19 C
Athens
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

ΚτΠ: Αναζητείται σύμβουλος  για να «τρέξει» τον διαγωνισμό του νέου TAXIS/ TAXISnet

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Πρόσκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για την ανάδειξη συμβούλου Ωρίμανσης του Έργου “Ανάπτυξη Νέου Ενοποιημένου ΟΠΣ Φορολογίας (TAXIS/ TAXISnet/ ELENXIS)”έκανε η ΚτΠ. Ο σύμβουλος θα αναλάβει να «τρέξει» τον διαγωνισμό που θα αντικαταστήσει τα βασικά συστήματα υποστήριξης της φορολογίας της ΑΑΔΕ, έργο προϋπολογισμού πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που εντάσσεται στην Συμφωνία Πλαίσιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Χώρας θα αναλάβει να ωριμάσει τεχνικός σύμβουλος, η θέση του οποίου προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πρόκειται για το νέο TAXIS/ TAXISnet, ένα έργο που θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ και θα αλλάξει τα βασικά συστήματα υποστήριξης της φορολογίας της ΑΑΔΕ, μέσα από εκσυγχρονισμό των συστημάτων που πλέον θεωρούνται αναχρονιστικά μια και δεν μπορούν να συνδεθούν με σύγχρονα συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚτΠ προχώρησε σε Πρόσκληση Υποβολής Εξατομικευμένων Προσφορών για την θέση του συμβούλου Ωρίμανσης Έργου “Ανάπτυξη Νέου Ενοποιημένου ΟΠΣ Φορολογίας (TAXIS/ TAXISnet/ ELENXIS)”.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Σύμβασης, αφορούν στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην ωρίμανση του Έργου “Ανάπτυξη Νέου Ενοποιημένου ΟΠΣ Φορολογίας (TAXIS/ TAXISnet/ ELENXIS)”. Αναλυτικότερα, το έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει:

 • τον αναλυτικό προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων
 • την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης
 • τον προσδιορισμό και την περιγραφή των κανονιστικών παραμέτρων που θα διέπουν το σχετικό διαγωνισμό (Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Κριτήρια Επιλογής, Κριτήρια Ανάθεσης, Διαδικασία αξιολόγησης κ.λπ.)
 • τον καθορισμό της μεθόδου εκτέλεσης του Έργου, οργανωμένη σε επιμέρους Φάσεις και Παραδοτέα
 • τη σύνταξη αναλυτικού πίνακα παραδοτέων
 • τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου
 • τη σύνταξη πίνακα συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς
 • τη σύνταξη πίνακα οικονομικής προσφοράς
 • τον καθορισμό του πλαισίου συντήρησης και επικαιροποίησης των παραδοτέων του έργου μετά την ολοκλήρωσή του (κόστος και υπηρεσίες συντήρησης, πλαίσιο εγγυημένης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, διαδικασία υλοποίησης και ενσωμάτωσης αλλαγών κ.λπ.)

Οι ευθύνες που θα έχει ο Σύμβουλος

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του Σχεδίου διακήρυξης, ο Σύμβουλος θα έχει την ευθύνη για:

 • την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης και στην ενσωμάτωση στο Τεύχος Διακήρυξης σχετικών παρατηρήσεων
 • την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για διευκρινίσεις, ερωτήματα ή ενστάσεις/ προσφυγές που μπορεί να υποβληθούν
 • την υποστήριξη κατά την φάση υποβολής των προσφορών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής διευκρινήσεων σε αιτήματα των υποψηφίων)
 • τη Νομική συνδρομή σε θέματα σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία και συγκεκριμένα:

o            την ερμηνεία διατάξεων για την εφαρμογή της εκάστοτε και κατά περίπτωση ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων,

o            τον έλεγχο όλων των εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως προς τη νομική τους διάσταση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

Τα παραδοτέα του Έργου θα είναι τα κάτωθι:

 • Τεύχος Διακήρυξης
 • Δύο (2) Τετραμηνιαίες Αναφορές Υπηρεσιών Υποστήριξης, στις οποίες θα γίνεται αναλυτική αναφορά/ περιγραφή του συνόλου των Υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το Σύμβουλο κατά τη διάρκεια του τετράμηνου αναφοράς.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της εκτελεστικής Σύμβασης. Στο χρόνο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι παραλαβής των παραδοτέων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ

Τα βασικά συστήματα πληροφορικής της ΑΑΔΕ – TAXIS, TAXISnet και Elenxis – λειτουργούν για περισσότερα από 20 χρόνια. Τα προβλήματα και οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά τα συστήματα αναλύθηκαν στο πλαίσιο ενός έργου τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΔΝΤ το 2018.

