24.7 C
Athens
Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα «έξυπνα κτήρια» – Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης Εγκαταστατών

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Την απευθείας ανάθεση του έργου «Σχεδιασμός – υλοποίηση και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας διαχείρισης Εγκαταστατών» στη Grant Thornton αποφάσισε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο θα στηρίξει το νέο πρόγραμμα χορήγησης κουπονιών (vouchers) για τη μετατροπή των κατοικιών σε «έξυπνες» μέσω της εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών και αφορά μονοκατοικίες, αλλά και πολυκατοικίες.

Προτεραιότητα για την υλοποίηση του έργου «Ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτήρια» που αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το υποέργο «Σχεδιασμός – υλοποίηση και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας διαχείρισης Εγκαταστατών».

Αντικείμενο

Στο αντικείμενο του έργου εντάσσεται η ανάπτυξη, η εγκατάσταση σε υποδομή που θα υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή και η θέση σε παραγωγική λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δημιουργία και διαχείριση Ψηφιακού Μητρώου Εγκαταστατών (ΨΜΕ) και η παροχή διεπαφών για τη διασύνδεσή της με την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων ένταξης στη δράση «Smart Readiness».

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου, είναι η υλοποίηση Μητρώου Εγκαταστατών από το οποίο οι Δικαιούχοι της δράσης θα μπορούν επιλέγουν τον Εγκαταστάτη που θα αναλάβει την πραγματοποίηση των επιλέξιμων εργασιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εγκαταστατών θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Σημειώνεται ότι η δράση Smart Readiness Voucher έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης των αναγκαίων υποδομών σε υφιστάμενα κτίρια και δρα συμπληρωματικά με τη δράση Gigabit Voucher προκειμένου να αρθούν εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

Επιπλέον, η αναβάθμιση των υποδομών ενός κτιρίου προκειμένου να υποστηρίζονται ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν, παράλληλα, εργασίες που θα διευκολύνουν τη διασύνδεση με\ έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Η δράση Smart Readiness στοχεύει στην «έξυπνη ετοιμότητα» αντιμετωπίζοντας ολιστικά το πρόβλημα του ελλείματος σύγχρονων υποδομών στα κτήρια της χώρας. Ο σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν την μετατροπή των κτηρίων σε «έξυπνα» αλλά και τη διασύνδεση τους με έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας

Το Ψηφιακό Μητρώο Εγκαταστατών

Το Ψηφιακό Μητρώο Εγκαταστατών (ΨΜΕ) θα πρέπει να καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες λειτουργίες:

Για τους Εγκαταστάτες-φορείς:

 • Αυθεντικοποίηση (φυσικών ή νομικών προσώπων) με χρήση των διαπιστευτηρίων του taxisnet μέσω της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων (oAuth2.0) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Δυνατότητα συμπλήρωσης πεδίων της αίτησης εγγραφής Εγκαταστάτη-φορέα, με δυνατότητα επιλογής περιοχής δραστηριότητας του (Περιφερειακών Ενοτήτων ή / και Δήμων)
 • Υποβολή αίτησης από τον Εγκαταστάτη-φορέα για έναν η περισσότερους σχετιζόμενους υποψήφιους εγκαταστάτες-φυσικά πρόσωπα για ένταξη στο Ψηφιακό Μητρώο Εγκαταστατών με δυνατότητα επισύναψης εγγράφων ανά αίτηση (υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη-φυσικού προσώπου, δικαιολογητικά επαγγελματικής πιστοποίησης κλπ)
 • Δυνατότητα διόρθωσης / συμπλήρωσης εκκρεμοτήτων σε υποβληθείσα αίτηση εγκαταστάτηφυσικού προσώπου
 • Δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων για τους Εγκαταστάτες-φορείς (πχ στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφικό κείμενο εμπειρίας κλπ)
 • Δυνατότητα διαγραφής σχετιζόμενου εγκαταστάτη-φυσικού προσώπου

