17.2 C
Athens
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, 2022

Τα νέα «μάτια» της ΕΕΤΤ για την παρακολούθηση της αγοράς

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Με νέα… μάτια θα παρακολουθεί την ορθή λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες.

Η ΕΕΤΤ θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την ουσιαστική ενίσχυση των δυνατοτήτων της να ανταποκριθεί στο έργο της παρακολούθησης των αγορών ευθύνης της, ήτοι της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της  Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς» με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Υπενθυμίζεται ότι για το έργο που προκήρυξε η ΕΕΤΤ κατατέθηκαν στις  22.2.2021 προσφορά η  «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW» και η ένωση οικονομικών φορέων «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ» και «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT AE».

Προσωρινός Ανάδοχος είχε κηρυχθεί ο οικονομικός φορέας «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία και τελικά αναλαμβάνει το έργο έναντι συνολικού τιμήματος κυρίου κόστους 393.256,00€ άνευ ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ 24%: 487.637,44€), πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης 124.300,00€) άνευ ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ 24%: 154.132,00 €).

Φυσικό Αντικείμενο

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η παροχή ενός Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το οποίο συλλέγοντας  πρωτογενή δεδομένα από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων της ΕΕΤΤ που τηρούν απολογιστικά  στοιχεία των βασικών αγορών ενδιαφέροντος της ΕΕΤΤ, ήτοι της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της  Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ή και άλλες πηγές δεδομένων της ΕΕΤΤ, όπως για παράδειγμα  ερωτηματολόγια προς τους παρόχους, και αξιοποιώντας δυνατότητες προηγμένης επιχειρηματικής  ευφυίας, θα παρέχει έγκυρη και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Για την υλοποίηση του Συστήματος, θα αναπτυχθεί υποδομή αποθήκης δεδομένων όπου θα  συγκεντρώνονται και θα συνδυάζονται τα στοιχεία της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς  Ταχυδρομείων αντίστοιχα. Κύρια πηγή δεδομένων για το εν λόγω σύστημα αποτελούν  ερωτηματολόγια σε μορφή excel που συμπληρώνονται από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και  ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα κατά την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή δεικτών και αναφορών θα αντλούνται δεδομένα από υφιστάμενα παραγωγικά συστήματα της ΕΕΤΤ.

Θα αξιοποιούνται δεδομένα από εφαρμογές

Ειδικότερα, θα αξιοποιούνται δεδομένα από εφαρμογές όπως το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων της ΕΕΤΤ, η Διαχείριση Τελών, καθώς και  η υπάρχουσα βάση δεδομένων απολογιστικών στοιχείων της τηλεπικοινωνιακής αγοράς που τηρεί η  ΕΕΤΤ.

Το δεδομένα που θα καταχωρούνται στην αποθήκη δεδομένων θα αξιοποιούνται με κατάλληλο  συνδυαστικό τρόπο (χρήση τεχνικών OLAP και Data Mining, εφαρμογή προτύπων στατιστικής  ανάλυσης, και από μια σύγχρονη υποδομή επιχειρηματικής ευφυΐας και παραγωγής αναφορών για  την υποστήριξη των εργασιών παρακολούθησης των αγορών ευθύνης της ΕΕΤΤ.

Τα παραγόμενα  αποτελέσματα στοχεύουν στην κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των στελεχών της ΕΕΤΤ για έγκυρη και έγκαιρη απολογιστική πληροφόρηση για την αξιολόγηση των αγορών αρμοδιότητας  της Αρχής και στη βελτίωση των υπηρεσιών προς άλλους φορείς και προς τους πολίτες στα θέματα  αρμοδιότητας της Αρχής μέσα από κατάλληλα εργαλεία παρουσίασης και διάχυσης της πληροφορίας.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ανέρχεται σε 34 μήνες.

Σκοπιμότητα 

Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΕΤΤ μέσω  της αξιοποίησης εξελιγμένων τεχνικών εργαλείων και σύγχρονων διαδικασιών Αποθήκης Δεδομένων (Data Warehouse – DW) και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business  Intelligence – BI), ώστε να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των τελικών χρηστών (προερχόμενων τόσο από την ΕΕΤΤ όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον). Στόχος είναι αφενός για αμεσότερη, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη  παρακολούθηση της αγοράς και αφετέρου για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις, άλλους φορείς και την ΕΕ.

Βασικός στόχος του έργου είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την ουσιαστική ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕΤΤ να ανταποκριθεί στο έργο της παρακολούθησης των αγορών ευθύνης της, δηλαδή της Αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την άσκηση του έργου της εποπτείας των αγορών και του ελέγχου επιχειρηματικών πρακτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του  δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα, θα συλλέγονται πρωτογενή δεδομένα από διαφορετικές πηγές, θα συνδυάζονται κατάλληλα με χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών και θα παράγονται αναλύσεις και στατιστικές με σκοπό την παροχή ποιοτικής  πληροφόρησης στα αρμόδια στελέχη της ΕΕΤΤ αλλά και σε όλους τους  ενδιαφερόμενους.

Με το νέο σύστημα, αναμένεται να προσφερθούν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας  και ανταλλαγής δεδομένων.
 • Επιτάχυνση του χρόνου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των  αποτελεσμάτων των σχετικών στατιστικών και αναλύσεων.
 • Διασφάλιση της ορθότητας/ακρίβειας των παραγόμενων αποτελεσμάτων, με  τον περιορισμό των λαθών που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.
 • Αναβάθμιση του τρόπου διάχυσης των στατιστικών προϊόντων της ΕΕΤΤ προς  το ευρύ κοινό (πολίτες, επιχειρήσεις, Κράτος), μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διάχυσης, παρουσίασης και οπτικοποίησης των  αποτελεσμάτων.
 • Περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των  πρωτογενών δεδομένων.
 • Απλούστευση των βημάτων διενέργειας σύνθετων αναλύσεων μέσω  αξιοποίησης και συνδυασμού όλων των διαθέσιμων πρωτογενών δεδομένων  για την παραγωγή χρήσιμων στοιχείων και την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των χρηστών.
 • Περαιτέρω συμμόρφωση της ΕΕΤΤ με τα αντίστοιχα πρότυπα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων των EU DG Connect και Eurostat, ITU-D και άλλων διεθνών της εταίρων.
 • Μεγαλύτερη ευκολία στον εντοπισμό των πληροφοριών που ενδιαφέρουν κάθε χρήστη και βαθύτερη και αμεσότερη κατανόηση των δεδομένων και των αναλύσεων, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής, πλούσιο σε δυνατότητες αναζήτησης, ανάλυσης και γραφικής  παρουσίασης/αναπαράστασης.
 • Αύξηση των εργαλείων διενέργειας οικονομοτεχνικών και απολογιστικών ερευνών και παραγωγής τομεακών και κλαδικών μελετών.
 • Βελτίωση της ικανοποίησης και της παραγωγικότητας των στελεχών της Αρχής, όπως και βελτίωση της εικόνας της Αρχής προς τρίτους (συνεργαζόμενοι φορείς και πολίτες).

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Γιορτή του Ποδοσφαιριστή και της Ποδοσφαιρίστριας αποκλειστικά στο Novasports!

Η γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι και φέτος στο Novasports! Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στις 19:00, οι φίλοι του ποδοσφαίρου, θα έχουν την ευκαιρία...

Σε διαβούλευση μέχρι 19 Δεκεμβρίου το 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership (OGP)

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην παγκόσμια πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση – «Open...

Vimodji: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για την καινοτόμο ελληνική startup

Με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς ενισχύει τη βάση των χρηστών του το Vimodji, το καινοτόμο ελληνικό startup, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής video μηνυμάτων...

Regate Effective – SFA επιλέγει η PROVIL S.A. πραγματοποιώντας έως και 35% ανάπτυξη το 2022

H Regate, μέλος του Ομίλου SOFTONE, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Regate Effective – SFA στην Provil. Η Provil , η ελληνική εταιρεία που για περισσότερα...

Απλά Ψηφιακά: Η AWS, οι εξελίξεις στη Lamda Hellix, η Nova και το… YouTube

Τα σχέδια της Amazon Web Services για την χώρα μας, τις εξελίξεις στον κλάδο των Data Center αλλά και τα ευρύτερα νέα της εγχώριας...