31.9 C
Athens
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024

Συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους με την αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Συνεχίζεται το μπαράζ προκηρύξεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης από την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά πλέον. Στον «αέρα» βγήκε ένα ακόμα έργο που αφορά στην «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ» με στόχο την βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Πρόκειται για το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ» προϋπολογισμού πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ.

Βασικός σκοπός του παρόντος έργου είναι η πλήρης αναβάθμιση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με κύρια επιδίωξη την αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργικότητάς του, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τρίτους Φορείς και την αναδιοργάνωση των υποδομών του εξασφαλίζοντας  διαθεσιμότητα πόρων σε ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας. Επιπρόσθετα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης προς όφελος των φορέων λειτουργίας του και των άμεσα ωφελούμενων.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου έργου είναι:

 • Η φιλοξενία του παραγωγικού περιβάλλοντος του έργου σε public cloud Provider χρησιμοποιώντας υπηρεσίες IaaS. Η ΓΓΠΣΔΔ με στόχο την ενίσχυση των υποδομών GCloud έχει προχωρήσει σε Συμφωνία Πλαίσιο με συγκεκριμένους παρόχους για την εξυπηρέτηση φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας ακολουθώντας τους επιμέρους όρους και τις πολιτικές (Service Level Agreement) που έχουν προβλεφθεί σε αυτή.
 • Η αναδιοργάνωση του υφιστάμενου συστήματος με κύρια επιδίωξη την περαιτέρω επέκταση της λειτουργικότητάς του και την πληρότητα των δεδομένων του, ενισχύοντας χαρακτηριστικά όπως η εξωστρέφεια του μέσω της διάχυσης των γεγονότων ζωής σε επιμέρους πληροφοριακά συστήματα και εν τέλει στον Πολίτη. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανοικτότητα των δεδομένων του και θωρακίζεται ο ρόλος του ως πρωτεύοντος κεντρικού μητρώου του κράτους συνδράμοντας παράλληλα τις προσπάθειες της Πολιτείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

– Εκτιμώμενη αξία παρούσας σύμβασης 5.404.750 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6.701.890 ευρώ ΦΠΑ 24%  1.297.140 ευρώ)

– Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου: 1.621.425 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:  2.010.567 ευρώ , ΦΠΑ 24%  389.142 ευρώ)

– Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: έως 752.850 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:  933.534 ευρλω , ΦΠΑ 24%  180.684 ευρώ)

Συνολική  εκτιμώμενη αξία σύμβασης 7.779.025 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ , προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 9.645.991 ευρώ .

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.

Αντικείμενου της σύμβασης

Το Πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4483/2017.  Υλοποιήθηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιχειρησιακού πεδίου των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων της Χώρας (συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών) καθώς και την παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας (data only) σε τρίτους φορείς όταν και εφόσον θα ήταν ώριμοι να τις χρησιμοποιήσουν. Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2018.

Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στους κάτωθι άξονες:

 1. Αναδιοργάνωση υφιστάμενων υποδομών λειτουργίας
 2. Επαύξηση λειτουργικότητας εφαρμογών
 3. Εκσυγχρονισμός / αναμόρφωση υποσυστημάτων και αρχιτεκτονικής
 4. Δράσεις πληρότητας δεδομένων

Η ανάγκη αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων υποδομών λειτουργίας [σημείο (Α)] θα προκύψει από την διάθεση νέου περιβάλλοντος λειτουργίας (public cloud provider)  με βάση το σχέδιο που έχει καταρτισθεί από την ΓΓΠΣΔΔ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε αυτή τη βάση θα χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες IaaS ακολουθώντας τους επιμέρους όρους και τις πολιτικές (Service Level Agreement) που θα υποδειχθούν. Θα προβλέπεται Disaster Recovery Site σε full mirroring εντός του περιβάλλοντος του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud. Η πλήρης προσέγγιση υλοποίησης θα προκύψει κατά τη Μελέτη Εφαρμογής.

Σειρά παρεμβάσεων

Η Επαύξηση λειτουργικότητας, περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο το υφιστάμενο σύστημα να επιτύχει στο μέγιστο βαθμό τη διαλειτουργικότητα του με τρίτα συστήματα.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής :

 1. Υλοποίηση μηχανισμού παροχής δεδομένων στο κεντρικό Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (golden record) μέσω υπηρεσιών (web services) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Μέσω αυτού θα είναι δυνατή η online ενημέρωση του κεντρικού μητρώου για εγγραφές πολιτών.
 2. Βάσει του Ν.4961 (ΦΕΚ Α 146/27-7-2022) καταργείται η τήρηση Μητρώου Αρρένων και η έκδοση στρατολογικού πίνακα από τους Δήμους και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Εντός του υφιστάμενου συστήματος θα ληφθεί μέριμνα αδρανοποίησης αυτής της λειτουργικότητας και η ανάπτυξη νέων διεπαφών με την Στρατολογία ως προς την διάθεση των νέων αρρένων 17 ετών καθώς και των μεταβολών τους έως και την ηλικία των 45 ετών (αφορά και υφιστάμενες εγγραφές πολιτών που ανήκουν σε αυτό το ηλικιακό εύρος).
 3. Υλοποίηση μηχανισμού μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η διάθεση πολυγλωσσικών πιστοποιητικών και Ληξιαρχικών Πράξεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι Πολίτες στις συναλλαγές τους σε άλλες χώρες (Έλληνες του εξωτερικού, Πολίτες τρίτων χωρών).
 4. Υλοποίηση διεπαφών με το ΟΠΣ της Ιθαγένειας ώστε να επιτευχθεί η ορθή διαχείριση των πολιτογραφήσεων νέων πολιτών με τη δημιουργία δημοτολογικής μερίδας εντός του Μητρώου Πολιτών.
 5. Υλοποίηση λειτουργικότητας μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η διακίνηση, πιστοποιημένων set δεδομένων του Μητρώου Πολιτών μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη έκδοσης έγχαρτων πιστοποιητικών και ΛΠ από τους ίδιους τους Πολίτες.
 6. Υλοποίηση λειτουργικότητας με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στοιχείων γενεαλογικού δένδρου ενδεικτικά έως 3ου επιπέδου συγγένειας. Τα πιστοποιούμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημοτολογίου στοιχεία γενεαλογικού δένδρου θα διατίθεται μέσω της πύλης gov.gr στους έχοντες έννομο συμφέρον.
 7. Ανάπτυξη διεπαφών και προσαρμογή λειτουργικότητας για την υποδοχή ψηφιακών δηλώσεων – αιτήσεων διαχείρισης πρωτογενών γεγονότων και μεταβολών αστικής και δημοτικής κατάστασης όπως Ψηφιακή Δήλωση Συμφώνου συμβίωσης/λύσης ΣΣ, Προσβολής πατρότητας, αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, εντοπιότητας κλπ. καθώς και λοιπές διεπαφές με τρίτα συστήματα κυριότητας Φορέων του Δημοσίου Τομέα. Οι ψηφιακές δηλώσεις θα πραγματοποιούνται μέσω του gov.gr.
 8. Υλοποίηση υποσυστήματος που θα δημιουργεί περιβάλλον κατάλληλο για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση στατιστικών στοιχείων, τα οποία θα μπορούν να διατίθενται στους Φορείς λειτουργίας του έργου.
 9. Δημοσίευση δεδομένων τα οποία κρίνονται σκόπιμα από το φορέα λειτουργίας στο κεντρικό αποθετήριο ανοικτών δημόσιων δεδομένων data.gov.gr και διαχείριση από το φορέα λειτουργίας της πολιτικής αυτόματης ενημέρωσης /επικαιροποίησης αυτών .
 10. Υλοποίηση μηχανισμού για την επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων πολιτών (Ελλήνων εκλογέων) που υποστηρίζουν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΚ2019/788), ή αντίστοιχων υποχρεώσεων επαλήθευσης προσωπικών στοιχείων πολιτών που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία, μέσω φόρτωσης xml αρχείων με προσωπικά στοιχεία φυσικών προσώπων. Παραγωγή στατιστικού αποτελέσματος (πλήθος επιτυχών/ ανεπιτυχών επαληθεύσεων, πλήθος διπλοεγγραφών). Ο μηχανισμός θα προβλέπει και έλεγχο ελληνικών επωνύμων/ονομάτων γραμμένων με λατινικούς χαρακτήρες.
 11. Εισαγωγής ψηφιακής σφραγίδας του gov.gr επί των εκδιδομένων από το σύστημα αποσπασμάτων ΛΠ, αντιγράφων, πιστοποιητικών και σχετικών βεβαιώσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13-02-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και η Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 11-01-2023.

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

TÜV AUSTRIA TRUST IT: Νέα Εποχή στην Κυβερνοασφάλεια

Η TÜV AUSTRIA, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ολιστικών υπηρεσιών τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εκπαίδευσης παγκοσμίως, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη...

Το Υπερταμείο παράγει οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον μέσω των νέων τεχνολογιών

Στόχος η σταδιακή ενσωμάτωση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών με βάση τα δεδομένα από τις θυγατρικές του Ομίλου, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας «Αρχιμήδης» Το Υπερταμείο,...

5G+: Η Cosmote πρώτη στην Ελλάδα διαθέτει εμπορικά δίκτυο τεχνολογίας 5G Stand-Alone

Για μια ακόμα φορά, η COSMOTE κάνει πρώτη το επόμενο βήμα στον τομέα των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, προχωρώντας στην εμπορική διάθεση του δικτύου...

Nova 5G Home Internet: Νέα προηγμένη λύση σταθερής τηλεφωνίας, με ταχύτητες έως 100 Mbps

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Nova 5G...

Πώς θα γίνει mainstream η ηλεκτροκίνηση: Αύξηση 194% στα σημεία φόρτισης έως το 2029

Της Νατάσας Φραγκούλη Στροφή προς την ηλεκτροκίνηση -αν και όχι με τους αρχικά προβλεπόμενους υπερ-ταχείς ρυθμούς- κάνει η παγκόσμια κοινότητα. Με την έλλειψη συγκροτημένων δικτύων...