Για τους διαχειριστές του ΨΜΕ:

 • Παροχή κατάλληλου CMS για την ενημέρωση του πληροφοριακού micro-site με νέες πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω του δημόσια προσβάσιμου micro-site με πληροφορίες για το Πρόγραμμα.
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των αιτημάτων, με πολλαπλά βήματα ελέγχου, αξιολόγησης, συμπλήρωσης εκκρεμοτήτων, έγκρισης, αναστολής, απόρριψης και επεξεργασία αυτών – συμπεριλαμβανομένου ελέγχου προϋποθέσεων.
 • Δυνατότητα αναστολής και διαγραφής Εγκαταστάτη-φορέα από το ΨΜΕ.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και:

 • Η θέση του συστήματος σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και η υποστήριξη της λειτουργίας του έως και την ολοκλήρωση του έργου.
 • Υποστήριξη λειτουργίας και περαιτέρω βελτίωση (επιμέρους αναπτύξεις και προσαρμογές) για το σύνολο της χρονικής διάρκειας του έργου, ως αποτέλεσμα νέων αναγκών που προκύπτουν.
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης βάσει SLA (8×5) από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία έως και την ολοκλήρωση του έργου.

Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε υποδομές που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Το σύστημα (δικαίωμα χρήσης) διατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή προς χρήση-αξιοποίηση για το σύνολο του Προγράμματος και δεν περιορίζεται στο χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες υπηρεσίες (υποστήριξης, παροχής υποδομών κλπ.).

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει χωριστά περιβάλλοντα ανάπτυξης/δοκιμών και παραγωγικής και θα πρέπει να προβλέψει διαδικασία για την μεταφορά των αλλαγών που εγκρίνονται μετά τις δοκιμές και ελέγχους, στο παραγωγικό περιβάλλον.

Η διαδικασία

Οι διαχειριστές θα καλούνται να επιλέξουν εγκαταστάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών μέσα από Μητρώο Εγκαταστατών που θα συσταθεί γι΄ αυτό το σκοπό. Οι επιλεχθέντες εγκαταστάτες θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, που θα αναπτύξει και θα λειτουργεί η ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Κάθε εγκαταστάτης, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αιτείται την έκδοση επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Η ΚτΠ θα διενεργεί έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και αφού επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί θα λαμβάνουν την επιχορήγηση.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Nέα ακαδημία κυβερνοασφάλειας για γυναίκες από την ΕΥ Ελλάδος και τη Microsoft

Η ΕΥ Ελλάδος αγκαλιάζει πρώτη το CyberSecurity Women’s Academy, μία νέα ακαδημία κυβερνοασφάλειας για γυναίκες που ξεκίνησε πιλοτικά η Microsoft και αναπτύσσει μέσω συνεργατών....

Εξοικονόμηση κόστους 250 δισ. δολάρια φέρνουν οι smart cities στον πλανήτη  

  της Νατάσας Φραγκούλη   Τον τίτλο της πιο «έξυπνης» πόλης στον πλανήτη για το 2023 κατακτά η Σαγκάη, η οποία και το 2022 είχε βρεθεί στην...

Η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε τα προϊόντα ήχου και εικόνας για το 2023

Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας σειράς audiovisual για το 2023, η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε σήμερα τις νέες εμπειρίες προβολής, που αντιπροσωπεύουν το...

Sunday Premiere: Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία «The Woman King» στη Nova

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η Viola Davis πρωταγωνιστεί σε μια γεμάτη δράση ιστορία που αφορά μία επίλεκτη γυναικεία μονάδα πολεμιστών! Οι συνδρομητές της Nova...

Η προσβασιμότητα συναντά τον τουρισμό: Η Evenly στην 31η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ

H Evenly, ως υποστηρικτής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, προσέφερε υπηρεσίες διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα και αυτόματου υποτιτλισμού, σε όλη τη διάρκεια της...