18 C
Athens
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη δημιουργία σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος

 Έγκριση Διακήρυξης Διαγωνισμού της ΕΕΤΤ για την «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» (Υποέργο 7) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958) – ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αρμόδια για τη διαχείριση και εποπτεία του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών γενικότερα, στοχεύει στην ανάπτυξη και τη λειτουργία στη χώρα μας ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (ΣΕΦΕ), το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Ραγδαία αύξηση της ζήτησης και χρήσης του φάσματος συχνοτήτων

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ραγδαία αύξηση της ζήτησης και χρήσης του φάσματος συχνοτήτων για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια λόγω, κυρίως, της διαφαινόμενης επικράτησης των δικτύων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και της ανάγκης εξυπηρέτησης των σύγχρονων αναγκών του (εταιρικού/οικιακού) καταναλωτή σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο εκτυλίσσεται η οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή/προσωπική δραστηριότητά του.

Οι επιχειρήσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν το φάσμα συχνοτήτων για την παροχή πρόσβασης σε (ευρυζωνικά) δίκτυα και υπηρεσίες απαιτούν αφενός την ταχεία, διαφανή και ισότιμη διεκπεραίωση αιτημάτων εκχώρησης φάσματος και αφετέρου την απουσία παρεμβολών στις συχνότητες που τους έχουν εκχωρηθεί, ώστε να προχωρήσουν σε αποδοτική (απρόσκοπτη και αδιάλειπτη) αξιοποίησή τους.

Επιπλέον, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ψηφιακή τηλεοπτική και ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή δημιουργεί νέες ανάγκες για αποτελεσματική εποπτεία του φάσματος για την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

«Θετική Γνώμη» από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΤΠΕ

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ ως Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ότι έλαβε «Θετική Γνώμη» από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 7 της Πράξης ΣΕΦΕ. Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Το αντικείμενο του έργου έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος τεχνολογιών που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες εποπτείας φάσματος στην Επικράτεια και χωρίζεται σε τρία διακριτά Τμήματα:

Τμήμα 1: Σταθεροί και Κινητοί Σταθμοί Εποπτείας.

Τμήμα 2: Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής για την κάλυψη αναγκών εποπτείας φάσματος.

Τμήμα 3: Ασύρματο Δίκτυο Μετάδοσης Δεδομένων.

Τι θα περιλαμβανει το Σύστημα Εποπτείας Φάσματος

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει στην ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος που θα περιλαμβάνει:

 • Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ) εξοπλισμένους με δυνατότητες εποπτείας και ραδιογωνιομέτρησης, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές (πυλώνες, ιστούς, οικίσκους) σε ένα σύνολο περιοχών της Ελλάδας. Σε συνδυασμό με τους ΣΣΕ, η Αναθέτουσα Αρχή θα προμηθευτεί Μεταφερόμενους Σταθμούς Εποπτείας (ΜΣΕ) και Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας (ΚΣΕ) επί ειδικά μετασκευασμένων 4×4 ευέλικτων οχημάτων.
 • Την υλοποίηση ενός Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνίας Φωνής βασισμένου στην τεχνολογία D.M.R. (Digital Mobile Radio), με στόχο την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των κλιμακίων εποπτείας φάσματος της Αναθέτουσας Αρχής. Το συγκεκριμένο δίκτυο θα καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος της Επικράτειας και θα βοηθήσει ιδιαίτερα στον τομέα των αναγκών επικοινωνίας των κλιμακίων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις διαδικασίες επίλυσης εκτάκτων καταστάσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπου η κάλυψη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι χαμηλή.
 • Την υλοποίηση ενός Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων βασισμένου σε μικροκυματικές ραδιοζεύξεις, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση των ΣΣΕ και των επαναληπτών του δικτύου φωνής με τα Κέντρα Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά μετρητικών δεδομένων και δεδομένων φωνής.

Σημαντική πληροφόρηση

Μέσω της υλοποίησης και λειτουργίας του ΣΕΦΕ θα παρέχεται σημαντική πληροφόρηση για:

 • τη δυναμική απόδοση και αξιοποίηση του φάσματος,
 • την απόδοση νέων δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων,
 • την ανάπτυξη νέων πιο αποδοτικών μοντέλων διαχείρισης φάσματος,
 • την κατανόηση φαινομένων διάδοσης και παρεμβολών.

Με την ανάπτυξη και λειτουργία του καινοτόμου αυτού συστήματος τεχνολογιών, οι παρεμβολές θα εντοπίζονται και τερματίζονται εγκαίρως σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο,

 • θα δημιουργείται επικαιροποιημένη βάση δεδομένων και ιστορικό αρχείο χρήσης συχνοτήτων,
 • θα ελέγχεται και διασφαλίζεται η ικανοποιητική ποιότητα λήψης σημάτων ευρυεκπομπής (τηλεόραση και ραδιόφωνο),
 • θα επιβάλλεται η εφαρμογή του νόμου, των κανονισμών και της χορήγησης δικαιώματος χρήσης συχνοτήτων, ενώ
 • θα υποβοηθούνται οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας κατά τον σχεδιασμό πολιτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε σειρά τομέων της εθνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και του περιεχομένου/ενημέρωσης/ψυχαγωγίας, που άμεσα ή/και έμμεσα αποβαίνουν προς όφελος του καταναλωτή.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Vodafone Business: Ανάληψη έργου για το Υπουργείο Μετανάστευσης

Αναβαθμίζει το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, αλλά και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών του Υπουργείου προς όφελος των διαχειριστών και των τελικών χρηστών H ένωση εταιρειών Byte-Vodafone Business...

“Digital Transformation Readiness” wizard από τη SoftOne

Οδηγώντας σταθερά τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, η SoftOne παρουσιάζει το “Digital Transformation Readiness” wizard, ένα πρωτοποριακό...

Απλά Ψηφιακά 119: Ενισχύοντας τη θέση των γυναικών στην τεχνολογία (Ελένη Ακτύπη), τα data centers, η Nova και οι νέες επενδύσεις

Το θέμα της ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης σε αυτό το επεισόδιο του...

Εκπτώσεις vs καταναλωτές: Τελικά, ποιος κερδίζει;

Μια νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι το 90% των αγορών πραγματοποιούνται αυθόρμητα κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday. Αποκάλυψε επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής...

IBM Ελλάδας: Υψηλός μονοψήφιος ρυθμός ανάπτυξης και «άνοιγμα» σε startups και δημόσια έργα

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Νέα στρατηγική τόσο σε διεθνή επίπεδο όσο και στην χώρα μας χαράσσει η IBM, η οποία βλέπει ευκαιρίες στην αγορά...