδεθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»).

Στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • Στοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων των νοσοκομείων,
  • Προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 5.000 σύγχρονων access points στα επιλέξιμα νοσοκομεία για την εξασφάλιση της καθολικής ασύρματης κάλυψης Wi-Fi σε όλους τους χώρους των επιλέξιμων νοσοκομείων,
  • Επέκταση του Κέντρου Δεδομένων για την Υγεία στο Ηράκλειο Κρήτης,
  • Εκσυγχρονισμός και επέκταση εφεδρικής αποθήκευσης των δεδομένων που παράγουν οι απεικονιστικές συσκευές των επιλέξιμων νοσοκομείων στο Κέντρο Δεδομένων για την Υγεία,
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση υποδομών για τη διάθεση εικονικών υποδομών σε όλα τα επιλέξιμα νοσοκομεία,
  • Διασύνδεση των ιδιωτικών νοσοκομείων με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου (με ίδιες δαπάνες) για την διαλειτουργικότητα των εφαρμογών τους και για την πληρέστερη πρόσβαση στα δεδομένα των οικείων ασθενών,
  • Δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των επιλέξιμων νοσοκομείων και ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ και
  • Πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ (diadosis.grnet.gr).

Αντικείμενο του υποέργου 2 (ΥΕ2)

Αντικείμενο του υποέργου 2 (ΥΕ2) – «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ» είναι η προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων και σημείων του Υπουργείου Υγείας στο δίκτυο ΕΔΕΤ. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης. Η διασύνδεση των νοσοκομείων θα γίνει είτε μέσω απευθείας συνδέσεων οπτικών ινών που απέκτησε η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μέσω του ΥΕ1 της Πράξης ή προϋπήρχαν της Πράξης, είτε μέσω των κατά τόπους μητροπολιτικών δικτύων ΜΑΝ με οπισθόζευξη (back hauling) μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις απομακρυσμένων νοσοκομείων που δε θα συνδεθούν απευθείας στο δίκτυο ΕΔΕΤ αλλά θα χρησιμοποιήσουν τον τερματικό εξοπλισμό για τον καλύτερο έλεγχο του δικτύου του νοσοκομείου.

Η διασύνδεση των παραπάνω Φορέων στο δίκτυο ΕΔΕΤ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στοχεύει στην παροχή πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων (έως 10Gbps) στα Data Center της με ασφαλή τρόπο για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία αλλά και στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στους συνδεδεμένους Φορείς της. Παράλληλα, ο κάθε Φορέας δύναται να αξιοποιήσει με όποιον τρόπο επιθυμεί τις προηγμένες δυνατότητες δικτυακής ασφάλειας που θα υποστηρίζει ο υπό προμήθεια εξοπλισμός του τείχους προστασίας νέας γενιάς (Next Generation Firewall) που θα εγκατασταθεί στον χώρο του.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

ΤΑΙΠΕΔ: Οκτώ επενδυτικά σχήματα διεκδικούν το λιμάνι του Βόλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, προχώρησε στην προεπιλογή των επενδυτικών σχημάτων που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση (υποβολή...

Δράση και μυστήριο στη Sunday Premiere στη NOVA: «Last Seen Alive»!

Ο Απρίλιος έρχεται με δράση και μυστήριο στη Sunday Premiere στη NOVA! Αυτή την Κυριακή 2 Απριλίου (22:00) οι συνδρομητές θα απολαύσουν στο Novacinema1...

5G Ventures: Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός επενδύει στην EdgeQ

Η 5G Ventures ανακοινώνει τη συνεπένδυση του Ταμείου Φαιστός (series B financing round), μαζί με επενδυτικά κεφάλαια κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εταιρεία...

Intrakat: Επισφραγίστηκε η συμφωνία για την εξαγορά της «ΑΚΤΩΡ»

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της εξαγοράς από την Intrakat του 100% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (κατασκευαστικού βραχίονα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ). Το τίμημα που θα καταβάλει η...

Η «κούπα» του Final Four στο NCAA θα κριθεί αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports

To NCAA, το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ με τον… τρελό ρυθμό, το μοναδικό θέαμα, τα αστέρια του μέλλοντος και το περίφημο «March Madness» μπαίνει στην...