36 C
Athens
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την Πράξη «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας και Υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164).

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Η Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ
(5.700.000,00 €) και η επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης για συγχρηματοδότηση ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (3.750.000,00 €).

Ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια είκοσι τέσσερεις χιλιάδες και εκατόν εξήντα ευρώ (8.024.160,00 €). Σε όλα τα ως άνω ποσάσυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος, προηγμένης τεχνολογίας, που θα παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών, κυρίως στην «καθοδική» δέσμη (από δορυφόρους προς την Ελληνική επικράτεια).

Ειδικότερα, περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, την υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών έργων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΕΤΤ και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 Σύστημα κεραιών, για την εποπτεία φάσματος τουλάχιστον στις ζώνες συχνοτήτων L, S, C, Ku, και Κa, προερχόμενη από δορυφόρους σε τόξο τουλάχιστον 120° της γεωστατικής τροχιάς

 Δυνατότητα γεωεντοπισμού πομπών με χρήση δύο δορυφόρων τουλάχιστον στις ζώνες
συχνοτήτων C και Ku

 Σύστημα RF για τη διασύνδεση κεραιών και εξοπλισμού λήψης και καταγραφής

 Σύστημα Λήψης σημάτων, Μετρητικού και Υποστηρικτικού εξοπλισμού

 Σύστημα Εκπομπής Σήματος Αναφοράς (Reference Transmitter)

 Απαραίτητο υποστηρικτικό εξοπλισμό και λογισμικό στον χώρο εγκατάστασης του ΣΕΦΔ για την διασφάλιση της επικοινωνίας και τον απομακρυσμένο, πλήρη έλεγχο και λειτουργία του από το κέντρο ελέγχου, στις εγκαταστάσεις της ΕΕΤΤ

 Σύστημα που διασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

 Υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού της ΕΕΤΤ

 Πενταετή συντήρηση και υποστήριξη μετά το πέρας της διετούς περιόδου Εγγυημένης Καλής Λειτουργίας.

Δορυφορικά συστήματα και δίκτυα

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ευρυζωνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στους κλάδους της ναυτιλίας/ναυσιπλοΐας, τουρισμού, γεωργίας, μετεωρολογίας, ιατρικής, εκπαίδευσης, υποστήριξης δικτύων ευρυεκπομπής, κινητής υπηρεσίας, εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας, παρέχεται μέσω δορυφορικών συστημάτων και δικτύων.

Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί στο μέλλον, δεδομένου ότι τα δορυφορικά συστήματα επωφελούνται δραματικών εξελίξεων σε όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνολογιών που συνδέονται τόσο με την επίγεια όσο και με την διαστημική συνιστώσα τους, αλλά και αναφορικά με τις διαδικασίες και το κόστος θέσης τους σε τροχιά.

Σημειώνεται πως τα δορυφορικά συστήματα αξιοποιούνται συμπληρωματικά και συνδυαστικά με τα (κινητά και σταθερά) επίγεια συστήματα, ως μέρη ενός ενιαίου «δικτύου των δικτύων», όπως έχει σχεδιαστεί να είναι το δίκτυο 5G.

Τα δορυφορικά συστήματα, ανάλογα και με τη τροχιά στην οποία λειτουργούν, έχουν την
δυνατότητα να παρέχουν γρήγορα και οικονομικά, υπηρεσίες σε γεωμορφολογικά απαιτητικές θέσεις (γεωγραφικά απομακρυσμένες ή/και απομονωμένες), πλοία, αεροσκάφη, αλλά και σε περιοχές με εποχιακά μεταβαλλόμενη πληθυσμιακή πυκνότητα. Επομένως, τα συστήματα αυτά δύναται να κομίσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Αυξηση των επενδύσεων

Άλλωστε, η αυξανόμενη σημασία τους υποδηλώνεται από την στρατηγική επιλογή αύξησης των επενδύσεων από τους υφιστάμενους διεθνείς «παίκτες» σε όλο το φάσμα των σχετικών τεχνολογιών, αλλά και από την είσοδο νέων «παικτών» που θέλουν να εστιάσουν σε συγκεκριμένους τομείς δορυφορικής τεχνολογίας ή/και εφαρμογών/υπηρεσιών.

Η σπουδαιότητα, η κρισιμότητα και η προσιτότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης δορυφορικών
συστημάτων αναμένεται να εντείνουν τον ήδη παρατηρούμενο «συνωστισμό» διαστημικών
οχημάτων σε τροχιά αλλά και να αυξήσουν τα ήδη παρατηρούμενα προβλήματα λόγω παρεμβολών από και προς τις χρησιμοποιούμενες συχνότητες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται πως θα αυξάνονται ραγδαία οι απαιτήσεις διασφάλισης της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των δορυφορικών επικοινωνιών.

