21.3 C
Athens
Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

Ερχονται οι νέοι 8ψηφιοι Ταχυδρομικοί Κωδικοί – Κάθε κτίριο θα έχει διαφορετικό Τ.Κ.

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Νέοι 8ψήφιοι Ταχυδρομικοί Κώδικες θα δίνουν στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες γα κάθε περιοχή της Ελλάδας, όπως ποιες είναι οι ταχύτητες του Internet, αν έχει φυσικό αέριο, ποια είναι η κάλυψη από δίκτυα 4G και 5G, ενώ θα μειωθούν και οι αστοχίες στις παραδόσεις και παραλαβές από τις υπηρεσίες courier και τα κόστη παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προχωρά σε Δημόσια Διαβούλευση για την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Αναμόρφωση Συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της Χώρας» του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

Ο διαγωνισμός θα «τρέξει» με γοργούς ρυθμούς και θα αλλάξει τα δεδομένα στην χώρα, καθώς οι 8ψήφιοι Ταχυδρομικοί Κωδικοί θα προσδιορίζουν με ακρίβεια κτιρίου κάθε οικοδομικό τετράγωνο.

Δημόσια Διαβούλευση

Η ΚτΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης για χρονικό διάστημα μόλις 15 ημερών προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί άμεσα και ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα μέσα στο καλοκαίρι.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr

Η τελευταία αλλαγή των Ταχυδρομικών Κωδικών έγινε το 1983 όταν τα τρία ψηφία έγιναν πέντε και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση παρά τις συνεχείς οχλήσεις των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός Έργου

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε  2.249.130,00 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, και στα 2.788.921,20 ευρώ, με ΦΠΑ 24% 539.791,20 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης έως 519.030,00 ευρώ.

Κριτήριο Ανάθεσης  θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι μήνες. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προετοιμασία και εφαρμογή νέου συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων για τη χώρα σε επίπεδο κτηρίου, το οποίο θα βασίζεται σε γεωχωρικά δεδομένα.

Το εν λόγω σύστημα θα αποτελείται από 8 (οκτώ) αλφαριθμητικά ψηφία, εκ των οποίων τα 2 (δύο) πρώτα θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (περιφερειακές ενότητες κλπ.), το επόμενο 1 (ένα) θα αντιστοιχεί στο Δήμο της περιφερειακής ενότητας, τα επόμενα 3 (τρία) θα αφορούν στο οικοδομικό τετράγωνο, ενώ τα 2 (δύο) τελευταία θα προσδιορίζουν συγκεκριμένο κτίριο εντός του οικοδομικού τετραγώνου.

Το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη γεωχωρική πληροφορία, η οποία θα έχει δημιουργηθεί βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας INSPIRE, την εξειδίκευση των πληροφοριών που αφορούν στο οδικό δίκτυο με βάση το μοντέλο δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Οδών και Αριθμών (ΕΜΟΑ) που αναπτύσσεται παράλληλα. Τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες της επικράτειας.

Η μορφή ΤΚ έχει ως εξής:

Α Α Β Γ Γ Γ Δ Δ

Όπου:

 • ΑΑ: Αλφαβητικά ψηφία που αντιστοιχούν στην περιφερειακή ενότητα που ανήκει η διεύθυνση
 • Β: Αριθμητικό ψηφίο που αντιστοιχεί στον δήμο της περιφερειακή ςενότητας
 • ΓΓΓ: Αριθμητικοί χαρακτήρες που αντιστοιχούν στα οικοδομικά τετράγωνα κάθε δήμου
 • ΔΔ: Αλφαβητικά ψηφία που αντιστοιχούν σε ένα κτίριο εντός του οικοδομικού τετραγώνου

Η εφαρμογή του νέου συστήματος συνίσταται στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

 • Συγκέντρωση όλων των δεδομένων διευθύνσεων, είτε πρόκειται για άξονες οδικού δικτύου με πληροφορία ονόματος και εύρους αρίθμησης από έως, είτε για σημεία με οδό-αριθμό, είτε για πολύγωνα κτιρίων ή γεωτεμαχίων με οδό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα υπάρχουν κατ’ αρχάς στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε Δήμους που διαθέτουν GIS συστήματα με συναφείς πληροφορίες και δεδομένα και δευτερευόντως σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Αξιοποίηση των δεδομένων που παρέχονται από το Εθνικό Μητρώο Οδών και Αριθμών (ΕΜΟΑ) μέσω υπηρεσιών WMS και WFS.