Με βάση κριτήρια όπως η υποστήριξη από τον προμηθευτή του συστήματος και η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα, το TAXIS εκτιμήθηκε ως μη βιώσιμο. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του τρέχοντος φορολογικού συστήματος βασίζεται σε ένα παλαιότερο μοντέλο εργασίας, αυτό της ημιαυτόνομης περιφερειακής φορολογικής υπηρεσίας, από το οποίο απουσιάζουν οι κεντρικές λειτουργίες εξυπηρέτησης (back office) και οι προσεγγίσεις διαχείρισης των ροών εργασιών.

Στο παρελθόν, η ΑΑΔΕ επενδύοντας κυρίως στην ανάπτυξη παλαιού τύπου τεχνολογιών, ώστε να επεκτείνει τη λειτουργικότητά τους, δεν επιχείρησε να αντιμετωπίσει το βασικό ζήτημα αντικατάστασης των κεντρικών ΙΤ συστημάτων. Η έλλειψη κατάλληλης δομής και τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες πληροφορικής, καθώς και οι περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι που αντιμετώπιζαν την αυξανόμενη πίεση για καλύτερα αποτελέσματα στις επιχειρησιακές λειτουργίες της ΑΑΔΕ, δημιούργησαν ένα περιβάλλον που δεν επέτρεπε να σχεδιαστούν νέες αρχιτεκτονικές και να αναπτυχθούν λύσεις βασισμένες σε νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Αντικατάσταση των βασικών συστημάτων υποστήριξης της φορολογίας της ΑΑΔΕ

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το αντικείμενο του έργου «Ανάπτυξη Νέου Ενοποιημένου ΟΠΣ Φορολογίας (TAXIS/ TAXISnet/ ELENXIS)» είναι η αντικατάσταση των βασικών συστημάτων υποστήριξης της φορολογίας της ΑΑΔΕ και παράλληλα ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός της ΑΑΔΕ συνολικά. Η αντικατάσταση των βασικών πληροφοριακών συστημάτων θα συμβάλει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, στη συλλογή και στην αξιοποίηση των δεδομένων, στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης, καθώς και στην ανάπτυξη της δυνατότητας για αποτελεσματικότερη εργασία του προσωπικού.

Πέρα από τον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας, το έργο στοχεύει και  στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, του περιβάλλοντος και των διαδικασιών των σημερινών TAXIS – TAXISnet, αλλά και γενικά στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΑΔΕ προς τον φορολογούμενο.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο θα προχωρήσει στην προμήθεια μιας έτοιμης λύσης «COTS» (Commercial Off the Shelf), με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού.

Οι λειτουργικές περιοχές που θα υλοποιηθούν μέσω της έτοιμης λύσης

Οι λειτουργικές περιοχές που θα υλοποιηθούν μέσω της έτοιμης λύσης – ή συνδυασμό έτοιμων λύσεων (με τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις και προσαρμογές) που θα προτείνει ο ανάδοχος – είναι οι εξής:

 • Μητρώο: Η περιοχή αυτή θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κλπ.
 • Λογιστική: Θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους. Παράλληλα, θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς. Θα διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο μία συνολική «εικόνα φορολογούμενου», όπου όψεις της θα διατίθενται στους φορολογούμενους μέσω της λειτουργικότητας «Εικόνα Φορολογουμένου, Γνωστοποιήσεις και Αρωγή».

