16.3 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα «έξυπνα κτήρια» – Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης Εγκαταστατών

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Την απευθείας ανάθεση του έργου «Σχεδιασμός – υλοποίηση και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας διαχείρισης Εγκαταστατών» στη Grant Thornton αποφάσισε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο θα στηρίξει το νέο πρόγραμμα χορήγησης κουπονιών (vouchers) για τη μετατροπή των κατοικιών σε «έξυπνες» μέσω της εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών και αφορά μονοκατοικίες, αλλά και πολυκατοικίες.

Προτεραιότητα για την υλοποίηση του έργου «Ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτήρια» που αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το υποέργο «Σχεδιασμός – υλοποίηση και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας διαχείρισης Εγκαταστατών».

Αντικείμενο

Στο αντικείμενο του έργου εντάσσεται η ανάπτυξη, η εγκατάσταση σε υποδομή που θα υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή και η θέση σε παραγωγική λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δημιουργία και διαχείριση Ψηφιακού Μητρώου Εγκαταστατών (ΨΜΕ) και η παροχή διεπαφών για τη διασύνδεσή της με την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων ένταξης στη δράση «Smart Readiness».

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου, είναι η υλοποίηση Μητρώου Εγκαταστατών από το οποίο οι Δικαιούχοι της δράσης θα μπορούν επιλέγουν τον Εγκαταστάτη που θα αναλάβει την πραγματοποίηση των επιλέξιμων εργασιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εγκαταστατών θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Σημειώνεται ότι η δράση Smart Readiness Voucher έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης των αναγκαίων υποδομών σε υφιστάμενα κτίρια και δρα συμπληρωματικά με τη δράση Gigabit Voucher προκειμένου να αρθούν εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

Επιπλέον, η αναβάθμιση των υποδομών ενός κτιρίου προκειμένου να υποστηρίζονται ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν, παράλληλα, εργασίες που θα διευκολύνουν τη διασύνδεση με\ έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Η δράση Smart Readiness στοχεύει στην «έξυπνη ετοιμότητα» αντιμετωπίζοντας ολιστικά το πρόβλημα του ελλείματος σύγχρονων υποδομών στα κτήρια της χώρας. Ο σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν την μετατροπή των κτηρίων σε «έξυπνα» αλλά και τη διασύνδεση τους με έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας

Το Ψηφιακό Μητρώο Εγκαταστατών

Το Ψηφιακό Μητρώο Εγκαταστατών (ΨΜΕ) θα πρέπει να καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες λειτουργίες:

Για τους Εγκαταστάτες-φορείς:

 • Αυθεντικοποίηση (φυσικών ή νομικών προσώπων) με χρήση των διαπιστευτηρίων του taxisnet μέσω της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων (oAuth2.0) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Δυνατότητα συμπλήρωσης πεδίων της αίτησης εγγραφής Εγκαταστάτη-φορέα, με δυνατότητα επιλογής περιοχής δραστηριότητας του (Περιφερειακών Ενοτήτων ή / και Δήμων)
 • Υποβολή αίτησης από τον Εγκαταστάτη-φορέα για έναν η περισσότερους σχετιζόμενους υποψήφιους εγκαταστάτες-φυσικά πρόσωπα για ένταξη στο Ψηφιακό Μητρώο Εγκαταστατών με δυνατότητα επισύναψης εγγράφων ανά αίτηση (υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη-φυσικού προσώπου, δικαιολογητικά επαγγελματικής πιστοποίησης κλπ)
 • Δυνατότητα διόρθωσης / συμπλήρωσης εκκρεμοτήτων σε υποβληθείσα αίτηση εγκαταστάτηφυσικού προσώπου
 • Δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων για τους Εγκαταστάτες-φορείς (πχ στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφικό κείμενο εμπειρίας κλπ)
 • Δυνατότητα διαγραφής σχετιζόμενου εγκαταστάτη-φυσικού προσώπου

Για τους διαχειριστές του ΨΜΕ:

 • Παροχή κατάλληλου CMS για την ενημέρωση του πληροφοριακού micro-site με νέες πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω του δημόσια προσβάσιμου micro-site με πληροφορίες για το Πρόγραμμα.
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των αιτημάτων, με πολλαπλά βήματα ελέγχου, αξιολόγησης, συμπλήρωσης εκκρεμοτήτων, έγκρισης, αναστολής, απόρριψης και επεξεργασία αυτών – συμπεριλαμβανομένου ελέγχου προϋποθέσεων.
 • Δυνατότητα αναστολής και διαγραφής Εγκαταστάτη-φορέα από το ΨΜΕ.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και:

 • Η θέση του συστήματος σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και η υποστήριξη της λειτουργίας του έως και την ολοκλήρωση του έργου.
 • Υποστήριξη λειτουργίας και περαιτέρω βελτίωση (επιμέρους αναπτύξεις και προσαρμογές) για το σύνολο της χρονικής διάρκειας του έργου, ως αποτέλεσμα νέων αναγκών που προκύπτουν.
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης βάσει SLA (8×5) από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία έως και την ολοκλήρωση του έργου.

Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε υποδομές που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Το σύστημα (δικαίωμα χρήσης) διατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή προς χρήση-αξιοποίηση για το σύνολο του Προγράμματος και δεν περιορίζεται στο χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες υπηρεσίες (υποστήριξης, παροχής υποδομών κλπ.).

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει χωριστά περιβάλλοντα ανάπτυξης/δοκιμών και παραγωγικής και θα πρέπει να προβλέψει διαδικασία για την μεταφορά των αλλαγών που εγκρίνονται μετά τις δοκιμές και ελέγχους, στο παραγωγικό περιβάλλον.

Η διαδικασία

Οι διαχειριστές θα καλούνται να επιλέξουν εγκαταστάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών μέσα από Μητρώο Εγκαταστατών που θα συσταθεί γι΄ αυτό το σκοπό. Οι επιλεχθέντες εγκαταστάτες θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, που θα αναπτύξει και θα λειτουργεί η ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Κάθε εγκαταστάτης, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αιτείται την έκδοση επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Η ΚτΠ θα διενεργεί έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και αφού επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί θα λαμβάνουν την επιχορήγηση.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο πάροχος που κάνει «άλμα» και αλλάζει τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας

Ποια είναι μία από τις σημαντικότερες ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, όσον αφορά τη χρήση του smartphone; Τι είναι αυτό για το οποίο διαρκώς αγωνιούν...

Intrakat: Σύμβαση €9,75 εκατ. με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού, η Intrakat υπέγραψε εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας – πλαισίου, διάρκειας 3 ετών, με την δημόσια εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας», προϋπολογισμού ύψους...

Mastercard Fintech Forum: Μεγάλος νικητής η καινοτομία – Coriunder και Moveo.ai είναι οι δύο fintech που ξεχώρισαν

Η Mastercard στέκεται αρωγός στην ανάδειξη των νεοφυών επιχειρήσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο, υλοποιώντας για ακόμα μία φορά την επιτυχημένη εκδήλωση για το οικοσύστημα του...

Η Salesforce λανσάρει τεχνητή νοημοσύνη νέας γενιάς για το Slack

Η Salesforce ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Slack AI, μιας εύκολης και αξιόπιστης δημιουργικής ΤΝ (AI) που διατίθεται εγγενώς στο Slack, ως «απάντηση» στις ανάγκες...

Η Nova επιστρέφει στην πόλη, επενδύοντας σε βιώσιμα κτίρια

Η νέα Nova, συμπληρώνοντας ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, μετεγκαθίσταται στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία είναι πλέον η νέα έδρα της εταιρείας, και σε τρεις...