Αξιολόγηση και ομογενοποίηση των δεδομένων

 • Αξιολόγηση και ομογενοποίηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και εντοπισμός των ελλείψεων σε περιοχές και σε ποιότητα. Οι ελλείψεις θα πρέπει να συμπληρωθούν. Π.χ. Όπου δεν έχουν σχεδιαστεί οδοί, θα πρέπει να σχεδιαστούν. Όπου δεν έχουν συλλεγεί ονόματα οδών ή/και αριθμών, θα πρέπει να συλλεχθούν. Οι εν λόγω πληροφορίες σε ότι αφορά στις οδούς θα ακολουθούν το μοντέλο δεδομένων του ΕΜΟΑ, ενώ το σύνολο αυτών θα μπορεί να προβληθεί με ακρίβεια τουλάχιστον στους ορθοφωτοχάρτες που παρέχονται ως υπηρεσία από την Ελληνικό Κτηματολόγιο. Παράλληλα θα διασφαλίζεται η σαφής αναφορά και ταυτοποίηση του δρόμου με ειδικό αναγνωριστικό ανά οδό και αριθμό προκειμένου να είναι εφικτή η ανταλλαγή – επικαιροποίηση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.
 • Αυτόματη παραγωγή ονομάτων για τις ανώνυμες οδούς: Ανώνυμος 1, Ανώνυμος 2 κλπ και ειδικό σταθερό αναγνωριστικό για κάθε νέα οδό που σχεδιάζεται σε συνεργασία με το EMOA.
 • Συγκέντρωση όλων των δεδομένων τετραγώνων. Αυτά τα δεδομένα υπάρχουν στο Κτηματολόγιο (ως Κτηματολογικές Ενότητες), στον ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS-ilots), στην ΕΛΣΤΑΤ, σε Δήμους, Υπουργεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
 • Σχεδίαση των αστικών περιοχών και των πολυγώνων κοινοτήτων.
 • Επιλογή των πρώτων 2 ψηφίων ώστε να διευκολύνεται η απομνημόνευση (π.χ. Π.Ε. Χανίων: ΧΝ).
 • Παραγωγή πολυγωνικής τοπολογίας με χρήση GIS με τους Δήμους.
 • Όπου δεν υπάρχουν τετράγωνα θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Επίσης, στις εκτός σχεδίου περιοχές, θα πρέπει να σχεδιαστούν επίσης τετράγωνα για να περιοριστεί η έκταση του νέου ΤΚ.
 • Παραγωγή πολυγωνικής τοπολογίας με τα οικοδομικά τετράγωνα, με χρήση GIS.
 • Με χρήση λογισμικών GIS θα πρέπει να γίνει τεμαχισμός (‘clustering’) των Δήμων έτσι ώστε το κάθε πολύγωνο να μην ξεπερνάει τα 100 ΟΤ.
 • Με χρήση λογισμικών GIS θα πρέπει να γίνει ‘ανά θέση’ του κωδικού του τετραγώνου στις οδούς που το περικλείουν και στη συνέχεια στα σημεία των κτιρίων.

Οι στόχοι

Ειδικότερα, με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν τρεις βασικοί στόχοι:

(α) Θα αρθούν σημαντικοί περιορισμοί του υφισταμένου συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων, οι οποίοι σχετίζονται με σημαντικές υστερήσεις έναντι των συστημάτων που πλέον τίθενται διεθνώς σε εφαρμογή, ιδίως σε πεδία όπως:

 • Η χρήση μόνο αριθμητικών ψηφίων (που περιορίζει σημαντικά το πλήθος των διαθέσιμων κωδίκων, προκαλώντας κορεσμό)
 • Η στατική αποτύπωση της αστικότητας, μη συνεπής αποτύπωση των μεγάλων πόλεων (>50.000 κατοίκους)
 • Ο ανεπαρκής διαχωρισμός των περιοχών βάσει του πληθυσμού
 • Η μη αποτύπωση της προσβασιμότητας των περιοχών
 • Οι υφιστάμενοι ΤΚ αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα μεγάλες γεωγραφικά περιοχές
 • Μη δυνατότητα συνειρμικής σύνδεσης του κωδικού με τη γεωγραφική περιοχή

(β) θα αρθεί μία σημαντική στρέβλωση που το ισχύον σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων προκαλεί στην παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα, καθώς αυτό είναι δομημένο κατ’ ακριβή εικόνα της λειτουργικής διάρθρωσης του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ), τα οποία και διευκολύνει, πρακτικά εις βάρος των εναλλακτικών φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών που λειτουργούν στη χώρα.

