31.9 C
Athens
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024

ΚτΠ: Προκήρυξε διαγωνισμό για Ανεξάρτητο Ελεγκτή για τα Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Η υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης χωρίς παρεκκλίσεις προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ κοινοτικών ενισχύσεων αποτελεί προτεραιότητα για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της προχωρά σε διαγωνισμό για την επιλογή ανεξάρτητου ελεγκτή με στόχο την σωστή διαχείριση των κονδυλίων και την έγκυρη αποταμίευσή τους.

Η εφαρμογή του  εθνικού και ενωσιακού δικαίου και, ιδίως, των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της διπλής χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση των έργων  και τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, συμπεριλαμβάνονται στο έργο Ανεξάρτητου Ελεγκτή τη θέση του οποίου προκήρυξε η ΚτΠ.

Συγκεκριμένα με στόχο να μην χαθούν κοινοτικά κονδύλια αλλά και την έγκυρη εκταμίευση κονδυλίων και υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης η ΚτΠ  προχώρησε στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) όπως αυτό εκάστοτε ισχύει έργων που υλοποίει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), έργων που υλοποίει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» σύμφωνα με το καταστατικό της και τον εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Κανονισμό της  μπορεί να αναλάβει ως δικαιούχος την εκτέλεση έργων ή δράσεων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος ένταξης ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.

Στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ  (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» έχει ορισθεί ως φορέας υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

 1. «Ενέργειες για την Επιχειρησιακή Λειτουργία του Προσωπικού Βοηθού Ανεξάρτητης Διαβίωσης (Β)»
 2. «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ»
 3. «Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών»
 4. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων»
 5. «Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων»
 6. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της υλοποίησης των SubProject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
 7. «Αναβάθμιση και επέκταση πληροφοριακών συστημάτων τομέα Δικαιοσύνης.»
 8. «Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών»
 9. «Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης»
 10. «Σύστημα υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών»
 11. «Sub3.Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)»

Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επαρκής διαδρομή ελέγχου, αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να υπάρχει προβλεψιμότητα και κοινή κατανόηση για τις ακολουθούμενες μεθόδους.

Ο σκοπός της διαδικασίας συνίσταται στη βεβαίωση

α) της ορθής εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,

β) της ικανοποιητικής επίτευξης των εγκεκριμένων Οροσήμων και Στόχων,

γ) της μη ανάσχεσης ήδη επιτευχθέντων Οροσήμων και Στόχων του ελεγχόμενου έργου,

δ) της πρόληψης της απάτης και της διαφθοράς,

ε) της μη σύγκρουσης συμφερόντων,

στ) της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από άλλο Ταμείο ή πρόγραμμα της Ένωσης και

ζ) της συμμόρφωσης των Δράσεων και Έργων με την αρχή της Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους, όπου απαιτείται, βάσει του Κανονισμού.

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή. Σημειώνεται ότι εφαρμόζεται και στα Έργα των οποίων η υλοποίηση έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΣΑΑ, και μετά την 1η Φεβρουαρίου του 2020.

Διενέργεια Ελέγχου από Ανεξάρτητο Ελεγκτή

Για την επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και την πορεία υλοποίησης ή και ολοκλήρωσης του Έργου, ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής που ορίζεται με την ανωτέρω διαδικασία, διενεργεί διοικητικούς ελέγχους ή/και επιτόπιους, προκειμένου να ελεγχθούν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές του Έργου που δεν μπορούν να επαληθευθούν διοικητικά.

Στο ανωτέρω πλαίσιο ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής ελέγχει όλα τα στοιχεία και έντυπα που έχουν αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΤΑ, και βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη κάθε Οροσήμου/Στόχου, την ολοκλήρωση του Έργου και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εφαρμοστέου εθνικού και ενωσιακού δικαίου και, ιδίως, των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της διπλής χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση του Έργου και τη διαχείριση των κονδυλίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Εγχειρίδιο.

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής έχει ως στόχο τη συγκέντρωση επαρκών, πειστικών, κατάλληλων και αξιόπιστων τεκμηρίων ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του Φορέα υλοποίησης, λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ότι είναι αρκούντως κατάλληλο για την εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών που βαρύνουν το έργο και της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών αυτού που σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουν την επίτευξη του ελεγκτικού του σκοπού.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

TÜV AUSTRIA TRUST IT: Νέα Εποχή στην Κυβερνοασφάλεια

Η TÜV AUSTRIA, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ολιστικών υπηρεσιών τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εκπαίδευσης παγκοσμίως, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη...

Το Υπερταμείο παράγει οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον μέσω των νέων τεχνολογιών

Στόχος η σταδιακή ενσωμάτωση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών με βάση τα δεδομένα από τις θυγατρικές του Ομίλου, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας «Αρχιμήδης» Το Υπερταμείο,...

5G+: Η Cosmote πρώτη στην Ελλάδα διαθέτει εμπορικά δίκτυο τεχνολογίας 5G Stand-Alone

Για μια ακόμα φορά, η COSMOTE κάνει πρώτη το επόμενο βήμα στον τομέα των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, προχωρώντας στην εμπορική διάθεση του δικτύου...

Nova 5G Home Internet: Νέα προηγμένη λύση σταθερής τηλεφωνίας, με ταχύτητες έως 100 Mbps

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Nova 5G...

Πώς θα γίνει mainstream η ηλεκτροκίνηση: Αύξηση 194% στα σημεία φόρτισης έως το 2029

Της Νατάσας Φραγκούλη Στροφή προς την ηλεκτροκίνηση -αν και όχι με τους αρχικά προβλεπόμενους υπερ-ταχείς ρυθμούς- κάνει η παγκόσμια κοινότητα. Με την έλλειψη συγκροτημένων δικτύων...