20.4 C
Athens
Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Στον «αέρα» το έργο «Εξωστρεφής Γεωργία» – Ψηφιοποιείται ο Αγροδιατροφικός Τομέας

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα με την προκήρυξη ενός ακόμα σημαντικού έργου του ταμείου Ανάκαμψης προϋπολογισμού πάνω από 31 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το έργο «Εξωστρεφής Γεωργία» που προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας με στόχο την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο την ανάπτυξη εξωστρέφειας, που σε συνδυασμό με την ανταγωνιστικότητα, θεωρείται ως η αναγκαία προϋπόθεση για την αύξηση των εξαγωγών ώστε να σημειωθεί αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Ο σκοπός του έργου

Το έργο αναπτύσσεται πολυεπίπεδα, με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής παραγωγής, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της ελληνικής γεωργίας.

Η δράση περιλαμβάνει ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής Γεωργίας, τόσο με ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον  έλεγχο και την διευκόλυνση του κανονιστικού ελεγκτικού έργου, όσο και με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών για την προβολή του  Ελληνικού σήματος, τον έλεγχο των  ελληνοποιήσεων και τη σύνδεση των ελληνικών  αγροδιατροφικών προϊόντων με τις αγορές του εξωτερικού.

Το φυσικό αντικείμενο

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου διακρίνεται στις ακόλουθες δράσεις:

 • Αναβάθμιση της πλατφόρμας Εξαγωγικού Εμπορίου «Easy Agro Expo». Αφορά στην αναβάθμιση του αμφιστρεφούς Πληροφοριακού συστήματος Easy Agro Expo, το οποίο λειτουργεί, με τη συνεργασία της ενιαίας κυβερνητικής πύλης gov.gr, ώστε να καταστεί το ολοκληρωμένο εργαλείο της Ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης στο χώρο των αγροτικών προϊόντων.
 • Αμφιστρεφές σύστημα διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου. Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει τη λειτουργία του κοινοτικού συστήματος TRACES για την καταγραφή του συνόλου των εισαγωγών στα αντικείμενα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ. Το σύνολο των εισαγωγών ανά χώρα της Ε.Ε. καταγράφεται υποχρεωτικά στο ενιαίο κοινοτικό σύστημα.
 • Αμφιστρεφές σύστημα Business Intelligence Εισαγωγών – Εξαγωγών. Το υποέργο Β.Ι. θα προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών, αφενός για την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων και αφετέρου για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξωστρέφειας, προσφέροντας μεγάλο όγκο ανοικτών δεδομένων προς τις εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Εξωστρεφές Portal προώθησης Ελληνικών αγροδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων με την αναβάθμιση του Portal Greek Farms. Το υποέργο προβλέπει την ανάπτυξη κεντρικού κυβερνητικού πολύγλωσσου (τουλάχιστον 8 γλώσσες) portal για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφικού χαρακτήρα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.927.129,03 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 19.749.640,00 €, ΦΠΑ 24%:  3.822.510,97 ευρώ). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 25.483.406,45 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ( εκτιμώμενη αξία  με ΦΠΑ: 31.599.424,00 €, ΦΠΑ 24%  6.116.017,55 €)

Η εικόνα σήμερα

Αυτή τη στιγμή, η ελλιπής ψηφιοποίηση αυξάνει το διοικητικό κόστος των εξαγωγών, ενώ η απουσία ολοκληρωμένης υποστήριξης για την προώθηση των προϊόντων θέτει περιορισμούς στη δυναμική των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Οι αιτήσεις εξαγωγής προϊόντων αρμοδιότητας ΥΠΠΑΤ υποβάλλονται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Είναι στην πλειοψηφία τους έντυπες και τα πιστοποιητικά ή εμπορικά έγγραφα εκδίδονται έγχαρτα. Η διαδικασία αίτησης, ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικού, προκαλεί καθυστερήσεις στις εξαγωγές και δεν επιτρέπει τη συνολική εποπτεία του εξαγωγικού έργου, ούτε τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την άσκηση πολιτικής.

