17.5 C
Athens
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, 2022

Η ABEC σύμβουλος της ΚτΠ για τα τεχνικά έργα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου

Η υλοποίηση των έργων που θα προκηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης χωρίς καθυστερήσεις θα αναλάβει σύμβουλος του πρόεδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ΚτΠ.

Ειδικότερα το έργο: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας με την επωνυμία “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” στο πλαίσιο ανάληψης εκτέλεσης τεχνικών έργων συναφών με τους σκοπούς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης». στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: «ΕΪΜΠΕΚ ΕΕ» με δ.τ. «ABEC ATHENS BUSINESS ENGINEERING CONSULTING»,

Αντικείμενο Σύμβασης:

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας με την επωνυμία “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” στο πλαίσιο ανάληψης εκτέλεσης τεχνικών έργων συναφών με τους σκοπούς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα στο άρθρο 1 του καταστατικού της ΚτΠ προστέθηκε η ανάληψη της εκτέλεσης τεχνικών έργων συναφών με τους σκοπούς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή από άλλα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, ή/και εθνικά προγράμματα με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού ή/και μέσω κάθε άλλης πηγής χρηματοδότησης.

Προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού συστάθηκε στην εταιρία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: i) Τμήμα Συμβάσεων Τεχνικών Έργων και ii) Τμήμα Επίβλεψης Τεχνικών Έργων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων λειτουργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. Είναι αρμόδια για την ορθή εκτέλεση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και για την ορθή παρακολούθηση των υπό παραλαβή έργων στο στάδιο της Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβής τους, με τα οποία είναι επιφορτισμένη σύμφωνα με τις συμβάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω ρόλου της, έχει ιδίως τις κάτωθι αρμοδιότητες:

– Διασφαλίζει ότι τα έργα κατασκευάζονται, όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε Σύμβασης, τις εγκεκριμένες μελέτες και την κείμενη νομοθεσία.

– Παρακολουθεί την πρόοδο των έργων σύμφωνα με τα αντίστοιχα συμβατικά χρονοδιαγράμματα.

– Συντονίζει τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις για την έγκαιρη οριστικοποίηση των μελετών και των έργων.

– Ελέγχει και εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τους Λογαριασμούς των έργων.

– Εποπτεύει τις απολογιστικές εργασίες.

– Αντιμετωπίζει τις τυχόν βλάβες, τα ελαττώματα και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των έργων και διασφαλίζει την καταλληλότητα των υλικών.

– Μεριμνά για τις παραλαβές των έργων.

– Ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για πάσης φύσεως θέματα σχετικά με τα έργα αρμοδιότητας των Τμημάτων της.

– Επικοινωνεί με τους Αναδόχους των έργων για την επίλυση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων.

– Συνεργάζεται με τρίτους φορείς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Υλοποιεί έργα αναληφθέντα από την εταιρεία, στο πλαίσιο συναφθεισών Προγραμματικών Συμβάσεων.

– Προβαίνει στη σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Α.Π.Ε. για αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες και εισηγείται την έγκρισή τους.

– Εισηγείται ενώπιον του αρμοδίου οργάνου για τις όποιες διαφωνίες με τον Ανάδοχο, για την σύσταση των Επιτροπών Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβής των έργων καθώς και για τηνμνέγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής.

– Προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και εκδίδει κάθε, αναγόμενη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πράξη, με σκοπό την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση έργων από την εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας ο Διευθύνων Σύμβουλος, που είναι όργανο της διοίκησης της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης της και του παρόντος Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες, και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας.

Κατά τα ως άνω κρίνεται αναγκαία η επιλογή αναδόχου με αντικείμενο έργου την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας με την επωνυμία “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” στο πλαίσιο ανάληψης εκτέλεσης τεχνικών έργων, λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρόκειται για μία νέα διεύθυνση στην εταιρία με εξειδικευμένο αντικείμενο.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Γιορτή του Ποδοσφαιριστή και της Ποδοσφαιρίστριας αποκλειστικά στο Novasports!

Η γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι και φέτος στο Novasports! Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στις 19:00, οι φίλοι του ποδοσφαίρου, θα έχουν την ευκαιρία...

Σε διαβούλευση μέχρι 19 Δεκεμβρίου το 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership (OGP)

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην παγκόσμια πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση – «Open...

Vimodji: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για την καινοτόμο ελληνική startup

Με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς ενισχύει τη βάση των χρηστών του το Vimodji, το καινοτόμο ελληνικό startup, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής video μηνυμάτων...

Regate Effective – SFA επιλέγει η PROVIL S.A. πραγματοποιώντας έως και 35% ανάπτυξη το 2022

H Regate, μέλος του Ομίλου SOFTONE, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Regate Effective – SFA στην Provil. Η Provil , η ελληνική εταιρεία που για περισσότερα...

Απλά Ψηφιακά: Η AWS, οι εξελίξεις στη Lamda Hellix, η Nova και το… YouTube

Τα σχέδια της Amazon Web Services για την χώρα μας, τις εξελίξεις στον κλάδο των Data Center αλλά και τα ευρύτερα νέα της εγχώριας...