19.1 C
Athens
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Σημαντικές δράσεις της ΕΕΤΤ κατά την τριετία 2016-2018

Οι σημαντικότερες δράσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών – Τα;χυδρομείων παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μασσέλο, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Σύμφωνα με τον κ. Μασσέλο, κατά την τριετία 2016-2018, η ΕΕΤΤ ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σχετικά με τον ρόλο της ως ρυθμιστικής αρχής και επιτροπής ανταγωνισμού για τις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Οι σημαντικότερες δράσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Στρατηγικά θέματα ευρυζωνικότητας

Η ευρυζωνικότητα και η συνδεσιμότητα αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Η ΕΕΤΤ κατά την τριετία 2016-2018 ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες σε δύο κρίσιμους τομείς σχετικούς με την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας: τα ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) και τα σταθερά δίκτυα νέας γενιάς.

Σχετικά με τα δίκτυα 5G η ΕΕΤΤ με στόχο την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων µερών συνέταξε στο τέλος του 2018 τεχνική αναφορά µε αντικείµενο φασματικές ζώνες, οι οποίες αναµένεται να διατεθούν για την ανάπτυξη δικτύων 5G στην Ελλάδα. Οι ζώνες που περιλαμβάνονται στην τεχνική αναφορά είναι εκείνες των 700MHz, 1,5GHz, 2,1GHz, 2,3GHz, 3,4-3,8GHz και 26GHz. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ στο τέλος του 2018, καθόρισε ειδικό πλαίσιο χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας δικτύων 5G (για τις ζώνες των 3,4-3,8GΗz και 24,25-27,5GHz), το οποίο διαφοροποιείται από το γενικό πλαίσιο, με στόχο την παροχή περισσότερων κινήτρων για τη διεξαγωγή δοκιμών.

Στο τομέα των σταθερών δικτύων νέας γενιάς, η ΕΕΤΤ με απόφασή της τον Δεκέμβριο του 2016 ξεκίνησε τη διαδικασία για την εισαγωγή στην ελληνική αγορά της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Στο µεγαλύτερο µέρος της, η ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης ακολουθεί αρχιτεκτονική FTTC/VDSL Vectoring, ενώ σε 1.000 περίπου καµπίνες θα αναπτυχθεί δίκτυο FTTH/GPON. Με βάση τα στοιχεία αναθέσεων, από τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, περισσότεροι από 3 εκατοµµύρια συνδροµητές θα έχουν πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο (>100 Mbps).

  1. Θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε σειρά σημαντικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων κατά την τριετία 2016-2018. Το 2016 ολοκληρώθηκε η ανάλυση των αγορών χονδρικής τοπικής παροχής πρόσβασης σε σταθερή θέση και κεντρικής παροχής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (χονδρικές αγορές ευρυζωνικής πρόσβασης). Στη συνέχεια το 2017 ξεκίνησε το έργο ανάπτυξης τεχνοοικονομικού μοντέλου υπολογισμού των τιμών πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου NGA.

Στον τομέα της ανάλυσης αγορών, το 2018 διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση για την ανάλυση της αγοράς μισθωμένων γραμμών και προετοιμάστηκε κείμενο κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 2016 προτάθηκαν τροποποιήσεις στον Κανονισμό Γενικών Αδειών, ιδίως σχετικά με την απλοποίηση της δήλωσης καταχώρησης, τον έλεγχο των ανταποδοτικών τελών και θέματα προστασίας καταναλωτή. Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποιήσεων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το 2017 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός.

Το 2017 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr, με σκοπό τη βελτιστοποίηση διαδικασιών μεταξύ καταχωρητών και ΕΕΤΤ/και καταχωρητών και καταχωρούμενων, ενώ το 2018 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού για τη θέση σε λειτουργία του μητρώου ονομάτων χώρου .ελ.

Το 2017 συντάχθηκε σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού Διαχείρισης του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για την εισαγωγή σειρών M2M και νέων σειρών προθεμάτων φορητότητας, το οποίο τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση. To 2018 oλοκληρώθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού.

Το 2017 η ΕΕΤΤ τροποποίησε τον Κανονισμό Φορητότητας εισάγοντας βελτιώσεις στη διαδικασία ακύρωσης αιτημάτων φορητότητας προς αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

Το 2017 η ΕΕΤΤ προχώρησε σε διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για την εξειδίκευση θεμάτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο». Toν Δεκέμβριο του 2018 εκδόθηκε η σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ.

Τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ο Επιμερισμός του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2010 και 2011.

Εξίσου σημαντική ήταν η δραστηριότητα της ΕΕΤΤ στον τομέα της συλλογής/επεξεργασίας/παρουσίασης δεδομένων των αγορών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η ανάλυση των δεδομένων των αγορών αποτελούν τη βάση για τις παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 τέθηκε σε λειτουργία το Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων (www.pricescope.gr), παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν με απλό και εύχρηστο τρόπο, τις λιανικές τιμές για τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην ελληνική αγορά. Από το 2016, η ΕΕΤΤ αναρτά σε τακτική βάση στον διαδικτυακό τόπο της απολογιστικά στοιχεία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε όρους όγκου πωλήσεων, συνδρομητικής βάσης και εσόδων για τις λιανικές και χονδρικές αγορές σταθερών και κινητών επικοινωνιών. Επίσης, η ΕΕΤΤ εκδίδει την ετήσια «Επισκόπηση Αγορών» που παρουσιάζει την πορεία και τα μεγέθη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συγκριτική ανάλυση µε τις αντίστοιχες αγορές των λοιπών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2017 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), όρισε την ΕΕΤΤ ως φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Στον τομέα της εποπτείας του ανταγωνισμού και της άσκησης αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού, το 2017 η ΕΕΤΤ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 6,3 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ΟΤΕ (2,8 εκατ. ευρώ για παράβαση των κανονιστικών υποχρεώσεών του περί μη διακριτικής μεταχείρισης και 3,5 εκατ. ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού) κατόπιν εξέτασης σχετικών καταγγελιών των εταιρειών HELLAS ON LINE και WIND HELLAS, καθώς και αναφορών των εταιρειών CYTA και FORTHNET. To 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επίλυσης διαφοράς που υπέβαλε η Forthnet κατά Cosmote, Vodafone και WIND για τη μη σύναψη συμφωνίας MVNO και εξετάστηκε η συγχώνευση των εταιρειών Vodafone και Cyta. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας Vodafone κατά Cosmote του 2012, διενεργήθηκε επαναληπτική ακρόαση το Σεπτέμβριο του 2018.

  1. Θέματα Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Το 2018 αναπτύχθηκε πλαίσιο σχετικά με τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για εφαρμογές που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT). Επίσης πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του Kανονισμού χρήσης και χορήγησης δικαιωμάτων ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, με στόχους τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την εξειδίκευση του πλαισίου χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας και την επικαιροποίηση των όρων διάθεσης ραδιοεξοπλισμού στην αγορά.

Το 2017, η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων στη ζώνη των 1800MHz, καθώς και στη ζώνη των 410-430 MHz. Το 2016 πραγματοποιήθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις για τη ζώνη συχνοτήτων των 26GHz (για την υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων σταθερής ασύρματης πρόσβασης) και τη ζώνη 1452-1492 MHz (τα δικαιώματα αυτά αφορούν σε επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Το 2017 πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση για τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 3,6GHz.

