25.5 C
Athens
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

ΚτΠ: Αναζητά σύμβουλο για να «τρέξει» το Σύζευξις ΙΙ – Επισπεύδεται η ψηφιοποίηση του Δημοσίου

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Στη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υποστήριξη και παρακολούθηση των φάσεων site survey και rollout του Σύζευξις ΙΙ» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στόχος είναι ο καλύτερος έλεγχος του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αλλάζοντας την εικόνα του Δημοσίου αλλά και τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου Σύζευξις ΙΙ.  Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί εξειδικευμένο σύστημα CRM καθώς και σύστημα συλλογής πληροφοριών από το πεδίο κατά τη φάση επιτόπιων επισκέψεων στους τελικούς διασυνδεδεμένους φορείς του Σύζευξις ΙΙ, για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, την τεκμηρίωση του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και την παραλαβή του σχετικού υλικού και υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 567.605,00 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, με προϋπολογισμό με ΦΠΑ στα 703.830,20 ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε εννέα μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/10/2021 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 15/10/2021 και ώρα 14:00.

Κριτήριο ανάθεσης είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Κυρίως Έργο) θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος.

Αποτελεί το «έργο πυρήνα»  για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο νόμο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του δημοσίου  καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Στόχοι του έργου

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι:

 • Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανοικτού δικτύου του Δημοσίου Τομέα, βασισμένο σε προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους δημόσιους φορείς.
 • Η παροχή βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ), προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών ασφαλείας και υπηρεσιών φωνής και εικόνας στους φορείς και κατά συνέπεια η βελτίωση της λειτουργίας τους.
 • H εξασφάλιση της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Η εξασφάλιση ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών για γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών.
 • Η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς το χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.
 • Ο εξ ορθολογισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των Δημοσίων Φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Η μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών του κράτους και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης της ζήτησης για συναφείς υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οφέλη του έργου

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» συνοψίζονται στα εξής:

 • Η δημιουργία ενός κρατικού δικτύου τηλεπικοινωνιών, ειδικά για το Δημόσιο Τομέα.
 • Η δημιουργία ενός «ευρυζωνικού περιβάλλοντος» για όλους τους δημόσιους φορείς και η άρση του «ψηφιακού αποκλεισμού» που υφίστανται σήμερα.
 • Η παροχή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορείς και ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
 • Η μείωση της γραφειοκρατίας στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Η ηλεκτρονική επικοινωνία, διαλειτουργικότητα και συνεργασία δημοσίων υπηρεσιών.
 • Η αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη συνεργασία των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης μέσω υπηρεσιών όπως η τηλεδιάσκεψη, η τηλεσυνεργασία, αλλά και η υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης.
 • Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Η δημιουργία μιας «ψηφιακής κουλτούρας» στα στελέχη του ελληνικού Δημόσιου Τομέα
 • Η ευκολότερη και ταχύτερη επικοινωνία του πολίτη και η εξυπηρέτησή του από τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
 • Η αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω αυτοματοποιημένων και φιλικών προς το χρήστη συστημάτων πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών.
 • Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος» στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής.
 • Η αξιοποίηση από το Δημόσιο των επενδύσεων του σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Η εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της επιδιωκόμενης «άθροισης της ζήτησης».

Ο διαχωρισμός

Στο κεντρικό έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε οκτώ (8) «τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα» – Νησίδες. (Η επικοινωνία μεταξύ των Φορέων που θα ανήκουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης της Νησίδας στην οποία ανήκουν γεωγραφικά στον κεντρικό κόμβο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – SIX. Mέσω του κόμβου SIX θα επιτυγχάνεται επιπλέον η διασύνδεση των Φορέων με το Internet, τα Intranets καθώς και η αξιοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Υποέργα κεντρικών Υπηρεσιών).

