14.4 C
Athens
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023

ΚτΠ: Ψηφιοποιούνται τα αρχεία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας – Ενισχύεται ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης που πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο της υγείας προκήρυξε η ΚτΠ. Αφορά στη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας» ο προϋπολογισμός του οποίου ξεπερνά τα 235 εκατ. ευρώ.

Ένα έργο που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα υπηρεσιών στην υγεία δημοπράτησε η ΚτΠ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο την ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών και την Κανονικοποίηση – Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών.

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση 157.000.000 σελίδων & Εξετάσεων Απεικόνισης Διάφορα Μεγέθη έως Α3, 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών (Α3+, καρτέλες, κ.λπ.) και 20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεις ΗΚΓ/ΗΕΓ, καθώς και στην ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων.

Σαν αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα μπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο ενώ σαν αποτέλεσμα της κανονικοποίησης-συσχέτισης του Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών, η ποιοτική εξυπηρέτηση του ασθενή θα είναι εφικτή σε πολύ σύντομο χρόνο.

Προϋπολογισμός έργου

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 190.000.000,00 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 235.600.000,00 € , ΦΠΑ 24% 45.600.000,00 €

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δαπάνες του Έργου, μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-TA.

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.  Τα δικαιώματα προαίρεσης δύναται να χρηματοδοτηθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Σκοπός του έργου

Τελικός σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή ψηφιακών, δικτυακών υπηρεσιών προς κάθε τελικό χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο Ιατρικό Ιστορικό που προέκυψε κατά τη νοσηλεία ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας. Ως τελικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών κρίνονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας αλλά και εξουσιοδοτημένο προσωπικό των μονάδων υγείας στο πλαίσιο παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς.

Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας αλλά και θα μειώσει τις δαπάνες υγείας λόγω της άμεσης πρόσβασης σε στοιχεία ιστορικού και της αποφυγής επανάληψης εξετάσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλες μονάδες υγείας.

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Το αντικείμενο του παρόντος αφορά:

 1. Την Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Μονάδων Υγείας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους ασθενείς, ενσωματώνοντας ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο με έμφαση στα ακόλουθα:
 • την άμεση απεικόνιση ηλεκτρονικά,
 • την μόνιμη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση,
 • τη διάσωση υπερπολύτιμων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών),
 • την άμεση απελευθέρωση ζωτικών λειτουργικών χώρων εντός των Νοσοκομείων,
 • τη γεωγραφική ανεξαρτησία σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης και κοινοποίησης πληροφοριών Νοσηλείας Ασθενών.
 1. Την Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασθενών, με στόχο την ενοποίηση όλων των ιατρικών πληροφοριών κάθε ασθενή σε έναν ψηφιακό φάκελο, με έμφαση στα ακόλουθα:
 • Ασθενοκεντρική προσέγγιση στο υπάρχον σύστημα πρόσβασης, με περισσότερες πληροφορίες αναζήτησης, άντλησης πρωτογενών στοιχείων σε όλο το ιστορικό αρχείο,
 • την αξιοποίησή του από την επιστημονική κοινότητα για τη διευκόλυνση της ιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης,
 • τη διαλειτουργικότητα μεταξύ, επιμέρους, ετερογενών συστημάτων,
 • την παροχή ιατρικών πληροφοριών στον τόπο και στο χρόνο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Πρώτη Εκτελεστική σύμβαση

Ειδικότερα για την πρώτη Εκτελεστική σύμβαση το έργο θα περιλαμβάνει και την υλοποίηση αποθετηρίου και συστήματος διακίνησης ψηφιακών εγγράφων.

Η διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Αναμενόμενα Οφέλη

Οι κυριότερες ωφέλειες που θα προκύψουν από τη δημιουργία του έργου είναι :

 • Περιορίζεται η καταστροφή ιατρικών εγγράφων.
 • Αυξάνεται η παραγωγικότητα και βελτιώνονται οι διαδικασίες στο εσωτερικό του Αρχείου Νοσηλευομένων, με την ηλεκτρονική άμεση διάχυση της πληροφορίας στην κατάλληλη αλυσίδα αποδεκτών
 • Βελτιώνεται η απόδοση των εργαζομένων υπαλλήλων και επιστημόνων, οι οποίοι πλέον δεν θα αγανακτούν ή κουράζονται στην προσπάθεια ανεύρεσης ενός εγγράφου/διαγνωστικού υλικού και θα αξιοποιούν το χρόνο τους σε άλλες εργασίες οι οποίες θα αναδείξουν τις ικανότητες και δυνατότητές τους.
 • Αυξάνεται η δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού στην πληροφορία.
 • Ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απώλειας ενός εγγράφου/διαγνωστικού υλικού, από τη στιγμή που η πληροφορία του εισάγεται στο σύστημα.
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας διαχειρίσιμου περιεχομένου μεγάλου όγκου.
 • Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και εγγράφου, καθώς ο χρήστης στις περισσότερες περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το έγγραφο.
 • Παρέχεται εύκολη αναζήτηση και γρήγορη ανάκτηση της ζητούμενης πληροφορίας και έτσι ελαχιστοποιείται ο χρόνος απόκρισης για την υλοποίηση καίριων διαδικασιών.
 • Επιτυγχάνεται τυποποίηση / ομαδοποίηση η οποία δημιουργεί μεγάλο πλεονέκτημα στην αναζήτηση.
 • Εξασφαλίζεται ασφάλεια στο χειρισμό και την προστασία εγγράφων/διαγνωστικού υλικού
 • Τα αρχεία / έγγραφα προστατεύονται μέσω της διαδικασίας αντιγραφής (back up).
 • Συσχετίζονται αυτόματα από το σύστημα κάποια στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και κόστους σε ανθρωποώρες.
 • Παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσης με τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των τελευταίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 • Αξιοποιούνται σημαντικές πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν σε διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδους αντιμετώπισης σε ποικίλα νοσήματα.

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Δωρεάν απεριόριστα data για τα Χριστούγεννα από τη Vodafone

Οι ημέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν και η Vodafone προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της δωρεάν απεριόριστα data για 10 ημέρες για να απολαύσουν απεριόριστο...

Αναστάσιος Αρανίτης: Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2024

Το μεγάλο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2024 ώστε να εισέλθει σε διαδικασία έναρξης λειτουργίας, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Intrakat,...

Δωρεάν εκπαίδευση 1000 ατόμων από τη Microsoft & το ReGeneration

Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ: η Microsoft σε συνεργασία με το ReGeneration εκπαιδεύει και πιστοποιεί δωρεάν 1.000 άτομα από όλη τη χώρα...

Χριστούγεννα 2023: Η μαγεία να μοιράζεσαι ξεκινά στα Public!

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο φωτεινή περίοδος του χρόνου που σημαίνει ανάγκη για μεγαλύτερη προσφορά, περισσότερα χαμόγελα και αληθινές αγκαλιές με τα αγαπημένα μας...

ADAPTIT: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και διεύρυνση των συνεργασιών

Την πορεία της ADAPTIT το τελευταίο έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου διεύρυνε σημαντικά το πελατολόγιο και τις συνεργασίες της, καθώς και τα σχέδιά...