Αντίστοιχα οι εισαγωγές καταχωρούνται στο ενωσιακό σύστημα TRACES, το οποίο παρέχει μεν πληροφόρηση προς τα κράτη- μέλη, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει με τις απαιτήσεις κάθε κράτους – μέλους της Ε.Ε., ούτε να παρέχει συνδυαστικές πληροφορίες ισοζυγίου προϊόντων.

Οι έλεγχοι ελληνοποιήσεων προϊόντων

Οι έλεγχοι ελληνοποιήσεων προϊόντων που προσφέρονται στην εγχώρια αγορά ή προς εξαγωγή έχουν κυρίως χαρακτήρα επιτοπίου ελέγχου, καθώς η χώρα δεν διαθέτει σύστημα διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big data), μέσω του οποίου θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί συνδυαστικούς ελέγχους στηριγμένους στη διαχείριση της πληροφορίας που σήμερα είναι καταγεγραμμένη σε συστήματα που δεν διαλειτουργούν ή σε έντυπα.

Η μεσογειακή ελληνική διατροφή που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας τόσο στην εσωτερική κατανάλωση, όσο και στις εξαγωγές, σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν, δεν διαθέτει μέσα προβολής και προώθησης οργανωμένα από την ίδια την χώρα, προς τις αγορές-στόχους για τις εξαγωγές. Οι μικρές μονάδες παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων δεν έχουν κατακτήσει την αναγκαία εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα προβολής των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού.

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Οι ψηφιακές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα οδηγήσουν σε:

 • Απλούστευση της διαδικασίας εξαγωγής αγροτικών προϊόντων και μείωση του κόστους της, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών
 • Απόκτηση πλήρους και ακριβούς εικόνας για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε καλύτερη υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε θέματα ενισχύσεων, αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών κλπ.
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και της προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού
 • Βελτίωση της προβολής των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και – ιδίως – στο εξωτερικό.
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας προϊόντων Ελληνικού Σήματος
 • Άνοδο του βαθμού ψηφιακού αλφαβητισμού και του επιπέδου επαγγελματισμού των αγροτών.

Το έργο, το οποίο αποτελεί έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, αναμένεται να συμβάλει:

 • στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών,
 • διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στον αγρο-διατροφικό τομέα
 • στον περιορισμό των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου και
 • στην διατήρηση του πληθυσμού της υπαίθρου.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Νέα εκστρατεία phishing με «δούρειο ίππο» τις φόρμες αυτοαξιολόγησης εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι και η ανάγκη επικοινωνίας τους με τις διοικήσεις των εταιρειών γίνονται "δούρειος ίππος" για τους κυβερνοεγκληματίες Είναι κοινή πρακτική σε μεγάλους οργανισμούς οι...

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας με 13.000 πελάτες και κέρδη 25 εκατ. ευρώ

Εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη...

Novacinema: Μεγάλες πρεμιέρες τον Οκτώβριο με «Hitman’s Bodyguard 2», «Plane» και νέες σειρές

O Οκτώβριος έρχεται να σε cineπάρει στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Μεγάλες πρεμιέρες, συναρπαστικές νέες...

MyRoomie: Νέα υπηρεσία B2B για να βοηθήσει τις εταιρείες να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα στη μετεγκατάσταση υπαλλήλων

Η MyRoomie, η κορυφαία εφαρμογή για συγκατοίκηση στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα το λανσάρισμα μιας νέας υπηρεσίας B2B για να βοηθήσει τις εταιρείες να διαχειριστούν...

Απλά Ψηφιακά 111: Τα σχέδια του Public Group (Ρόμπυ Μπουρλάς) και οι εξελίξεις στα 5G δίκτυα

Τον μετασχηματισμό μετά και την απορρόφηση των Media Markt, καθώς και τα σχέδια για την συνέχεια των καταστημάτων Public και γενικότερα της εταιρείας ανέλυσε...