Υπηρεσίες δηλώσεων φορολογουμένων, Βεβαίωση φόρου και πραγματοποίηση Πληρωμών

 • Υπηρεσίες δηλώσεων φορολογουμένων, Βεβαίωση φόρου και πραγματοποίηση Πληρωμών: Θα περιλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν στο σύνολο των υποχρεώσεων για δηλώσεις που φέρει ο κάθε φορολογούμενος σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ανάλογα με το προφίλ του φορολογουμένου, ο φορολογούμενος θα καλείται να βεβαιώνει προσυμπληρωμένες φόρμες, είτε να συμπληρώνει φόρμες που παρέχονται από το σύστημα. Το σύστημα θα προβαίνει σε διασταύρωση από τρίτες πηγές εφόσον ενδείκνυται, θα εκτελεί υπολογισμούς φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων και συμψηφισμών, θα βεβαιώνει την υποχρέωση ή την επιστροφή φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.
 • Εικόνα Φορολογουμένου, Γνωστοποιήσεις και Αρωγή: Θα περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργικοτήτων μέσω των οποίων ο φορολογούμενος θα είναι αποδέκτης ενημερώσεων και υπενθυμίσεων από την Αρχή, παθητικά ή και ενεργητικά μετά από δική του ενέργεια, όπως η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και εξουσιοδοτήσεων.
 • Συμμόρφωση: Θα περιλαμβάνει τη διαχείριση ρυθμίσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Αποτελεί την «κόκκινη» περιοχή όπου θα παρέχονται όλα τα μέσα στο φορολογούμενο για να παραμείνει στη πλευρά της οικειοθελούς συμμόρφωσης, ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις του.
 • Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων: Η λειτουργικότητα αυτή αφορά στην ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια. Θα παρέχει διαχείριση και εποπτεία της κάθε υπόθεσης από «άκρο σε άκρο», καταγράφοντας δεδομένα από πλήθος συστημάτων και λειτουργιών, καθώς και τις ενέργειες των εμπλεκομένων που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση της κάθε υπόθεσης.

Ανάλυση Κινδύνων: Θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες

 • Ανάλυση Κινδύνων: Θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες. Τα προφίλ θα αρχικοποιηθούν και θα συντηρούνται αξιοποιώντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, αναλόγως την περίπτωση και τα προβλήματα στα οποία επιδιώκεται λύση. Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων και να αναγνωρίζει ομοιότητες.
 • Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων: Θα περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις ελεγκτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υποστηρίζεται με δύο εκδοχές, μια για απομακρυσμένο έλεγχο και μια για επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του φορολογούμενου. Οι λειτουργικότητες θα καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ και εξωτερικές πηγές, προκειμένου για την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την μετέπειτα επεξεργασία των ευρημάτων του ελέγχου από τα στελέχη της ΑΑΔΕ.
 • Διοικητική Πληροφόρηση και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης: Η περιοχή αυτή ενδιαφέρει κυρίως επιτελικούς χρήστες και στελέχη της ΑΑΔΕ και παράγει τεκμηριωμένη γνώση βασισμένη σε αναφορές και εύληπτες οπτικοποιήσεις δεδομένων που συλλέγονται από τα υπόλοιπα συστήματα. Οι αναφορές και οι οπτικοποιήσεις της πληροφορίας αφορούν σε στατιστικά και δείκτες επίδοσης.
 • Ληξιαρχείο ηλεκτρονικών μέσων φορολογούμενου: Η περιοχή αυτή θα περιλαμβάνει υπηρεσίες διαπίστευσης, ταυτοποίησης και εγγραφής συστημάτων, που θα διαβιβάζουν με ασφαλή τρόπο δεδομένα προς την ΑΑΔΕ για λογαριασμό του φορολογούμενου, διασφαλίζοντας την εξουσιοδότησή του. Θα μπορούσε να αφορά φορολογικούς μηχανισμούς, ταμειακές και POS, ταξίμετρα, παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και συστημάτων ERP, καθώς και πληροφοριακά συστήματα λογιστών και φοροτεχνικών.

Το έργο αναμένεται να υλοποιήσει τις λειτουργικές περιοχές που περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο σε 7 κύματα.

