33.4 C
Athens
Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επιλογή συμβούλου «υποστήριξης» του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αναμένεται να «συνδέσει» τηλεπικοινωνιακά σχεδόν το σύνολό του το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε μειωμένο κόστος. Η ΚτΠ προκήρυξε θέση συμβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου.

Σύμβουλο για την υποστήριξη ολοκλήρωσης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αναζητά η ΚτΠ η οποία προχώρησε στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παρακολούθηση, ποιοτικός έλεγχος, υποστήριξη υλοποίησης και συνδρομή στην παραλαβή καλωδιακών συστημάτων του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών ΕΔΤ», του συνολικού έργου «Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματική επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΚτΠ στα αντικείμενα δομημένης καλωδίωσης τόσο του Δικτύου Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ όσο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Δημοσίου χρειαστεί (Εθνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών – ΕΔΤ).

Στο έργο αυτό πραγματοποιείται  το μεγαλύτερο έργο ενδοκτηριακών καλωδιακών υποδομών στην Ελλάδα και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η άψογη εγκατάσταση και η λειτουργία της υποδομής αυτής, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υφιστάμενων καλωδιακών υποδομών και συστημάτων, για την απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και των εφαρμογών.  Απαιτείται η καταγραφή και τήρηση αρχείων μετρήσεων, πιστοποιήσεων και πληροφοριών που θα επιτρέψουν στην ΚτΠ και τους φορείς να έχουν πλήρη γνώση των καλωδιακών υποδομών και της κατάστασης ως ένα εργαλείο λήψης μελλοντικών αποφάσεων και εξοικονόμησης πόρων.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Σύμβουλο είναι οι εξής:

Υπηρεσίες έργου

 1. Τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική συνδρομή επί προτύπων, κανονισμών και βέλτιστων πρακτικών κατά την εκτέλεση του έργου,
 2. Επιστημονική συνδρομή της ΚτΠ σε εξειδικευμένα ζητήματα εκτέλεσης του έργου, στην έκδοση οδηγιών προς τους Αναδόχους σε συνάρτηση με τις προβλέψεις των Συμβάσεων του Έργου, και σε σχέση με τις τεχνικές ερωτήσεις των αναδόχων,
 3. Επιστημονική συνδρομή στην κατάρτιση προτύπων (template) εργασιών, π.χ. on-site survey, όπου απαιτηθεί, και στον έλεγχο του φακέλου τεκμηρίωσης (as built) της δομημένης των κτηρίων των Φορέων: μεθοδολογία ελέγχου, δειγματοληπτικός έλεγχος και εστιασμένος έλεγχος σημείων που θα απαιτηθούν, έλεγχος πληρότητας των τεχνικών εγχειριδίων δομημένης καλωδίωσης,
 4. Ποιοτικός έλεγχος υλικών, προσφερομένων και εγκατεστημένων, καθώς και των προτύπων που ακολουθούν, καθώς και οργάνων πιστοποίησης και έλεγχος πιστοποιητικών calibration
 5. Τεχνική συμβουλευτική συνδρομή επί των διαδικασιών μετρήσεων και πιστοποίησης για τη διασφάλιση υποστήριξης της προβλεπόμενης ταχύτητας και ποιοτικών χαρακτηριστικών, των εφαρμογών VoIP,PoE και όλων των εφαρμογών για τις οποίες σχεδιάστηκαν οι προδιαγραφές του έργου δομημένης καλωδίωσης,
 6. Ανάπτυξη ενιαίου ομοιογενούς πρωτόκολλου μετρήσεων και πιστοποίησης (πρότυπα, όργανα, τύπος οριζοντίου δικτύου,  όρια μετρήσεων οπτικών ινών κλπ)
 7. Δειγματοληπτικός έλεγχος και επαλήθευση μετρήσεων εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
 8. Διασφάλιση διαδικασιών έκδοσης εγγυήσεων της δομημένης καλωδίωσης, για την προβλεπόμενη διάρκεια,
 9. Τεχνική, τεχνολογική και επιστημονική συνδρομή στις παραλαβές της καλωδίωσης στους Φορείς, σύμφωνα με τις Συμβάσεις (μεθοδολογία, προτάσεις δοκιμών, δειγματοληπτική συνδρομή),
 10. Παραλαβή και έλεγχος των εγγυήσεων προβλεπόμενης διάρκειας των οίκων από τους αναδόχους,
 11. Διατήρηση πλήρους αρχείου μετρήσεων και σήμανσης καλωδιακών σημείων για μελλοντική χρήση από την ΚτΠ και τους φορείς ώστε να διευκολύνονται ζητήματα λειτουργίας και συντήρησης, ενσωμάτωσής τους σε πληροφοριακά συστήματα καταγραφής και ανάπτυξης νέων εφαρμογών.
 12. Απομακρυσμένη τηλεκπαίδευση των φορέων και των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του έργου.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες και νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια.

Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Κυρίως Έργο) θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος. Αποτελεί το «έργο πυρήνα»  για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του δημοσίου  καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Στόχοι έργου:

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι:

 • Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανοικτού δικτύου του Δημοσίου Τομέα, βασισμένο σε προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους δημόσιους φορείς.
 • Η παροχή βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ), προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών ασφαλείας και υπηρεσιών φωνής και εικόνας στους φορείς και κατά συνέπεια η βελτίωση της λειτουργίας τους.
 • H εξασφάλιση της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών για γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών.
 • Η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς το χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο και ο εξορθολογισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των Δημοσίων Φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τέλος θα επιτευχθεί η μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών του κράτους και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης της ζήτησης για συναφείς υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οφέλη του έργου:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» μεταξύ άλλων είναι η δημιουργία ενός κρατικού δικτύου τηλεπικοινωνιών, ειδικά για το Δημόσιο Τομέα. καθώς και  ενός «ευρυζωνικού περιβάλλοντος» για όλους τους δημόσιους φορείς και η άρση του «ψηφιακού αποκλεισμού» που υφίστανται σήμερα.

Επίσης με την ανάπτυξη του έργου θα παρέχονται  αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους φορείς και θα επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, θα μειωθεί η γραφειοκρατία στο Ελληνικό Δημόσιο και θα επιτευχθεί ηλεκτρονική επικοινωνία, διαλειτουργικότητα και συνεργασία δημοσίων υπηρεσιών.

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Πώς να απολαύσετε το Threads διατηρώντας υψηλά επίπεδα απορρήτου και ασφάλειας

Το Threads κυκλοφόρησε πρόσφατα τη νέα Web εκδοχή του που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν άλλες λειτουργίες από οποιαδήποτε desktop συσκευή...

Η Trend Micro συνεργάζεται με την INTERPOL για την εξάρθρωση επιχείρησης phishing

Η Trend Micro, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ανακοινώνει ότι η στενή συνεργασία της με την Διεθνή Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας, γνωστή ως INTERPOL,...

Η Nexi Ελλάδος διακρίνεται στα ΔΕΗ BITE Awards 2023 με το Nexi SoftPOS

Η Nexi Ελλάδος, θυγατρική του Ομίλου Nexi, του ευρωπαϊκού ηγέτη PayTech, διακρίθηκε στα ΔΕΗ ΒΙΤΕ Awards και στην κατηγορία «Νέα Καινοτόμος Ψηφιακή Υπηρεσία» με...

Απλά Ψηφιακά: Η πορεία και τα επόμενα πλάνα της Klarna (Ηλ. Πίτσαβος), η Nova και η Vodafone

Tην πορεία της Klarna στην Ελλάδα, το πρώτο έτος δραστηριοποίησής της στην εγχώρια αγορά, αλλά και τα σχέδιά της για την συνέχεια, ανέλυσε στον...

Προς Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία κοιτούν οι κορυφαίοι παίκτες της αγοράς υπολογιστών

    γράφει η Νατάσα Φραγκούλη   Στις πωλήσεις υπολογιστών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσβλέπει η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δυτικής Ευρώπης στον δρόμο προς την...