Σχετικά με τις κατασκευές κεραιών, η ΕΕΤΤ μερίμνησε όχι μόνο για την ομαλή λειτουργία, αλλά και για τη διαρκή επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών. Παράλληλα, ανέπτυξε την απαραίτητη λειτουργικότητα στην ενημερωτική πύλη κατασκευών κεραιών «keraies.eett.gr», ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αδειοδοτικών εγγράφων που είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και συνέχισε το έργο της αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων. Με τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, εντός του 2016 η πύλη «keraies.eett.gr», διασυνδέθηκε με τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ, όπου παρουσιάζονται μετρήσεις ακτινοβολίας για τις κατασκευές κεραιών που έχουν μετρηθεί, διευκολύνοντας τον πολίτη στην ανεύρεση πληροφοριών, τόσο για την αδειοδότηση όσο και για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

  1. Θέματα ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η ΕΕΤΤ, την τριετία 2016-2018 ανέπτυξε σημαντικές δράσεις στον ταχυδρομικό τομέα. Το 2016, έδωσε έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας , υλοποιώντας ενέργειες όπως η μέτρηση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας και η αξιολόγηση του νέου κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ. Το 2017, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ συνέχισε τις μετρήσεις ποιότητας, ενέκρινε νέες τροποποιήσεις και λειτουργικότητες του κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ, ενώ για πρώτη φορά ξεκίνησε το έργο επαλήθευσης του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) των ΕΛΤΑ για τα έτη 2013, 2014 και 2015, το οποίο ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2018. Το 2018 η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε και δημοσίευσε τα αποτελέσµατα της ετήσιας μέτρησης ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ανάγκη αναμόρφωσης του περιεχόμενου της Καθολικής Υπηρεσίας ή/και των όρων παροχής της, βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης της αγοράς.

Για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και της διαφάνειας προς όφελος των καταναλωτών η ΕΕΤΤ έθεσε σε λειτουργία παρατηρητήριο τιμών ταχυδρομικών υπηρεσιών και δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία της ταχυδρομικής αγοράς και επίσης, αναβάθμισε τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής εφαρμογής για το Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Τέλος, η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/644, σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων για το έτος 2018.

  1. Θέματα Προστασίας του Καταναλωτή

Η προστασία του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕΤΤ. Από το 2003, λειτουργεί Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ), με στόχο την άμεση διαχείριση αιτημάτων και καταγγελιών καταναλωτών σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η ΕΕΤΤ δίνει επίσης έμφαση στη συστηματική και διαρκή ενημέρωση των καταναλωτών. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, εξέδωσε στις 15 Μαρτίου 2016, τον «Οδηγό καταναλωτή για την τηλεφωνία και το Διαδίκτυο». Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Kανονισμού για τη διεθνή περιαγωγή «Roaming Like At Home plus – RLAH+», με σκοπό τη κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕΤΤ ενημέρωσε τους καταναλωτές ότι από τις 30 Απριλίου 2016 οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεώνονται να χρεώνουν κάθε συνδρομητή τους που ταξιδεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις χρεώσεις που ισχύουν στην Ελλάδα. Τον Μάιο του 2016, η ΕΕΤΤ εξέδωσε συστάσεις σχετικά με τη χρήση και το κόστος των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), με σκοπό η χρήση τους να πραγματοποιείται με ασφάλεια και να προλαμβάνονται μη επιθυμητές ή υπέρογκες χρεώσεις. Με αφορμή τη μεταφορά περισσότερων από 10 εκατ. συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, από το 2004 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε νέο πάροχο, στο πλαίσιο της φορητότητας, η ΕΕΤΤ υπενθύμισε στους καταναλωτές τα δικαιώματά τους όσον αφορά στη φορητότητα αριθμών.

H ΕΕΤΤ εξέδωσε τoν Μάιο του 2017 οδηγία προς τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την υποχρεωτική ενσωμάτωση όλων των αντίστοιχων τελών και του ΦΠΑ στις αναγραφόμενες τιμές λιανικής, που περιλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους και γενικότερα, στο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό που διαθέτουν στην ελληνική αγορά. Τον Ιούλιο 2017, η ΕΕΤΤ ενημέρωσε τους χρήστες κινητών συσκευών, μέσω της έκδοσης συστάσεων και παραγωγής σχετικού video για θέματα ελέγχου των χρεώσεων και προστασίας της συσκευής και των δεδομένων.