Ενδεικτικά, για κάθε υφιστάμενη λειτουργική περιοχή υπό αντικατάσταση, μπορούν να προβλεφθούν τρεις φάσεις απόσυρσης / παράλληλης λειτουργίας:

 • Προπαρασκευή απόσυρσης: Μεταξύ άλλων, προετοιμασία εσωτερικού σχεδίου απόσυρσης συστήματος, προετοιμασία αρχειοθέτησης λογισμικού και τεκμηρίωσης, αποτύπωση ρόλων χρηστών για μετάπτωση στο νέο σύστημα, ενημέρωση προσωπικού και του κοινού για το πλάνο υλοποίησης και τη διαδικασία απόσυρσης επιχειρησιακών συστημάτων. (~9 μήνες)
 • Παράλληλη λειτουργία: Παράλληλη δοκιμαστική λειτουργία συστημάτων πριν την οριστική παραλαβή. (~3 μήνες)
 • Σταδιακή απόσυρση υφιστάμενου συστήματος: Σταδιακή διακοπή εξυπηρέτησης και όδευση προς το νέο σύστημα ανά ομάδες χρηστών, λειτουργικότητες, εφαρμογές, σύμφωνα με το σχέδιο απόσυρσης, υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών. (~6 μήνες)

Υλοποίηση πριν το τέλος του 2025

 • Κύμα 1: Παράδοση του λογισμικού εγκατεστημένου, έχοντας μεταπέσει στη νέα κατάσταση το Μητρώο, η Λογιστική, η εικόνα φορολογουμένου, οι Γνωστοποιήσεις και η Αρωγή, καθώς και οι Υπηρεσίες δηλώσεων φορολογουμένων, Βεβαίωση φόρου και πραγματοποίηση Πληρωμών για δύο μεγάλες κατηγορίες φόρων: Τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ
 • Κύμα 2: Υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων
 • Κύμα 3: Ανάλυση και αποτίμηση κινδύνων

Υλοποίηση μετά το 2025 (μέχρι το τέλος του 2028)

 • Κύμα 4: Θα παραδοθεί η Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων, μαζί με τις λοιπές κατηγορίες φόρων που δεν περιλαμβάνονται στο Κύμα 1
 • Κύμα 5: Συμμόρφωση (εθελοντική και υποχρεωτική) και μητρώο ηλεκτρονικών και μέσων φορολογουμένου
 • Κύμα 6: Προηγμένη επιλογή υποθέσεων για έλεγχο (μέρος του αντικειμένου της λειτουργικής περιοχής «Υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων»)
 • Κύμα 7: Διοικητική Πληροφόρηση και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης

Προϋπολογισμός: 100.728.424,00 ευρώ.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο πάροχος που κάνει «άλμα» και αλλάζει τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας

Ποια είναι μία από τις σημαντικότερες ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, όσον αφορά τη χρήση του smartphone; Τι είναι αυτό για το οποίο διαρκώς αγωνιούν...

Intrakat: Σύμβαση €9,75 εκατ. με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού, η Intrakat υπέγραψε εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας – πλαισίου, διάρκειας 3 ετών, με την δημόσια εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας», προϋπολογισμού ύψους...

Mastercard Fintech Forum: Μεγάλος νικητής η καινοτομία – Coriunder και Moveo.ai είναι οι δύο fintech που ξεχώρισαν

Η Mastercard στέκεται αρωγός στην ανάδειξη των νεοφυών επιχειρήσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο, υλοποιώντας για ακόμα μία φορά την επιτυχημένη εκδήλωση για το οικοσύστημα του...

Η Salesforce λανσάρει τεχνητή νοημοσύνη νέας γενιάς για το Slack

Η Salesforce ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Slack AI, μιας εύκολης και αξιόπιστης δημιουργικής ΤΝ (AI) που διατίθεται εγγενώς στο Slack, ως «απάντηση» στις ανάγκες...

Η Nova επιστρέφει στην πόλη, επενδύοντας σε βιώσιμα κτίρια

Η νέα Nova, συμπληρώνοντας ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, μετεγκαθίσταται στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία είναι πλέον η νέα έδρα της εταιρείας, και σε τρεις...