20.9 C
Athens
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Έρχεται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Ένα ακόμα σημαντικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σε δημόσια διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων “mydigitaltourism.gr», που τρέχει με «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας και το Υπουργείο Τουρισμό επιδιώκουν να βάλουν τάξη στην τουριστική αγορά της χώρας μας, καθώς ο τουρισμός αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας με πάνω από το 30% του ΑΕΠ στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα απασχολεί το 25% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Αυτό θα επιτευχθεί με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης φτάνει €13.142.880,00 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός  με ΦΠΑ: €16.297.171,20) μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το έργο αφορά στη δημιουργία της πλατφόρμας «mydigitaltourism», τη διαλειτουργικότητα με δημόσια μητρώα και συστήματα, καθώς και τη σύνδεση με άλλα υπό δημιουργία μητρώα και  εφαρμογές του Υπουργείου Τουρισμού και άντληση στοιχείων από αυτά και την ψηφιοποίηση  αρχείων.

Ο τουριστικός τομέας αναπτύσσεται με τριπλάσιο ρυθμό από τους  υπόλοιπους τομείς, συμπαρασύρει στην ανάπτυξη τους κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών, των υπηρεσιών και του λιανεμπορίου, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις  των τουριστών για προσωποποιημένες, ελκυστικές και ποιοτικές εμπειρίες και υπηρεσίες, επιβάλλουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αφομοίωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Για τη διοικητική εξυπηρέτηση αλλά και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα του  τουρισμού προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου της λειτουργίας του  συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων e-ΜΗΤΕ.

Η νέα πλατφόρμα

Στην νέα πλατφόρμα θα μεταπέσουν τα δεδομένα και οι λειτουργίες του υφιστάμενου Μητρώου  Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ), ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των  υπαρχόντων δεδομένων στην μορφή που θα καθορίσει ο Ανάδοχος κατά τη φάση της μελέτης  εφαρμογής.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί διαλειτουργικότητα με σκοπό τη διασύνδεση με μητρώα και  συστήματα στα οποία τηρούνται στοιχεία για τις τουριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε το Υπουργείο  να μπορεί να έχει μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία που θα αντλούνται θα αφορούν όλες τις νομίμως λειτουργούσες τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ η διαδικασία υποβολής στοιχείων για την αρχική αδειοδότηση ή την ανανέωση της αδειοδότησης  αυτών θα παραμείνει αρμοδιότητα των τρίτων συστημάτων.

Παράλληλα, θα ενταχθεί ο έλεγχος των  επιχειρήσεων από τις περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου (ΠΥΤ) στα πλαίσια της διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που επίσης θα υποβάλλονται μέσω του νέου συστήματος.

Στόχος της πλατφόρμας «mydigitaltourism» είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, η  βελτίωση της διαθεσιμότητας έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις  τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες και η παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που  αφορούν στη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα (π.χ. διαμονή εκτός καταλυμάτων σε άλλου είδους  εγκαταστάσεις όπως camping, σκάφη αναψυχής κ.α.), τη στιγμή που αυτά θα γίνονται διαθέσιμα  από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τις αφίξεις τουριστών.

Κατηγορίες Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στα πλαίσια του έργου θα ενταχθούν στην νέα πλατφόρμα «mydigitaltourism» το σύνολο σχεδόν των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας και ειδικότερα των κάτωθι κατηγοριών επιχειρήσεων για  τις οποίες τηρούνται σήμερα σχετικά ψηφιακά μητρώα αδειοδότησης από τα οποία θα αντληθούν  στοιχεία για τη δημιουργία ενός νέου επικαιροποιημένου ενιαίου μητρώου eMHTE:

 • Τουριστικά καταλύματα
 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής όπως άντληση στοιχείων για τους τουριστικούς  λιμένες και λοιπές υποδομές θαλάσσιου τουρισμού από το Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών  Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) οριζόμενο εκ της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2160/93 ως ισχύει.
 • Τουριστικά γραφεία και πράκτορες (κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 {Α΄ 199})
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων (επιχειρήσεις ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων)
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) (τουριστικές επιχειρήσεις της  παραγράφου 1 που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά  λεωφορεία του ν. 711/1977)
 • Ναυλομεσιτικά Γραφεία (τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 οι οποίες αναλαμβάνουν  την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής)
 • Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό
 • Ξεναγοί

Στόχοι της σύμβασης

Σκοπός του προτεινόμενου Έργου είναι η υποστήριξη της αναβάθμισης των υπηρεσιών του  Υπουργείου Τουρισμού μέσω πρωτευόντως της υλοποίησης ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού  Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων το οποίο θα αποτελέσει την καρδιά της ηλεκτρονικής  Πλατφόρμας mydigitaltourism μέσω της οποίας θα παρέχονται υπηρεσίες τόσο προς τα  εσωτερικά στελέχη του Υπουργείου, όσο και προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Μεταξύ των βασικών στόχων οι οποίοι επιδιώκονται με την υλοποίηση του Έργου είναι το  Υπουργείο Τουρισμού να αποκτήσει την ικανότητα να ελέγχει και υποστηρίζει σε πραγματικό  χρόνο (real time) τις Τουριστικές Επιχειρήσεις και να συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα  στοιχεία για την Ολιστική Διαχείριση της Τουριστικής Ανάπτυξης της χώρας, με στόχο την:

 1. άρση των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται από την έλλειψη τυποποίησης και  προτυποποίησης δεδομένων για τον τομέα του τουρισμού.
 2. μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στο χώρο  του τουρισμού με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 3. αξιοποίηση και αναβάθμιση της τρέχουσας πληροφοριακής υποδομής όσον αφορά τα  Μητρώα στην κατεύθυνση της λειτουργίας ενός ενιαίου Μητρώου Τουριστικών  Επιχειρήσεων, που θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει τις τουριστικές επιχειρήσεις  αρχής γενομένης από την αδειοδότησή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας  τους.
 4. μείωση της γραφειοκρατίας και η συμβολή στη βελτίωση του κλίματος δημιουργίας  επενδύσεων.
 5. βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και των  εποπτευομένων φορέων προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του  τουρισμού.
 6. υποστήριξη των ελεγκτικών υπηρεσιών και μηχανισμών του Υπουργείου, καθώς και  των διαδικασιών διερεύνησης καταγγελιών, που σχετίζονται με τις επιμέρους πτυχές  της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων.
 7. παροχή επιλεγμένων δεδομένων με τη μορφή των open public data
 8. καταγραφή σε πραγματικό χρόνο τουριστικών μεγεθών που αφορούν στη διαμονή  των επισκεπτών στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα της χώρας (ενδεικτικά:  αριθμός αφίξεων στα καταλύματα, διάρκεια διαμονής, χώρα προέλευσης, φύλο,  ηλικία, αλλά και παρακολούθηση της πορείας των επισκεπτών στην χώρα καθώς  αλλάζουν τόπο διαμονής).
 9. χάραξη πολιτικών σε επιμέρους αγορές-στόχους σύμφωνα με την ισχύουσα  στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης των ελληνικών προορισμών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου συνοψίζονται στα εξής:

 • Η άρση του φαινομένου της αποσπασματικότητας των δεδομένων που αφορούν την  επιχειρηματικότητα στο χώρο του τουρισμού και η διευκόλυνσή της.
 • Η μείωση της γραφειοκρατίας και η προώθηση της διαφάνειας των συναλλαγών στο χώρο του  τουρισμού, μέσω της λειτουργίας υπηρεσιών Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσον αφορά την  ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Η δημιουργία και λειτουργία ενιαίου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Η αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφοριακής υποδομής και η συμπλήρωση και διασύνδεσή της  με νέες εφαρμογές και συστήματα, τα οποία θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη λειτουργία του  μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με κέντρο το ενιαίο μητρώο.
 • Η διευκόλυνση του στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών στο πεδίο του  Τουρισμού.
 • Η διευκόλυνση και παρακολούθηση των αδειοδοτικών διαδικασιών προκειμένου για σημαντικές  ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό (Σύνθετα Τουριστικά καταλύματα, επενδύσεις αρμοδιότητας  ΕΥΠΑΤΕ).
 • Η εποπτεία και παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης δημόσιων υποδομών στον τουρισμό  (έργα ΣΣΕ).
 • Η μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο πεδίο.
 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη βαριά βιομηχανία της χώρας.

Αναμενόμενα οφέλη

Με την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (e-ΜΗΤΕ) επιτυγχάνεται  ο σκοπός της πάταξης της γραφειοκρατίας και της άμεσης δυνατότητας αδειοδότησης των  επενδύσεων που αφορούν τον Τουρισμό μέσω της διασυνδεδεμένης λειτουργικότητας Notify  Business-ΜΗΤΕ σε συνδυασμό με την παροχή των απαραίτητων δεδομένων και δομών που  επιτρέπουν στο Υπουργείο Τουρισμού να εκτελεί απρόσκοπτα τις αρμοδιότητές του.

Παράλληλα θεμελιώνει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις και προγράμματα  ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, στηρίζει τις τουριστικές επενδύσεις,  αναπτύσσει εργαλεία έρευνας και στρατηγικής, ανάπτυξης του τουρισμού, προώθησης της  τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και συντονισμένης επικοινωνιακής προβολής της  εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό με τις διάφορες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- plug in’s που θα  διαθέτει.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Στρατηγική συνεργασία της Lancom με την EXA Infrastructure, για μία νέα εποχή συνδεσιμότητας στη ΝΑ Ευρώπη

Η Lancom, η ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες cloud, data center και τηλεπικοινωνιών, και η EXA Infrastructure, η εταιρεία με τη...

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο BigData – ΕY – OTE – REAL CONSULTING οι ανάδοχοι

Γράφει η Μαρία Μόσχου Την ανάθεση στην ένωση εταιρειών «ΕY – OTE – REAL CONSULTING» της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την υλοποίηση μέρους της...

Η «έξυπνη» διαχείριση κυκλοφορίας θα αποφέρει έσοδα 10,6 δισ. δολάρια το 2023  

    γράφει η Νατάσα Φραγκούλη   Αυξανόμενες βαίνουν οι παγκόσμιες επενδύσεις σε smart cities, με τον τομέα της «έξυπνης» διαχείρισης της κυκλοφορίας να απορροφά σημαντικό τμήμα...

Αναβαθμίζεται ψηφιακά το Πυροσβεστικό Σώμα για την καλύτερη διαχείριση κρίσεων

Τα τελευταία χρόνια κρίνεται αναγκαία η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για μια σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων των φυσικών καταστροφών τόσο...

Κατά 7% θα μειωθεί το Capex των τηλεπικοινωνιακών παρόχων έως το 2025

 Τάση επιβράδυνσης καταγράφουν οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων διεθνώς, με την Ελλάδα να κινείται, πάντως, σε αντίθετη τροχιά από τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με...