19.1 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Έρευνα θα καταγράψει τις ανάγκες χρηστών εφαρμογών τηλεργασίας στο Δημόσιο

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Την ανάγκη να «θωρακιστούν» οι φορείς του δημοσίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως τις ανέδειξε η πανδημία, και να μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους μέσω τηλεργασίας αναγνωρίζει η πολιτεία και προχωρά στη λήψη μέτρων…

Έτσι η Κοινωνία της Πληροφορίας η ΚτΠ προχώρησε σε απευθείας ανάθεση σχετικής μελέτης στην SMR CONSULTANTS, η οποία με την μέθοδο των συνεντεύξεων σε τουλάχιστον 50 φορείς του δημοσίου θα καταγράψει τις ανάγκες για εφαρμογές τηλεργασίας στην Δημόσια Διοίκηση. Πρόκειται για το έργο: «Έρευνα για την καταγραφή των αναγκών χρηστών εφαρμογών τηλεργασίας στη Δημόσια Διοίκηση», χρηματοδοτούμενο από την Έκτακτη Επιχορήγηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο αυτό  σχετίζεται με την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού και Συνδέσεων για τη Δράση “Επιχειρησιακή Συνέχεια» που στόχο έχει να διασφαλιστεί η εξ αποστάσεως εργασία των δημοσίων υπαλλήλων όπου και όταν απαιτηθεί.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 72,4 εκατ. ευρώ και θα εξασφαλίσει, για μια ενδεικτική ομάδα δημόσιων υπαλλήλων, σε όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερους Φορείς της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, την εκπλήρωση  εκείνων των προϋποθέσεων οι οποίες δύναται να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλη  τη Δημόσια Διοίκηση.

Εφαρμογές της τηλεργασίας

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διενέργεια Έρευνας μεταξύ επιλεγμένων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σχετικά με τις εφαρμογές τηλεργασίας που θα ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία των Φορέων και την ικανοποίηση των χρηστών τους, στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον.

Οι φορείς που θα επιλεγούν θα πρέπει:

 • να έχουν στο πρόσφατο παρελθόν εφαρμόσει μοντέλο τηλε-εργασίας,
 • να έχουν αποκτήσει άδειες χρήσης προϊόντων της εταιρίας Microsoft στο πλαίσιο του «Enterprise Agreement», που έχει συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο για την προμήθεια προϊόντων της εν λόγω εταιρίας.

Το δείγμα φορέων που θα επιλεγεί, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πενήντα (50) φορείς και θα πρέπει να παρουσιάζει διαστρωμάτωση (stratification) όσον αφορά: το είδος των Φορέων (Υπουργεία, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητες Αρχές, Ανώνυμες Εταιρίες) και το μέγεθος των Φορέων.

Η έρευνα

Η έρευνα θα διενεργηθεί στη βάση δομημένων συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν με εξουσιοδοτημένους χρήστες των Φορέων, με τη χρήση συγκεκριμένου προτύπου.

Στο συγκεκριμένο πρότυπο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

 • Εμπειρία του Φορέα στο πεδίο της τηλε-εργασίας,
 • Εφαρμογές που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν,
 • Εργασίες – ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τηλε-εργασίας,
 • Προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί,
 • Ανάγκες – Απαιτήσεις.

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων μετά την επεξεργασία, θα ταξινομηθούν και θα ομαδοποιηθούν κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη του περιεχομένου των εκτελεστικών συμβάσεων που θα ανατεθούν στη βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο που πρόκειται να συνάψει η ΚτΠ ΜΑΕ, για την κάλυψη των αναγκών της από 14-07-2021 Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του έργου «Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα».

Σκοπιμότητα

Η ΚτΠ ΜΑΕ, στο πλαίσιο της από 14-07-2021 Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί το Έργο «Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα». Αντικείμενο του Έργου, αποτελεί η υλοποίηση Πιλοτικών Ενεργειών που σχετίζονται με την Τηλεργασία σε συγκεκριμένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα είναι αντιπροσωπευτικοί σε επίπεδο αρμοδιοτήτων στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης (πχ Υπουργείο, Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητη Αρχή κλπ.).

Στο πλαίσιο των Πιλοτικών Ενεργειών, θα υλοποιηθούν επιχειρησιακά σενάρια υποστήριξης της Τηλεργασίας στους επιλεγμένους φορείς, με τη χρήση μιας σειράς εργαλείων με στόχευση:

 1. την εφαρμογή αυτών των επιχειρησιακών σεναρίων με τη χρήση πληροφοριακών εργαλείων στην κανονική λειτουργία των επιλεγμένων φορέων,
 2. την ανάδειξη των σεναρίων αυτών σε επαναλήψιμες καλές πρακτικές, που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση των ίδιων ή/και παρόμοιων πληροφοριακών εργαλείων, με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην Πιλοτική Εφαρμογή,
 3. επιλεγμένες λειτουργικότητες, όπως ιδίως η καταγραφή της ανθρωποπροσπάθειας των στελεχών που είναι σε τηλεργασία, να μπορούν να έχουν καθολική εφαρμογή με βάση τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της Πιλοτικής εφαρμογής.

Τα εργαλεία

Τα εργαλεία στη λειτουργικότητα των οποίων θα στηρίζονται και θα αφορούν τα σενάρια που θα αναπτυχθούν, αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εργαλεία Συνεργασίας (Collaboration Tools)
 2. Εργαλεία Σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων, αναθέσεων εργασιών
 3. Περιβάλλοντα Τηλεδιασκέψεων και Τηλεσυνεργασίας
 4. Εξειδικευμένα περιβάλλοντα Εικονικής Υποδομής Περιβάλλοντος Εργασίας (VDI)

Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν, θα είναι διαθέσιμα προς ανάκτηση από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε εξειδικευμένο δικτυακό τόπο που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του Έργου.

Στο παραπάνω πλαίσιο και προκειμένου να υλοποιηθούν οι εφαρμογές εκείνες που θα είναι σε θέση να καλύψουν το ευρύτερο δυνατόν φάσμα αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης στο χώρο της τηλε-εργασίας, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια έρευνας καταγραφής των αναγκών χρηστών, που προέρχονται από όλο το φάσμα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η μεγάλη γιορτή του γαλλόφωνου κινηματογράφου στην Ελλάδα με την υποστήριξη της NOVA

Η NOVA, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστήριξε το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 29...

SoftOne: Η πρώτη ελληνική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται στην πλατφόρμα SHOPRANOS

Η SoftOne, οδηγώντας για ακόμα μια φορά τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού και των cloud εφαρμογών, ανακοινώνει ότι το SHOPRANOS  γίνεται η...

Άνδρες και γυναίκες: Οι διαφορές ως προς τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών

Η νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky "The smart home of almost everything: From the fridge to TV, how we’ll embrace the year of the virtual assistant...

Με 10,6% θα τρέξουν οι επενδύσεις για κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη το 2023

  της Νατάσας Φραγκούλη Οι αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας, οι νέοι κανονισμοί και ο κλιμακούμενος κίνδυνος επιθέσεων ransomware λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης συνεχίζουν να οδηγούν...

Στην Profile το έργο αναβάθμισης του συστήματος τήρησης αρχείων των Δικαστηρίων

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμα ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποφάσισε ότι ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση...