13.3 C
Athens
Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022

Συμφωνία – Πλαίσιο για σύμβουλο που θα τρέξει σημαντικές Ψηφιακές Δράσεις

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Η υλοποίηση σημαντικών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης χωρίς παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις θα είναι το έργο συμβούλου που θα προσλάβει η ΚτΠ.  Ήδη προχώρησε στην Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς)  Διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων»

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και αφορά στις  «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» προκήρυξε η ΚτΠ.

Η Συνολική Εκτιμώμενη Αξία της Συμφωνίας-Πλαίσιο ανέρχεται συνολικά σε 50.873.191,45 ευρώ,  μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:  63.082.757,40 ευρώ).

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων

Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων

Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων

Θεματική Περιοχή 4 : Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης

Oι υπηρεσίες που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία-πλαίσιο θεωρούνται κομβικής σημασίας, για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση των αντίστοιχων έργων του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στο πλαίσιο έργων που έχει αναλάβει ή θα αναλάβει η ΚτΠ Α.Ε στο διάστημα ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο.

Σκοπός της Συμφωνίας-Πλαίσιο

Σκοπός του Έργου της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών-μελετητικών υπηρεσιών υποστήριξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά στην εξειδίκευση και υλοποίηση Δράσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας.

Με δεδομένο το σημαντικό αριθμό έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που πρόκειται να υλοποιηθούν, καθώς και τον υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, οι υπηρεσίες που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία-πλαίσιο θεωρούνται κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση των αντίστοιχων έργων του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στο πλαίσιο έργων που έχει αναλάβει ή θα αναλάβει η ΚτΠ Α.Ε στο διάστημα ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο.

Ειδικά για τον σχεδιασμό, σκοπός είναι η εξειδίκευση των κατευθύνσεων, με βάση βέλτιστες πρακτικές, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η εν λόγω εξειδίκευση προϋποθέτει την αξιοποίηση δυναμικού σκέψης μεγάλου όγκου και ποιότητας, με προσήλωση στην απαραίτητη ταχύτητα. Είναι η μόνη μέθοδος που θα εξασφαλίσει ότι η στρατηγική θα μετουσιωθεί σε εφικτά και ωφέλιμα σχέδια δράσεων.

Τελικός στόχος η συμβασιοποίηση των έργων

Η ωρίμανση των δράσεων αφορά στη διεκπεραίωση σημαντικού όγκου έργου, με τελικό στόχο τη συμβασιοποίηση των έργων, τηρώντας τις διαδικασίες που επιβάλλει η νομοθεσία, εξυπηρετώντας τη στρατηγική του ΕΣΑΑ, και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η παρακολούθηση των έργων κατά την υλοποίηση εξασφαλίζει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκτελεστούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και με το μέγιστο δυνατό όφελος για τους εκάστοτε φορείς και ωφελούμενους.

Συνολικά, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα ενισχύσουν καθοριστικά την ικανότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., ώστε να διασφαλίσουν ότι η υφιστάμενη στρατηγική υλοποίησης του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα πραγματωθεί με την επιτυχή υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που θα μετασχηματίσουν την ελληνική οικονομία στα πρότυπα της νέας ψηφιακής εποχής.

Βασικοί άξονες θα είναι η κατακόρυφη αύξηση της δυναμικότητας σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης, η ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Κράτους, παράλληλα με τη στήριξη των εταιριών που θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων.

Τα έργα

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη τα έργα που δύναται να γίνουν αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο αφορούν σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και αναμένεται να αλλάξουν το ελληνικό κράτος σε «ψηφιακό».

Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα εξής έργα:

 • Υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια
 • Ανάπτυξη δικτύων 5G που θα παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων που αποτελούν μέρος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών
 • Υποβρύχια καλώδια ινών
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας στη Γενική Διακυβέρνηση & την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικής συνέχειας του δημόσιου τομέα Ενίσχυση της επιχειρηματικής συνέχειας του δημόσιου τομέα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Νέο σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις
 • Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων
 • Ψηφιοποίηση Υπουργείου Εξωτερικών: Εφαρμογές Οικονομικής Διπλωματίας, Ψηφιακές Υπηρεσίες Προξενείων & Σύστημα Πληροφορικής για το Υπουργείο Εξωτερικών
 • Ψηφιοποίηση αρχείων των αρχείων της Δικαιοσύνης
 • Ψηφιοποίηση των αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας
 • Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους
 • Ψηφιοποίηση των ναυτικών αρχείων
 • Ασφαλής Αποθήκευση Αρχείων Δημόσιου Τομέα και «Ευρύτερου» Δημόσιου Τομέα
 • Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Μητρώο Τουρισμού e-MHTE
 • CRM για τη Γενική
 • Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων για στρατεύσιμους
 • Στρατηγική και πολιτικές Διακυβέρνησης Δεδομένων για το Δημόσιο Τομέα
 • Data Analytics Data Central BI \
 • Προμήθεια υποδομής και υπηρεσιών Central Cloud Computing
 • Έξυπνες πόλεις
 • Επέκταση του Σύζευξής II
 • Μελέτες Ταξινόμησης Δεδομένων Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημόσιου
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού

Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έως δέκα (10) οικονομικούς  φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο των υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων με αποδεκτές προσφορές, μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς.

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Θέσεις στάθμευσης μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων: Όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία τους

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, αλλά και ποδηλάτων, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις ή ως συμπληρωματικές εντός άλλων εγκαταστάσεων, καθορίζονται...

Ψηφιακά η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Μέσω του gov.gr εκδίδεται πλέον η άδεια πολιτικού γάμου από τους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής...

Ο Όμιλος SOFTONE υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Θέτοντας σταθερά τις βάσεις για τη διαμόρφωση και διαρκή τήρηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που εκτιμά και διαχειρίζεται την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού του, ο...

Και μέσω Προξενικών Αρχών η εγγραφή των Ελλήνων του εξωτερικού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Ελληνες του Τη δυνατότητα να δηλώνουν μέσω των έμμισθων Προξενικών Αρχών τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) έχουν εφεξής...

Ίδρυμα Vodafone: To πρόγραμμα Generation Next δίπλα στους εκπαιδευτικούς της Νάξου  

Digital Storytelling και App Invertor οι θεματικές των  εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς  Το Ίδρυμα Vodafone, μέσω του προγράμματος Generation Next, συμμετέχει στην πρωτοβουλία της...