Μοντέρνο εργαλείο παρακολούθησης του Σύζευξις ΙΙ

Η σύμβαση έχει ως βασικό στόχο να παρέχει ένα μοντέρνο εργαλείο παρακολούθησης της εξέλιξης υλοποίησης του έργου Σύζευξις ΙΙ από τα αρμόδια όργανα της ΚτΠ Μ.Α.Ε. αλλά και να διευκολύνει την ροή εργασιών των Αναδόχων των υποέργων Νησίδων (Πάροχοι), Υποδομών και ISP-SLA. Παρέχοντας αυτοματοποιημένη ροή εργασιών, κάθε φορά που μια εργασία θα ολοκληρώνεται, θα δημιουργείται η επόμενη με αποτέλεσμα να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος σε επικοινωνίες μεταξύ των Αναδόχων και διενέξεις μεταξύ τους. Ανά πάσα στιγμή ο κάθε Ανάδοχος θα γνωρίζει τις εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η υλοποίηση σε κάθε Φορέα.

Ταυτόχρονα, θα δοθεί εργαλείο για την έρευνα πεδίου (site survey), έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα να συλλεχθεί όλη η πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της υλοποίησης αλλά και να γίνουν τυχόν αλλαγές στον εξοπλισμό και τις προσβάσεις που χρειάζεται κάθε Φορέας. Παράλληλα με το ίδιο εργαλείο θα δίνεται η δυνατότητα να αποθηκευτούν στο CRM, όποια συμπληρωματικά αρχεία κρίνονται απαραίτητα όπως φωτογραφίες των χώρων, παραστατικά και άλλα.

Τέλος, με τις αναφορές στις οποίες θα έχει πρόσβαση η ΚτΠ Μ.Α.Ε. θα έχει την δυνατότητα να βρει με ευκολία καθυστερήσεις στην εκτέλεση με σκοπό να επικοινωνήσει με τους εμπλεκομένους για να λυθούν τυχόν προβλήματα.

Με όλα τα παραπάνω ο βασικός στόχος της έγκαιρης και αποτελεσματικής παρακολούθησης και εξέλιξης του έργου του Συζευξις ΙΙ θα είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί.

Πίνακας: Διαχωρισμός  του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σε Νησίδες

Α/Α Νησίδας Περιοχές Κάλυψης Νησίδας
1 Αττική
2 Στερεά Ελλάδα & Κυκλάδες
3 Δυτική Ελλάδα και Επτάνησα
4 Πελοπόννησος, Επτάνησα και Δυτική Κρήτη
5 Θεσσαλία, Ήπειρος
6 Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Κρήτη
7 Ανατολική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη
8 Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου και Δωδεκάνησα

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας με 13.000 πελάτες και κέρδη 25 εκατ. ευρώ

Εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη...

Novacinema: Μεγάλες πρεμιέρες τον Οκτώβριο με «Hitman’s Bodyguard 2», «Plane» και νέες σειρές

O Οκτώβριος έρχεται να σε cineπάρει στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Μεγάλες πρεμιέρες, συναρπαστικές νέες...

MyRoomie: Νέα υπηρεσία B2B για να βοηθήσει τις εταιρείες να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα στη μετεγκατάσταση υπαλλήλων

Η MyRoomie, η κορυφαία εφαρμογή για συγκατοίκηση στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα το λανσάρισμα μιας νέας υπηρεσίας B2B για να βοηθήσει τις εταιρείες να διαχειριστούν...

Απλά Ψηφιακά 111: Τα σχέδια του Public Group (Ρόμπυ Μπουρλάς) και οι εξελίξεις στα 5G δίκτυα

Τον μετασχηματισμό μετά και την απορρόφηση των Media Markt, καθώς και τα σχέδια για την συνέχεια των καταστημάτων Public και γενικότερα της εταιρείας ανέλυσε...

Κατενάτσιο στο fintech παίζουν οι επενδυτές

Σημαντική μείωση στην παγκόσμια χρηματοδότηση του τομέα του fintech σημειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2023. Η συνολική χρηματοδότηση και ο αριθμός των συναλλαγών πέριξ...