18 C
Athens
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Στην ψηφιακή εποχή τα ΕΛΤΑ: Έρχονται προηγμένες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Τα ΕΛΤΑ προχωράνε στην ψηφιακή εποχή του ταχυδρομείου με τη σταδιακή εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών e-services με στόχο την αμφίδρομη ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων δημοσίου και καταναλωτών.

Ψηφιακός ταχυδρόμος, έξυπνες θυρίδες (smart lockers) και άλλες προηγμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες που προσφέρει η τεχνολογική ανάπτυξη θα αλλάξουν την εξυπηρέτηση των πελατών μειώνοντας χρόνους παράδοσής και ταλαιπωρία.

Ο Οργανισμός θα προχωρήσει και στη δημιουργία καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της λειτουργικής του αποτελεσματικότητας για να αντιμετωπίσει την απελευθέρωση των ταχυδρομικών μεταφορών αλλά και την μείωση του παραδοσιακού ταχυδρομικού έργου.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, που ανήκουν στον όμιλο του Υπερταμείου,  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλου, βεβαιώνεται ως συναφής με τους Τομείς Παρέμβασης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.

Σύνθετο πλέγμα δράσεων

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Eλληνικών Tαχυδρομείων αποτελεί ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων που μπορούν να ομαδοποιηθούν στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 • Εκσυγχρονισμός των υποδομών ΤΠΕ για την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού
 • Υλοποίηση και λειτουργία κρίσιμων επιχειρησιακών εφαρμογών πληροφορικής

Σκοπιμότητα της δράσης

Ο στόχος του εκσυγχρονισμού για τα ΕΛΤΑ στην κατεύθυνση της μετεξέλιξης τους μέσω της επένδυσης σε καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές για τη δημιουργία καινοτόμων ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας με την ανάπτυξη νέων έξυπνων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και επιχειρησιακών μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς εξελίξεις (ηλεκτρονικό εμπόριο, 4η βιομηχανική επανάσταση, κλιματική αλλαγή κ.λ.) αποτελεί μονόδρομο, σύμφωνα με την σχετική απόφαση.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι από άποψη σκοπιμότητας και σημασίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η προώθηση της υλοποίησης δράσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες του κυρίου του έργου, έτσι ώστε τα ελληνικά ταχυδρομεία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα δραστηριοποίησης τους λόγω:

 • της απελευθέρωσης της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και της συνεπαγόμενης αύξησης τον ανταγωνισμό και
 • της μείωσης του παραδοσιακού ταχυδρομικού έργου λόγω των σημαντικών αλλαγών που επιφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες ηλεκτρονική αλληλογραφία ηλεκτρονικό εμπόριο και λοιπά

Εκτιμώμενα οφέλη από την υλοποίηση

 • Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοσίων υπηρεσιών
 • Αριθμός έργων ανάπτυξης η αναβάθμιση υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές που δημιουργούνται
 • Αριθμός πλήρως ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ενίσχυση διαλειτουργικότητας ιστοτόπων εφαρμογών και μητρώο δημόσιου τομέα

Εποπτεία και συνεχής παρακολούθηση

Κάθε φορέας που λαμβάνει βεβαίωση συνάφειας από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία του εκάστοτε έργου σε όλο τον κύκλο ζωής του. Στο πλαίσιο των εν λόγω υποχρεώσεων οφείλει:

 • Να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής   τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει το έργο μετά την ένταξή του (κωδικός MIS για έργα συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ, κωδικός ePDE για έργα χρηματοδοτούμενα μέσω ΠΔΕ) ώστε να αντιστοιχισθεί στο κωδικό έγκρισης που έλαβε.
 • Να παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και την πορεία των δηλωθέντων δεικτών, προκειμένου να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή αυτό ζητηθεί, να αποστείλει τις τιμές των δηλωθέντων δεικτών στη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής.
 • Να συμμετέχει, διά αρμόδιου αντιπροσώπου, σε τυχόν απαιτούμενες συναντήσεις αναφορικά με το εκάστοτε έργο, ιδίως για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στην αξιολόγηση που διενεργείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ψηφιακής στρατηγικής.

Τι οφείλει η διοίκηση των ΕΛΤΑ

Ο Δυνητικός Δικαιούχος οφείλει να υποβάλει στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών:

α) αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου,

β) έντυπο ανάλυσης κόστους,

γ) Απόφαση (ή σχέδιο) σύστασης Υλοποίησης έργου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική ψηφιακή στρατηγική,

δ) τεύχη διακήρυξης, εφόσον υπάρχουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών να είναι σε θέση να εκτιμήσει κατ’ ελάχιστον:

 • την τεχνική αρτιότητα της πρότασης
 • τη μεθοδολογία υλοποίησης
 • την ορθολογική κοστολόγηση
 • τη συμπληρωματικότητα/συνέργεια/επικάλυψη με άλλα έργα ή προτάσεις
 • τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, εφόσον απαιτείται
 • το βαθμό αξιοποίησης οριζόντιων υποδομών και δομικών συστατικών
 • τη συσχέτιση με την υφιστάμενη κατάσταση

Για την Βιωσιμότητα του έργου:

 • Έχει προβλεφθεί η παροχή υπηρεσιών εγγύησης για ένα έτος μετά την οριστική παραλαβή του έργου και δυνατότητα επέκτασης ως υπηρεσίας συντήρησης για άλλα τρία έτη μέσω δικαιώματος προαίρεσης
 • Έχει προβλεφθεί η εκπαίδευση του συνόλου των χρηστών των ΕΛΤΑ καθώς και υπηρεσίες διαχειριστικής και τεχνολογικής υποστήριξης για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και την προετοιμασία των ΕΛΤΑ για την αξιοποίηση του
 • Τα ΕΛΤΑ δεσμεύονται για την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών δαπανών που θα προκύψουν για την απρόσκοπτη λειτουργία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργων

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Όταν η κοινωνική συμπεριφορά ενός εργαζομένου γίνεται απειλή για την επιχείρηση

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου τα αθώα GIF και τα κοινόχρηστα έγγραφα μπορούν να αποτελέσουν απειλή, η προστασία της συνεργασίας στο cloud από το...

Περισσότερα από 74 εκατ.δολ. θα κόστιζε στην Ελλάδα μια μέρα χωρίς Internet

  γράφει η Nατάσα Φραγκούλη   Απόλυτα εξαρτημένη από το παγκόσμιο Διαδίκτυο είναι πλέον όχι μόνο η καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και η οικονομία κάθε χώρας....

Vodafone Business: Ανάληψη έργου για το Υπουργείο Μετανάστευσης

Αναβαθμίζει το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, αλλά και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών του Υπουργείου προς όφελος των διαχειριστών και των τελικών χρηστών H ένωση εταιρειών Byte-Vodafone Business...

“Digital Transformation Readiness” wizard από τη SoftOne

Οδηγώντας σταθερά τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, η SoftOne παρουσιάζει το “Digital Transformation Readiness” wizard, ένα πρωτοποριακό...

Απλά Ψηφιακά 119: Ενισχύοντας τη θέση των γυναικών στην τεχνολογία (Ελένη Ακτύπη), τα data centers, η Nova και οι νέες επενδύσεις

Το θέμα της ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης σε αυτό το επεισόδιο του...