Η ΕΕΤΤ εξέδωσε συστάσεις και ενημέρωσε τους καταναλωτές σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα αριθμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που τέθηκαν σε ισχύ στις 4 Ιουνίου 2018. Τον Μάιο 2018, με αφορμή τη μεγάλη αύξηση καταγγελιών που είχε λάβει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (YΠΠ) και ειδικότερα, αυθαίρετες χρεώσεις μέσω πενταψήφιων αριθμών αυξημένης χρέωσης, δημοσίευσε σχετικές συστάσεις προς τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τη διαδικασία καταχώρησης ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη [.ελ], η ΕΕΤΤ υλοποίησε με επιτυχία διαδικτυακή ενημερωτική εκστρατεία. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ταχυδρομείων, στις 9 Οκτωβρίου 2018, η ΕΕΤΤ δημοσίευσε τον «Οδηγό Καταναλωτή: Ταχυδρομικές υπηρεσίες». Πρόκειται για μια ηλεκτρονική και εύχρηστη έκδοση, μέσω της οποίας παρέχονται στους καταναλωτές χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, προκειμένου να προβαίνουν στις κατάλληλες, με βάση τις ανάγκες τους, επιλογές.

  1. Αναπτυξιακά Έργα

Το 2018 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 οι ακόλουθες πράξεις/έργα της ΕΕΤΤ:

  • Οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΕΕΤΤ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 360.000 ευρώ)
  • Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματοςδιαχείρισης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.500.000 ευρώ)
  • Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (επιλέξιμηδημόσιαδαπάνη 30.000.000 ευρώ)

Επιπλέον η ΕΕΤΤ σχεδιάζει να υλοποιήσει σύστημα επιτήρησης φάσματος δορυφορικών επικοινωνιών.

  1. Διεθνής Παρουσία

Το 2018, η ΕΕΤΤ ανέλαβε την προεδρία για το 2020 του Σώµατος Ευρωπαίων Ρυθµιστών για τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες (European Regulators Group for Postal Services-ERGP) και την Αντιπροεδρία, για το 2019, του Σώµατος Ευρωπαίων Ρυθµιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους συνέβαλε ενεργά στο έργο των οµάδων εργασίας στις οποίες συµµετέχει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συνδιαµορφώνοντας τις ρυθµιστικές εξελίξεις για σηµαντικά ρυθµιστικά και τεχνολογικά ζητήµατα.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Αναβαθμίζεται ψηφιακά το Πυροσβεστικό Σώμα για την καλύτερη διαχείριση κρίσεων

Τα τελευταία χρόνια κρίνεται αναγκαία η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για μια σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων των φυσικών καταστροφών τόσο...

Κατά 7% θα μειωθεί το Capex των τηλεπικοινωνιακών παρόχων έως το 2025

 Τάση επιβράδυνσης καταγράφουν οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων διεθνώς, με την Ελλάδα να κινείται, πάντως, σε αντίθετη τροχιά από τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με...

Αλέξανδρος Εξάρχου: Οι προκλήσεις της αγοράς ενέργειας για την πράσινη μετάβαση

Για τις προκλήσεις στην αγορά ενέργειας και την πράσινη μετάβαση μίλησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σε...

Hello Athens: Η Nova φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε ακόμα περισσότερες γειτονιές της Αθήνας

Αναβαθμισμένη εμπειρία, γρήγορο και αξιόπιστο Ιnternet σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το Nova Fiber Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου...

Visa: Συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές εν όψει των εορταστικών αγορών

Αυξημένη δραστηριότητα σχετικά με απάτες κατά τη διάρκεια των εορτών, τόσο στις συναλλαγές με κάρτα με φυσική παρουσία (card present), όσο και μέσω ηλεκτρονικού...