17 C
Athens
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

ΚτΠ: Ψηφιοποιούνται 133.000 έγχαρτοι φάκελοι ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την απλούστευση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση της αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών του εξωτερικού προχωρά η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το έργο της ΚτΠ αφορά στην «Απλούστευση διαδικασιών, ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και οργάνωση ψηφιοποιημένης πληροφορίας σε Πληροφοριακό Σύστημα» του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Το έργο, προϋπολογισμού πάνω από 1 εκατ. ευρω, αφορά στην ψηφιοποίηση των 133.000 έγχαρτων φακέλων ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την ένταξή τους, μαζί με τους ψηφιακούς φακέλους του eDoatap, σε εφαρμογές διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως:

  • η ηλεκτρονική εφαρμογή eDiplomas για τον ψηφιακό έλεγχο γνησιότητας των τίτλων αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
  • η ψηφιακή παροχή  δεδομένων αναγνώρισης τίτλων στο ΑΣΕΠ,
  • η ψηφιακή έκδοση γνήσιου αντίγραφου πράξεων αναγνώρισης κλπ.

Ο όγκος των αιτήσεων αναγνώρισης πτυχίων, που δέχεται ο ΔΟΑΤΑΠ είναι τεράστιος, ενώ η πανδημία δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τις σχετικές διαδικασίες. Ο όγκος των αιτήσεων που έχει να διαχειριστεί ο Οργανισμός είναι τεράστιος αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο στη  δεκαετία 2010-2019 υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 έγχαρτες αιτήσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου θα μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι για την αναγνώριση πτυχίων διευκολύνοντας χιλιάδες ενδιαφερόμενους.

Το έργο

To έργο αφορά στην απλούστευση διαδικασιών και στη ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και, στην οργάνωση της ψηφιοποιημένης πληροφορίας με τρόπο που θα επιτρέψει την ένταξή της σε  πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη σε μοντέλο διαλειτουργικότητας G2G (Government to Government).

Πιο αναλυτικά το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Α) Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης

Οι υπηρεσίες Ψηφιοποίησης αναφέρονται στη σάρωση και καταχώρηση στοιχείων των Φακέλων δικαιολογητικών αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του έγχαρτου αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ και του πρώην Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). Να σημειωθεί ότι οι Φάκελοι του ΔΙΚΑΤΣΑ χρονολογούνται στην περίοδο 1979-2005 και του ΔΟΑΤΑΠ στην περίοδο 2005-2019. Από το Μάιο 2019 οι έγχαρτοι φάκελοι έχουν καταργηθεί και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eDOATAP (e-doatap.doatap.gr).

Το σύνολο των Φακέλων του ΔΟΑΤΑΠ και ΔΙΚΑΤΣΑ που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 133.000, όπου κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 15 σελίδες. Ως εκ τούτου το σύνολο των σελίδων που θα σαρωθούν είναι περίπου 2.000.000 σελίδες, όπου το 95% από αυτές είναι μεγέθους Α4 και το 5% από αυτές μεγέθους Α3.

Για κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Φακέλους θα τεκμηριωθούν (χαρακτηρισμός σε συγκεκριμένα πεδία / μεταδεδομένα) περίπου επτά (7) έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν συνολικά περίπου 25 πεδία.

Β) Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος

για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης των Ψηφιακών προϊόντων.

Γ) Προμήθεια Έτοιμου Λογισμικού:

Προμήθεια έτοιμου λογισμικού (Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS/ΣΔΒΔ) για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και την αποθήκευση των ψηφιακών προϊόντων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,  θα υλοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι 12-11-2021 και ώρα 14:00.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΟΑΤΑΠ ιδρύθηκε με το ΝΟΜΟ 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005) με σκοπό την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και την  παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους, οι ενδιαφερόμενοι έως το Μάιο του 2019 κατέθεταν σε έγχαρτη μορφή τις τα αιτήματα επαλήθευσης γνησιότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά (3.000 αιτήματα κατά μέσο όρο το έτος) ώστε να εξεταστούν και να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Το φυσικό – έγχαρτο αρχείο αριθμεί άνω των 200.000 Φακέλων από την εποχή του ΔΙΚΑΤΣΑ (1979-2005) και από τον διάδοχο φορέα του ΔΟΑΤΑΠ (2005-2019). Από το Μάιο 2019, με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDOATAP καταργήθηκε η υποβολή έγχαρτων αιτήσεων και δικαιολογητικών, οπότε όλα τα έγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπάρχει καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση

Για τη λειτουργία του Οργανισμού σε πολλές όμως περιπτώσεις απαιτείται η πρόσβαση στους έγχαρτους Φακέλους, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των αιτούντων. Παράλληλα, η ύπαρξη των δεδομένων σε έγχαρτο υλικό δεν επιτρέπει τον Οργανισμό στο να αντλεί και να επεξεργάζεται σημαντικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ορίζεται από τον ιδρυτικό του Νόμο.

Σκοπός του Έργου είναι η ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου και η διάθεσή του σε ένα πληροφοριακό σύστημα μέσα από μια διαδικασία απλούστευσης των εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού, έτσι ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων και να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η αντίστοιχη πληροφορία.

Προϋπολογισμός Έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 645.161,29 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 800.000,00, ΦΠΑ € 154.838,71)

  • προϋπολογισμός αρχικού έργου: € 403.225,80 Μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 500.000,00, ΦΠΑ € 96.774,2€)
  • Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης φυσικού αντικειμένου: έως € 217.741,93 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 270.000,00, ΦΠΑ € 52.258,07)
  • Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: έως €24.193,55 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 30.000,00, ΦΠΑ € 5.806,45).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) μήνες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων, όπως ορίζεται στην Παρ.6.3 της παρούσας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Revolut κυκλοφορεί τα RevPoints στην Ελλάδα, το πρώτο της πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών

Η Revolut, η διεθνής υπερ-εφαρμογή χρηματοοικονομικών με πάνω από 35 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα την κυκλοφορία των «RevPoints», ένα πρόγραμμα επιβράβευσης σε πόντους....

33η εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος OKTABIT & χριστουγεννιάτικο παζάρι για το «Χαμόγελο του Παιδιού»

H ΟΚΤΑΒΙΤ για ακόμα μια χρονιά λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα διοργανώνει 2 δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς και με χαρά προσκαλεί τους συνεργάτες της...

Βραβεία για 27 καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες στον Μεγάλο Τελικό του EIT Jumpstarter

Με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες με καινοτόμες ιδέες πραγματοποιήθηκε ο φετινός Μεγάλος Τελικός του EIT Jumpstarter στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν περισσότερες από 50...

Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ευρώπη έρμαιο των χάκερ λόγω έλλειψης προϋπολογισμού

Το 14% των εταιρειών στην Ευρώπη έχει βιώσει περιστατικά στον κυβερνοχώρο λόγω ανεπαρκών επενδύσεων στον τομέα τα τελευταία δύο χρόνια. Ο κατασκευαστικός κλάδος ήρθε...

The Best TV: H τηλεόραση που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

Ιστορίες που άλλαξαν τους κανόνες της τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα στούντιο, βραβευμένες σειρές που μένουν σταθερές μέσα στα χρόνια, βρίσκονται διαθέσιμες με όλους τους...