(γ) Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4487/2017 σε συνδυασμό με τα άρθρα 5,8 και 14 του ν. 3882/2010 (Α’166) το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο έχει ανατεθεί η ανάπτυξη, επεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση των Ταχυδρομικών Κωδίκων της επικράτειας θα μπορεί, μετά την υλοποίηση του εν λόγω έργου, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 «Για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στη Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)».

Ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι το σύνολο των κατοίκων της χώρας. Με το παρόν έργο, αφ’ ενός καθίσταται ακριβέστερη η απόδοση ταχυδρομικών κωδίκων και ευχερέστερη η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις οικονομικές οντότητες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, αφ’ ετέρου η ενημέρωση και η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με ταχυδρομικές πληροφορίες – πληροφορίες που έχουν σημαντική πρακτική και οικονομική χρησιμότητα- καθίσταται δραματικά ευχερέστερη.

Συνολικά οφέλη

Επίσης, αναφορικά με τα συνολικά οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου αναφέρονται τα εξής:

 1. Το κόστος των περιστατικών μη παράδοσης μετακυλίεται στους καταναλωτές μέσω υψηλότερης χρέωσης παροχής των υπηρεσιών μεταφοράς. Με την εν λόγω πρόταση, τα περιστατικά αναμένεται να μειωθούν σημαντικά, αφού ο κάθε ΤΚ θα αντιστοιχεί σε ένα κτίριο, όταν μέχρι τώρα μπορεί και να αντιστοιχούσε σε πολλά χωριά με εκατοντάδες ή χιλιάδες κτίρια, χωρίς οδαρίθμηση.
 2. Μεγαλώνει σημαντικά η ακρίβεια του ΤΚ καθώς πλέον ένας ΤΚ φορά σε ένα κτίριο εντός ενός συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου.
 3. Η δημιουργία του ΤΚ σε επίπεδο κτηρίου διευκολύνει την δρομολόγηση των διανομέων και βοηθά σε μέγιστο βαθμό τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής συνδυάζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους – χρόνου που απαιτείται.
 4. Επιτυγχάνεται προσδιορισμός κτηρίου με μόνο 8 ψηφία
 5. Δυνατότητα παρουσίασης των Ταχ. Κωδίκων, ως σύνολο γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων, σε μορφή που θα είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/2/EK “INSPIRE”

Τέλος, ο συνδυασμός των ανωτέρω οφελών θα δημιουργήσει σημαντική εξοικονόμηση κόστους στους ταχυδρομικούς φορείς.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε τα προϊόντα ήχου και εικόνας για το 2023

Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας σειράς audiovisual για το 2023, η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε σήμερα τις νέες εμπειρίες προβολής, που αντιπροσωπεύουν το...

Sunday Premiere: Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία «The Woman King» στη Nova

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η Viola Davis πρωταγωνιστεί σε μια γεμάτη δράση ιστορία που αφορά μία επίλεκτη γυναικεία μονάδα πολεμιστών! Οι συνδρομητές της Nova...

Η προσβασιμότητα συναντά τον τουρισμό: Η Evenly στην 31η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ

H Evenly, ως υποστηρικτής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, προσέφερε υπηρεσίες διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα και αυτόματου υποτιτλισμού, σε όλη τη διάρκεια της...

Η Nova αποτίει φόρο τιμής στη Βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll, Tina Turner

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου και τηλεπικοινωνιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική εικόνα του Rock n Roll,...

Απλά Ψηφιακά 98: Η Grandmama (Βίκυ Κλήμη) που συνδυάζει επιχειρηματικότητα και κοινωνική προσφορά, οι ψηφιακές πληρωμές και οι εξαγορές στην πληροφορική

Τον επιτυχημένο συνδυασμό της επιχειρηματικότητας με την κοινωνική προσφορά, αλλά και τα επόμενα βήματα του Grandmama ανέλυσε στον Δημήτρη Μαλλά και τη Νίκη Παπάζογλου...