13.7 C
Athens
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Προ των πυλών το CRM του δημοσίου – Νέο, αναβαθμισμένο gov.gr

Στις ράγες μπαίνει η αναβάθμιση του gov.gr, ώστε να παρέχει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και να κάνει πραγματικότητα την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου.

Το υπουργείο ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας προκήρυξε το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προϋπολογισμού άνω των 130 εκατ. ευρώ (108 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Η Δημιουργία της «Ενιαίας ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων», αποτελεί τον πυρήνα των δράσεων, με στόχο την ενσωμάτωση ανασχεδιασμένων διαδικασιών, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να πραγματοποιούν σημαντικό μέρος των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση ηλεκτρονικά, από παντού (anywhere), οποτεδήποτε (anytime) και για ο,τιδήποτε (anything).

Οι στόχοι του CRM του δημοσίου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της πολιτικής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας κατά τη χρονική περίοδο 2020-2025 όπως αποτυπώνεται στην Ψηφιακή Βίβλο – που είναι υπό τελική διαμόρφωση μετά τη δημόσια διαβούλευση στην οποία τέθηκε – έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες στοχεύσεις:

 • Ψηφιακή Εξυπηρέτηση: Ο πολίτης σταματά να προσκομίζει έγγραφα που τον αφορούν, τα οποία μπορεί να παραχθούν μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου
 • Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων κινητών συσκευών
 • Πολιτο-κεντρική προσέγγιση του σχεδιασμού των ψηφιακών υπηρεσιών
 • Διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία: Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να είναι αποδοτική στη χρήση πόρων, να είναι αμερόληπτη και εκ των ουκ άνευ διάφανη στη λειτουργία της
 • Επαναχρησιμοποίηση δομικών στοιχείων και λύσεων: Η υλοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών βασίζεται σε αρθρωτό μοντέλο ανάπτυξης που εξασφαλίζει την επαναχρησιμοποίηση δομικών στοιχείων και λύσεων, τα οποία με τη σειρά τους υιοθετούν διαδεδομένα πρότυπα και ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας
 • Συμμετοχικότητα
 • Διευκόλυνση της Διασυνοριακής Εξυπηρέτησης των Πολιτών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πολιτικών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας έχουν προβλεφθεί μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Δράσεις που βελτιώνουν την λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων.
 2. Βραχυπρόθεσμες δράσεις
 3. Μακροπρόθεσμες δράσεις.

Καινοτόμα ψηφιακά κανάλια

Από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών καναλιών.

Κύριος στόχος του Έργου είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης. Ως προϋπόθεση τούτου αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία της ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε η ψηφιακή υποδομή να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε όλο το εύρος του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης της δημόσιας διοίκησης.

Το έργο θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη Υλοποίηση και Παραγωγική Λειτουργία έργων ΤΠΕ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης παρέχοντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε νέες προηγμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών που θα προσφέρονται πάνω από το νέο οριζόντιο σύστημα CRMS με τρόπο ευέλικτο και ελαστικό.

Τα οφέλη από το CRM του δημοσίου

Στα αναμενόμενα οφέλη συμπεριλαμβάνονται:

 1. Δημιουργία και τήρηση σε ένα και μόνο σύστημα ενιαίας και ολοκληρωμένης (3600) εικόνας του συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και της σχέσης του με το δημόσιο, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα ή κανάλι επικοινωνίας που απαιτείται για τις συναλλαγές του με τον εκάστοτε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. taxis, e-efka κτλπ.). Αντίστοιχα, η Δημόσια Διοίκηση θα έχει συγκεντρωμένες σε ένα σημείο όλες τις αλληλεπιδράσεις του με το Δημόσιο, δηλαδή ερωτήματα, αιτήματα, υποθέσεις του συναλλασσόμενου ανεξάρτητα από το εκάστοτε κανάλι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φυσική παρουσία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.) ή φορέα εξυπηρέτησης.
 2. Αντικειμενική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων συνεργαζόμενων Φορέων προς τους τελικούς αποδέκτες τους, πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς η ψηφιακή υποδομή εξυπηρέτησης θα διευκολύνει την ταχύτερη και συνεπέστερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναλλασσόμενων.
 3. Θεμελιώνεται ένα πλαίσιο ενιαίας λειτουργίας και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του έργου της Δημόσιας Διοίκησης.
 4. Ολοκληρωμένη πληροφόρηση των χρηστών-υπαλλήλων (service agents) που έρχονται σε ηλεκτρονική ή μη επαφή με συναλλασσόμενους σε όλο το εύρος του πολυκαναλικούσυστήματος ώστε να μπορούν να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο εξυπηρέτηση ποιότητας με τρόπο συνεπή.
 5. Βελτίωση της συνολικής “εμπειρίας του Πολίτη”, λόγω της κεντρικής υπόστασης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (reusable service processes), μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται συνεπής αντιμετώπιση των συναλλασσόμενων με όρους αυξημένης ποιότητας (ταχύτητα διεκπεραίωσης) και κλιμάκωσης (scaling) ανεξαρτήτως του καναλιού επικοινωνίας, του είδους και της έντασης των αναγκών εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής δεν θα προϋποθέτει πλέον την κατανόηση της δομής και του τρόπου λειτουργιών των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου από τον κάθε συναλλασσόμενο.
 6. Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου μέσω της υποστήριξης των φορέων κατά την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών.
 7. Αύξηση της διαφάνειας, προώθηση της καινοτομίας και εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη σε δεδομένα της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης.
 8. Βελτίωση της δυνατότητας διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας δεδομένης της κεντρικής υπόστασης της ψηφιακής υποδομής και ως εκ τούτου διευκόλυνση της εφαρμογής ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της χώρας.
 9. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων (ανθρώπινων και μη) που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της εκτεταμένης αξιοποίησης αυτοματοποιημένων μεθόδων καθώς και βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης και διαρκούς βελτίωσης των ροών εργασίας. Αυτό θα υποστηριχθεί από τους δείκτες απόδοσης (KPIs) και τις αναφορές και dashboards του Σταδίου 1. Στα πλαίσια του Σταδίου 2, οι δείκτες αυτοί, θα πρέπει να αξιοποιηθούν με την ανάπτυξη των απαιτούμενων μοντέλων, για θέματα πρόγνωσης (predictive analytics) και προγραμματισμού παραγωγικής ικανότητας (capacity planning) με στόχο την ορθολογική χρήση πόρων και την βελτίωση της εμπειρίας του Πολίτη.
 10. Η εξοικονόμηση πόρων στους συνεργαζόμενους Φορείς λόγω ενίσχυσης των υποδομών εξυπηρέτησης τους και παράλληλης αύξησης της παραγωγικότητας των στελεχών τους.
 11. Οικονομίες κλίμακας μέσω της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι αφιερώνονται στην εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων.
 12. Οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης του ολικού κόστους κτήσης (TCO) των υποδομών του έργου, δηλαδή τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας (CaPex) όσο και στα κόστη που αφορούν στην λειτουργία (OpEx) υποδομών ΤΠΕ και γενικότερα πόρων για την διαχείριση σχέσεων και την εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων.
 13. Διευκόλυνση της υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών. Μέσα από το Περιβάλλον Ανάπτυξης και Ψηφιακής Λειτουργίας Υπηρεσιών το οποίο θα προσφέρει τα απαραίτητα πρότυπα, πλατφόρμες και εργαλεία για την αξιοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής και εν τέλει την αύξηση ποιότητας, ταχύτητας και κόστους δημιουργίας νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

The Best TV: H τηλεόραση που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

Ιστορίες που άλλαξαν τους κανόνες της τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα στούντιο, βραβευμένες σειρές που μένουν σταθερές μέσα στα χρόνια, βρίσκονται διαθέσιμες με όλους τους...

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Χριστούγεννα στην COSMOTE TV με πάνω από 120 ταινίες

Το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανεύει και φέτος στην COSMOTE TV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Από την Παρασκευή 8/12 έως...

Αν δεν προετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε να αποτύχετε: 7+1 στρατηγικές για να αποφύγετε τα δίχτυα των χάκερ

Το ερώτημα δεν είναι εάν, αλλά το πότε θα πέσετε θύμα χάκερ, λέει ο Tony Anscombe, Chief Security Evangelist της παγκόσμιας εταιρείας ψηφιακής ασφάλειας...

AWS: Το πρώτο ευρωπαϊκό Outpost Testing Lab στην Ελλάδα είναι γεγονός

Η Amazon Web Services (AWS) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του πρώτου ευρωπαϊκού Outpost Testing Lab (OTL) στην Ελλάδα. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, πελάτες, συνεργάτες αλλά...

Όταν η κοινωνική συμπεριφορά ενός εργαζομένου γίνεται απειλή για την επιχείρηση

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου τα αθώα GIF και τα κοινόχρηστα έγγραφα μπορούν να αποτελέσουν απειλή, η προστασία της συνεργασίας στο cloud από το...