Η ΕΕΤΤ παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ανάπτυξη νέων δικτύων και υπηρεσιών, αλλά και στη χρήση νέων ζωνών συχνοτήτων, ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία του σπάνιου εθνικού πόρου του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην χώρα μας, έχει έγκαιρα διαμορφώσει και ήδη υλοποιεί ένα ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην απόκτηση και λειτουργία νέων και τεχνολογικά σύγχρονων συστημάτων.

Με την υλοποίηση και λειτουργία των συστημάτων αυτών, που έχουν σχεδιασθεί να είναι αξιόπιστα και με υψηλή διαθεσιμότητα, ασφαλή, διαλειτουργικά, κλιμακωτά και επεκτάσιμα (γεωγραφικά και τεχνολογικά), θα διασφαλίζεται πλήρως η αποτελεσματική άσκηση των
αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, για ορίζοντα τουλάχιστον 15ετίας.

Χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών

Κατά συνέπεια η ΕΕΤΤ θα δύναται να συνεισφέρει δεδομένα στρατηγικής σημασίας για τη
χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες, αναφυόμενες αλλά και
μελλοντικές (ευρυζωνικές) ανάγκες της χώρας μας, υποστηρίζοντας πρωταρχικά την
επιχειρηματικότητα που άμεσα ή έμμεσα βασίζεται στον σπάνιο εθνικό πόρο του φάσματος καθώς και τις κρίσιμες υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο.

Το ΣΕΦΔ είναι ενταγμένο σε αυτό τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕΤΤ. Η ανάγκη εποπτείας
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών και στην «ανοδική» δέσμη (από την
Ελληνική επικράτεια προς τους δορυφόρους), σχεδιάζεται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του
χρηματοδοτούμενου έργου ΣΕΦΤΧ (Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Τρισδιάστατου Χώρου), το οποίο επιδιώκει να προδιαγράψει την καταλληλότερη σχετική υλικοτεχνική υποδομή με την οποία θα πρέπει να εξοπλιστεί η ΕΕΤΤ.

Παράλληλα, θα συνεργάζεται με το ΣΕΦΕ (Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Επίγειων επικοινωνιών), το οποίο βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εποπτεία φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στο γεωγραφικό ανάγλυφο σε όλη την επικράτεια της χώρας μας και θα αλληλοεπιδρά με το ΣΔΦ (Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος) το οποίο επίσης βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου.

Δίκτυα νέας γενιάς (NGN)

Το ΣΕΦΔ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, θα συμβάλει στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN), θα αποτελέσει μία σύγχρονη υποδομή για αμοιβαία επωφελή συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ελλάδας στο χώρο των δορυφορικών υπηρεσιών.

Κατά συνέπεια θα συνδράμει στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

TÜV AUSTRIA TRUST IT: Νέα Εποχή στην Κυβερνοασφάλεια

Η TÜV AUSTRIA, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ολιστικών υπηρεσιών τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εκπαίδευσης παγκοσμίως, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη...

Το Υπερταμείο παράγει οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον μέσω των νέων τεχνολογιών

Στόχος η σταδιακή ενσωμάτωση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών με βάση τα δεδομένα από τις θυγατρικές του Ομίλου, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας «Αρχιμήδης» Το Υπερταμείο,...

5G+: Η Cosmote πρώτη στην Ελλάδα διαθέτει εμπορικά δίκτυο τεχνολογίας 5G Stand-Alone

Για μια ακόμα φορά, η COSMOTE κάνει πρώτη το επόμενο βήμα στον τομέα των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, προχωρώντας στην εμπορική διάθεση του δικτύου...

Nova 5G Home Internet: Νέα προηγμένη λύση σταθερής τηλεφωνίας, με ταχύτητες έως 100 Mbps

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Nova 5G...

Πώς θα γίνει mainstream η ηλεκτροκίνηση: Αύξηση 194% στα σημεία φόρτισης έως το 2029

Της Νατάσας Φραγκούλη Στροφή προς την ηλεκτροκίνηση -αν και όχι με τους αρχικά προβλεπόμενους υπερ-ταχείς ρυθμούς- κάνει η παγκόσμια κοινότητα. Με την έλλειψη συγκροτημένων δικτύων...